TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Zuid-Holland Opstellen Regionale Realisatieagenda’s Zuid-Holland

  De provincie Zuid-Holland heeft samen met een groot aantal partners vijf Regionale Realisatieagenda’s Wonen vastgesteld om samen 235.460 woningen te bouwen voor 2030. Hiermee is de regionale samenwerking rondom bouwen en wonen versterkt. TwynstraGudde heeft het proces begeleid om de agenda’s te maken. 

  De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in 2022 met de provincies afgesproken dat er vóór 2030 meer dan 900.000 nieuwe woningen moeten komen. Zuid-Holland staat aan de lat voor meer dan een kwart hiervan. Om de bouw te versnellen, vroeg de minister aan de provincie de plannen concreet te maken in Regionale Realisatieagenda’s. De opdracht was een verdeling over woonregio’s te maken waarbij twee derde van de woningen betaalbaar wordt. De provincie vroeg aan TwynstraGudde dit proces te regisseren.

  Vijf woonregio’s, 75 partijen

  In Zuid-Holland gaat het om vijf regio’s. Om tot de agenda’s te komen hebben we in die regio’s meer dan 75 partijen en diverse expertises bij elkaar gebracht. We hebben vijf parallelle processen doorlopen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Denk aan het stroomlijnen van het proces met het Rijk, gemeenten, corporaties, waterschappen, marktpartijen, drinkwaterbedrijven en elektriciteitsnetwerkbeheerders, inclusief de organisatie en voorbereiding van bestuurdersbijeenkomsten, regionale werksessies en digitale inloopmomenten. We waren bovendien penvoerder van alle vijf de agenda’s.

  Aansprekende resultaten

  De provincie begint niet bij nul. Alle zachte en harde plannen in Zuid-Holland omvatten meer dan de beoogde opgave en er worden al langer aansprekende resultaten geboekt. Wij hebben daarom eerst in beeld gebracht welke samenwerkingen, structuren en kwalitatieve en kwantitatieve opgaven er zijn om te zien wat er daarnaast nog nodig is. Er is voor gezorgd dat een groot deel van locaties voor alle te bouwen woningen in de Regionale Realisatieagenda’s is opgenomen, zowel in aantallen als in percentage betaalbare woningen.

  Kritische succesfactoren

  De uitvoering van de plannen kent echter grote uitdagingen: tekorten in de bouw, hoge kosten, complexe procedures, stikstof, energie, klimaat,… Zo hebben we samen met de regio’s de ‘kritische succesfactoren’ in beeld gebracht. Per regio hebben we een maatwerkaanpak voor het vervolg voorgesteld met voor elke regio een samenwerkingsstructuur, inclusief woon- en versnellingstafels. Om tot oplossingen te komen is de steun van verschillende overheidslagen en andere partners essentieel. In de samenwerkingsstructuur zijn de lijnen kort en hebben partijen vaak contact over knelpunten en het zo goed mogelijk benutten van de instrumenten van provincie en Rijk.

  Vaststelling

  De vijf Regionale Realisatieagenda’s Wonen zijn in januari 2023 vastgesteld door GS en in maart ondertekend door de minister, de gedeputeerde, bestuurders van de vijftig gemeenten en de betrokken woningcorporaties. Waterschappen, huurdersorganisaties, vertegenwoordigers van bouwers en ontwikkelaars, netbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben hun commitment uitgesproken. Tot 2030 zijn de partijen aan de daarvoor ingerichte woon- en versnellingstafels continu met elkaar in gesprek over de voortgang. De agenda’s voegen een dimensie toe aan de samenwerking waardoor de woningbouw wordt versneld en in Zuid-Holland tot 2030 daadwerkelijk 235.460 nieuwe woningen komen.

  Waarom TwynstraGudde?

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde is dat wij verschillende competenties combineren: inhoudelijke kennis van woningbouwontwikkeling en volkshuisvesting en procesmatige expertise op het gebied van regionale samenwerking. We kennen de praktijk van eerste ideevorming tot en met ontwikkelstrategie en uitvoering. We zijn bovendien vertrouwd met de politiek-bestuurlijke context.

  Lees ook:

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen