Het ministerie van Infrastructuur en Milieu Vitale en kwetsbare functies snel waterrobuust maken

Met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wil de overheid Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken. Er is daarbij speciale aandacht voor vitale en kwetsbare functies. TwynstraGudde nam deel aan een kernteam dat de voortgang van dit programmaonderdeel waarborgt.

Photo by Ezra on Unsplash

In 2014 is door verschillende departementen afgesproken dat bij bescherming tegen hoogwater en extreem weer speciale aandacht moet worden besteed aan dertien vitale en kwetsbare functies. Het gaat om functies die cruciaal zijn bij rampenbeheersing of die bij uitval ernstige schade kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn de energievoorziening, ICT, de chemie, drinkwater en de hoofdinfrastructuur. Deze functies moeten tegen overstroming worden beschermd en na uitval moeten ze snel kunnen worden hersteld. Het project ‘Nationale Vitale en Kwetsbare Functies’ wordt vanuit het Ministerie van I&M aangejaagd door een kernteam. TwynstraGudde nam hieraan deel.

Weten-willen-werken

De afspraken met de verschillende departementen zijn verdeeld in drie programmastappen: 

  • Weten: bewustzijn van de kwetsbaarheid en van ketenafhankelijkheid. 
  • Willen: deze kennis vertalen naar beleid, ambities, strategieën en afspraken met verschillende sectoren. 
  • Werken: maatregelen nemen, bijvoorbeeld door bij investeringen rekening te houden met overstromingsrisico’s.

Afgesproken is om de Tweede Kamer ieder jaar te informeren over de voortgang van het programma.

Structuur aanbrengen

Het programma is complex doordat er veel publieke en private partijen bij betrokken zijn en doordat hun onderlinge afhankelijk groot is. Als lid van het kernteam hebben we daar structuur in aangebracht. We hebben een globale analyse gemaakt van beschikbare kennis, ketenafhankelijkheden en voorgenomen beleidsambities. Hiervoor hebben we met de verschillende ministeries en pilotgebieden gesprekken gevoerd.

'TwynstraGudde heeft veel inzet getoond en goede kijk gegeven op hoe beweging te creëren om veranderprocessen bij klimaatadaptatie in gang te zetten.'

Soms blijkt dat ambities niet goed bij elkaar passen. In die gevallen hebben we knelpunten aan het licht gebracht en ministeries geholpen in het denken over oplossingen. Daarmee is een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het programma. Voor gemeenten hebben we een brochure gemaakt waarin kennis toegankelijk is gemaakt.

Voortgangsrapportages

We hebben de implementatie van het programma gemonitord en ieder jaar de uitkomsten samengevat in een voortgangsrapportage voor de Tweede Kamer.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Voor dit werk hebben we inhoudelijke kennis van het watersysteem en klimaatadaptatie gecombineerd met kennis van de verschillende sectoren en een kritische blik. We zijn bekend met bestuurlijke dynamiek en de belangen van de verschillende publieke en private partijen. Door analytisch denkvermogen op basis van deze expertises kunnen we knelpunten snel aan het licht brengen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.