Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Arnhem Organisatieadvies programma energietransitie Gemeente Arnhem

  Gemeenten leveren een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van klimaatverandering door – in verschillende domeinen – bij te dragen aan verduurzaming van de maatschappij. Gemeente Arnhem heeft al sinds 2011 een duurzaamheidsprogramma. Naarmate de urgentie van die verduurzaming groeide, groeide ook dit programma in termen van inspanningen, mensen, budget en politieke verwachtingen. Arnhem vroeg TwynstraGudde om te helpen bij de organisatorische inrichting van dit snel groeiende duurzaamheidsprogramma: van start-up naar scale-up.

  De verduurzaming van een stad van het formaat van Arnhem vraagt om gedurfde keuzes en grote investeringen van veel partijen over een lange periode. De opgave is te kenmerken als een maatschappelijke en economische transitie. Dat de energietransitie daarnaast ook een uitvoeringsopgave is, staat vast. Nu het programmaplan gereed is en er concrete CO2-doelstellingen zijn vastgesteld, is de organisatorische opgave om het programma meer uitvoeringsgericht te maken.

  Verschillende rollen gemeente

  De rol die de gemeente moet spelen verschilt per programmaonderdeel, afhankelijk van de overige belanghebbenden, de verdeling van verantwoordelijkheden, middelen en het aanwezige instrumentarium. In het programma staat benoemd dat Arnhem aan de slag gaat met de verduurzaming van de gebouwde omgeving (koop- en huurwoningen en bedrijfspanden), maar ook met duurzame mobiliteit (auto’s, OV, logistiek en taxi’s) en grootschalige opwek van duurzame energie (zon-op-dak, zonnevelden en windmolens). De aard van deze deelopgaven vraagt erom dat de gemeente in bepaalde inspanningen initiërend optreedt, in andere meer regisserend, in weer andere regulerend of stimulerend. In werksessies hebben we samen stilgestaan bij het verschil in gemeentelijke rol per deelprogramma en wat die rol betekent voor de sturingsfilosofie en competenties van de betrokken medewerkers.

  Structure follows strategy

  Onze uitdaging in deze opdracht was om het organisatieadvies aan de gemeente zo vorm te geven dat het optimaal paste bij de verschillende rollen die worden gevraagd in de verschillende programmaonderdelen: structure follows strategy. Daarnaast is het advies zodanig vormgegeven dat kan worden ingespeeld op nog niet te voorspellen veranderingen die inherent zijn aan de transitieopgaven. In beide gevallen geldt dat de organisatie tegelijkertijd beheersbaar blijft en aansluit bij de organisatiefilosofie van de gemeente Arnhem.

  ‘Het proces, geleverde advies en bijbehorende praatplaat bevatten veel bruikbare aanbevelingen en inzichten, waarmee we direct aan de slag zijn gegaan.’
  Opdrachtgever gemeente Arnhem

  Rollen en gedrag

  Ook wat de werkcultuur en de houding van individuele medewerkers betreft vraagt de huidige opschaling van het programma om actie. Het maken van heldere afspraken met elkaar over taken, rollen en verantwoordelijkheden is daarbij onmisbaar. In werksessies zijn we tot de belangrijkste aandachtspunten en oplossingsrichtingen gekomen. We hebben inzichtelijk gemaakt welke beweging moet worden ingezet en welke rollen en bijbehorende taken, nu en in de toekomst, moeten worden ingevuld. De gekozen werkvormen hebben ertoe bijgedragen dat inzicht en draagvlak is ontstaan in de veranderende werkwijzen die de opgave en opschaling van het programma van de medewerkers vraagt.

  Waarom TwynstraGudde?

  In deze opdracht hebben we veel expertises van ons bureau gecombineerd: klimaatbeleid, energietransitie, organisatiekunde, samenwerkingskunde, de veranderende rol van de overheid en programmamanagement. We zijn gewend te werken in een dynamische omgeving, met voortdurende accentverschuivingen en nieuwe informatie.

  Meer over stapsgewijs komen tot de organisatie van een programma of aanpak duurzaamheid.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen