TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Utrecht Aan de Provinciale Regietafel samen plekken voor asielopvang realiseren

  De opgave in de asielketen blijft onverminderd groot. Samenwerken aan de Provinciale Regietafel (PRT) werpt vruchten af. TwynstraGudde ondersteunt de PRT als coördinator van het Kansenmakersteam.

  De geschiedenis herhaalt zich. De opvanglocatie in Ter Apel is opnieuw overvol. Opnieuw stagneert de doorstroming in de hele keten. Opnieuw moet de staatssecretaris voor Asiel en Migratie met de pet rond om in allerijl extra bedden te vinden. 

  Gezamenlijkheid

  Samen kom je tot betere oplossingen. Onder die noemer proberen bestuurders aan één landelijke en twaalf Provinciale Regietafels Migratie & Integratie gezamenlijk uitvoering te geven aan afspraken op het terrein van asiel, huisvesting van statushouders, integratie en participatie. In de provincie Utrecht loopt dat goed. Van alle 26 gemeenten zitten de verantwoordelijke bestuurders onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning regelmatig aan tafel om plekken te vinden, de doorstroom te bevorderen en oplossingen voor problemen te vinden. Een kopgroep hieruit komt frequent bij elkaar om richting te geven aan de grote opgaves. 

  Kansenmakersteam

  TwynstraGudde ondersteunt de Provinciale Regietafel (PRT) in de provincie Utrecht vanuit de rol van programmacoördinator PRT-Kansenmakersteam. We zijn sinds 2022 bij het team betrokken dat inmiddels uit zes mensen bestaat. Het doel is om mogelijkheden, kansen en beperkingen in kaart te brengen en gemeenten en provincie te helpen die kansen te verzilveren. We monitoren, signaleren, wisselen kennis uit en denken mee in de uitvoering. Daarmee voorzien we de grote asielopgaves van een gedragen uitvoeringsstrategie. 

  Kwantiteit én kwaliteit

  Vaak draait migratie en integratie alleen om de aantallen. In onze optiek kun je meer bereiken door te sturen op kwaliteit en maatschappelijke inbedding. Je moet in iedere gemeente fijnmazig kijken naar kansen en dwarsverbanden. Bijvoorbeeld door combinaties te zoeken van asielopvang en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Soms kan een azc worden gecombineerd met nieuwe werkgelegenheid, kansen voor ondernemers of gemengde woonvormen met lokale doelgroepen. We kijken verder dan het azc als vastgoedontwikkeling, maar willen ook een ontwikkeling teweegbrengen in het omliggende gebied. Op die manier is een opvangvoorziening niet alleen van toegevoegde waarde voor de bewoners maar ook voor de ómwoners. 

  'Het PRT-Kansenmakersteam werkt verbindend tussen alle partijen in de asielketen waardoor die niet telkens per opvangvoorziening opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.'
  Kees Diepeveen, opgavemanager provincie Utrecht

  Regie

  Dwarsverbanden dragen bij aan een duurzaam draagvlak. Een voorwaarde om die te vinden, is dat je de regie zelf in handen houdt. Het PRT-Kansenmakersteam helpt om die meerwaarde te realiseren en daarmee de opgave te realiseren. 

  Doelgericht programma

  Vanaf de start is het Kansenmakersteam hier intensief bij betrokken. We hebben een doelgericht programma opgezet waar we uitvoering aan geven. We voeren gesprekken met alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht, spreken met het COA, het Rijk, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties en vastgoedeigenaren waaronder woningcorporaties. We onderzoeken waar angst of weerstand is en zoeken actief naar oplossingen voor problemen en bezwaren. We spelen een actieve rol tijdens de PRT’s. Daar bewaken we de gezamenlijkheid. Dit doen we door presentatie van de meest recente cijfers en door bestuurders op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden. 

  Resultaat

  De collegiale samenwerking in de provincie Utrecht leidt tot resultaat. De 26 gemeenten zijn erin geslaagd met elkaar de achterstand in opvangplekken te verkleinen. Er zijn in korte tijd veel, kwalitatief goede opvangplekken voor asielzoekers en statushouders gerealiseerd. De achterstand op de provinciale opvangtaakstelling is voor een groot deel ingelopen, al zijn we er nog niet. Door de Spreidingswet vóór te blijven, houden de gemeenten bovendien zelf de regie in handen en lukt het om deze extra opvangplekken maatschappelijk in te bedden. Een asielopvangvoorziening wordt meer en meer als kans gezien. 

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde is thuis in het domein van de volkshuisvesting en actief op verschillende plekken in de asielketen. Van visievorming en uitvoeringsstrategieën tot en met organisatie van concrete projecten. Wij beschikken over kennis, ervaring en methodieken om provincies, gemeenten en het COA hierbij te helpen. Programmatisch werken en tweebenig samenwerken zit in onze genen. 

  Aan de slag met jouw vraag over asielopvang?

  Alle mensen

  Aan de slag met jouw vraag over asielopvang?

  Alle mensen