TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Beslismodel helpt gemeenten aan snellere realisatie van duurzaam energiesysteem

  Om de Nederlandse economie en samenleving te verduurzamen moet onze energie-infrastructuur ingrijpend worden aangepast en uitgebreid. Dat is nodig om onze industrie te kunnen verduurzamen, opwekking van hernieuwbare energie mogelijk te maken, de warmtetransitie te realiseren en onze mobiliteit te elektrificeren. Voor al die nieuwe energie-infrastructuur moet grond beschikbaar worden gemaakt. Het bouwen van energie-infrastructuur is de kerntaak van netwerkbedrijven. Gemeenten en provincies kunnen via ruimtelijke ordening een actieve rol spelen om grond beschikbaar te maken. Zij doen dat op sommige plekken al, maar lagere overheden zouden meer kunnen bijdragen met hun publiek- en privaatrechtelijke RO-instrumentarium. 

  TwynstraGudde heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een handreiking met beslismodel opgesteld (hieronder te downloaden), waarmee gemeenten en provincies kunnen beoordelen welke rollen zij kunnen spelen bij het ruimtelijk mogelijk maken van energiestations. 

  Versnellen van benodigde energie-infrastructuur

  Om specifiek de Nederlandse energie-intensieve industrie te verduurzamen werkt het ministerie van EZK in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)  aan een versnelde aanleg van de daarvoor benodigde energie-infrastructuur. Daarvoor is het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) ingericht. Daar hoort verzwaring van het hoog- en middenspanningsnet bij, maar ook de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur, de transport en opslag van CO en warmte. Een van de onderdelen in de voorbereidingsfase van de energie-infrastructuurprojecten is het beschikbaar maken van grond om nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. 

  Gemeenten en provincies kunnen hier in sommige gevallen een nuttige rol in spelen, maar hebben niet altijd zicht op de rol die ze hierin kunnen spelen, de keuzes die gemaakt kunnen worden en de strategieën die ze daarbij kunnen inzetten. Netbeheerders vragen lagere overheden ook lang niet altijd om hulp op dit terrein, ook waar die hulp wel nuttig kan zijn. Hierdoor verloopt de planvorming voor energie-infrastructuurprojecten onnodig traag. De optelsom van deze vertragingen zorgt ervoor dat de verduurzaming van de Nederlandse industrie niet in het gewenste tempo kan worden uitgevoerd.

  Het ministerie van EZK heeft TwynstraGudde gevraagd een handreiking te ontwerpen die  helpt om inzichtelijk te maken hoe gemeenten en provincies kunnen helpen bij versnelling van de aanleg van energiestations. Het beslismodel maakt inzichtelijk welke rol lagere overheden kunnen innemen bij het beschikbaar maken van grond en verlening van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen. Er is bewust gekozen voor de focus op energiestations, omdat de aanleg van kabel- of leidingtracés vaak samenwerking met/tussen meerdere gemeenten vraagt en daarbij bovendien ander instrumentarium van toepassing is.

  Stapsgewijze aanpak

  Voor deze opdracht bracht TwynstraGudde haar ervaring met gebiedsontwikkeling en de energietransitie bij elkaar. Daarnaast zijn interviews gehouden met diverse stakeholders, zoals netbeheerders TenneT en Gasunie, en zijn sessies gehouden met verschillende groepen ambtenaren bij ministeries en lagere overheden. Tot slot is in een workshop een geanonimiseerde hoogspanningscasus uitgewerkt (met de direct betrokkenen bij dat project), om het ontwikkelde beslismodel aan een praktijkcasus te toetsen. De bedoeling is om dit na publicatie van de handreiking nog één of enkele malen te herhalen.

  Waarom TwynstraGudde? 

  TwynstraGudde heeft ruime kennis en ervaring met projecten in de gebiedsontwikkeling en de energietransitie en waar deze domeinen elkaar raken. Deze opdracht komt voort uit een vorige opdracht waar een ander beslismodel ontworpen is voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES), gericht op het ontwikkelen van zonneparken, windparken en onderstations, (tevens) met als doelgroep de lagere overheden. Voor de opdrachtgever was dit track-record reden om ons ook te vragen deze ‘routes voor uitvoeringstrategieën van gemeenten en provincies bij aanleg van elektriciteitsstations’ samen te stellen. 

  Lees ook:

  Download beslismodel

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen