Rijkswaterstaat Toetsing Circulaire Economie datastrategie leidt tot meer draagvlak

De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen en de druk op het milieu toe, terwijl de voorraden afnemen. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken. Om dit doel te verwezenlijken heeft Rijkswaterstaat een Circulaire Economie (CE) datastrategie opgesteld. TwynstraGudde heeft deze strategie intern getoetst om over de wenselijkheid en de werkbaarheid ervan te adviseren. De toetsing heeft aangetoond dat er binnen de organisatie draagvlak is voor de CE-datastrategie.

Bij een circulaire economie gaat het erom dat je geen afval meer produceert. Dit betekent dat producten of materialen aan het eind van hun levensduur weer in een nieuwe gebruikscyclus kunnen worden ingezet. De verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door hergebruik te optimaliseren en waardevernietiging te voorkomen. Om te komen tot een circulaire economie is het cruciaal om op een duidelijke, werkbare en betrouwbare manier om te gaan met de data van grondstoffen, materialen en objecten. Rijkswaterstaat heeft hiervoor de CE-datastrategie opgesteld, zodat de noodzakelijk informatie beschikbaar komt voor hergebruik.

Toetsmatrix en interviews

Om ervoor te zorgen dat de CE-datastrategie succesvol kan worden ingezet en voldoende draagvlak krijgt onder de medewerkers die ermee moeten gaan werken, heeft TwynstraGudde een interne toetsing georganiseerd. De toetsing is gericht op het ‘willen’ en ‘kunnen’ toepassen van de datastrategie.

We zijn begonnen met het opstellen van de toetscriteria, die van belang zijn voor een gedragen strategie. Bijvoorbeeld dataveiligheid, relatie met de bedrijfswaarden en uitvoerbaarheid voor marktpartijen en beheerders. Om de interne toetsing gestructureerd uit te kunnen voeren, hebben we vervolgens aan de hand van de criteria en thema’s een toetsmatrix opgesteld. Op basis hiervan hebben we programma- en projectmanagers, adviseurs, informatie architecten en technici binnen Rijkswaterstaat geïnterviewd. De bevindingen uit de interviews hebben we uiteengezet in de toetsmatrix.

Toetsbijeenkomst en vervolgacties

Tijdens een toetsbijeenkomst hebben we de resultaten van de toetsing gepresenteerd en zijn we dieper ingegaan op opvallende thema’s. Zoals de monitoring van de circulariteitsdoelstelling met data, de aansluiting op bestaande informatiesystemen en de samenwerking binnen de bouwsector. Voor deze werksessie is een groep medewerkers vanuit verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat uitgenodigd, die met de werkbaarheid van de CE-datastrategie te maken krijgt.

Tot slot hebben we de uitkomsten van de toetsaspecten ‘wenselijkheid’ en ‘werkbaarheid’ samengebracht en besproken met het kernteam. Samen hebben we vervolgacties geformuleerd over het verder uitrollen van de CE-datastrategie en het betrekken van marktpartijen en medeoverheden.

Draagvlak voor de CE-datastrategie

De toetsing heeft aangetoond dat er binnen de organisatie draagvlak is voor de CE-datastrategie: in brede zin wil de organisatie gaan werken conform de strategie. Daarnaast zijn de aandachts- en verbeterpunten voor de werkbaarheid in kaart gebracht en is het handelingsperspectief voor het vervolg duidelijk geworden. Rijkswaterstaat heeft nu de handvatten om de datastrategie samen met marktpartijen en medeoverheden verder uit te werken.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Onze adviseurs hebben ruime kennis over de circulaire economie en over de werkwijze van overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat. Daardoor zijn we in staat om complexe ambities en strategieën klaar te maken voor implementatie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.