Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Leerlijn Projectbeheersing voor het HWBP

Om Nederland te beschermen tegen hoog water, worden continu dijkversterkingsprojecten uitgevoerd. Dat gebeurt door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Een breed opleidingsprogramma draagt bij aan de ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de ‘dijkwerkers’. TwynstraGudde heeft voor de leerlijn Projectbeheersing diverse modules/trainingen en opleidingen ontwikkeld en uitgevoerd.

Foto: Peter Leenen (HWBP)

Wie Nederland zegt, zegt water. Ons land telt ongeveer 18.000 kilometer waterkerende dijk. Met de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel is het des te belangrijker om die dijken in conditie te houden. Daarom worden zij regelmatig getest. En zo nodig versterkt. De komende dertig jaar versterkt het HWBP 1.300 kilometer dijk en zo’n 500 sluizen en gemalen. Voor die uitvoering zijn voldoende vakbekwame en ervaren dijkwerkers uit de watersector nodig. En mensen die weten hoe je zo’n omvangrijk project uitvoert en coördineert. Als ervaren projectmanagers hielpen wij het HWBP met de ontwikkeling van een leerlijn voor het vakgebied Projectbeheersing.

Inhoud leerlijn

We hebben de leerlijn Projectbeheersing samengesteld uit een compleet en logisch samenhangend pakket van modules. Dat loopt op van de basis en breedte van projectbeheersing via verdieping op een aantal thema’s naar verdere specialisatie. Zo starten alle deelnemers met de tweedaagse basismodule Projectbeheersing. Verdieping vindt plaats op de onderdelen planning, raming/financieel management en risicomanagement. Voor verdere specialisatie zijn twee ontwikkelprogramma’s toegevoegd:

  • Risicomanagement in de praktijk.
  • Beheersers Ontwikkel Programma.

Dit laatste programma richt zich vooral op het vaardiger maken van projectbeheersers, zodat zij in staat zijn hun rol op een goede manier in te vullen. Aandacht dus voor de persoonlijke ontwikkeling, naast de vakmatige ontwikkeling.

Leer hoe je met risicomanagement je project of programma beter beheerst door mogelijke knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Maatwerk

Het resultaat is een maatwerk-leerlijn, met modules die het leren van theorie combineren met praktijkgericht leren. Deelnemers starten met de theorie door middel van zelfstudie en een voorbereidende opdracht (beide via e-learning). Daarnaast brengen zij eigen casuïstiek in om de trainingsdagen voor te bereiden. De trainingsdagen worden begeleid door docenten van TwynstraGudde en worden zoveel mogelijk benut om de praktijkervaringen te koppelen aan de theorie en dit te delen en te bespreken. Daarbij is er in alle onderdelen, naast de inhoud van het vak, veel aandacht voor de persoon en bijbehorende vaardigheden. Dit levert een optimaal leereffect op.

De meerwaarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft veel ervaring met trainingen in relatie tot projectbeheersing, projectmanagement en risicomanagement. We maken programma’s op maat waarbij we niet alleen onze vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring inzetten, maar ook onze competenties op het gebied van mens- en gedragsontwikkeling. Wij zijn bekend met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het werk van de waterschappen. De komende jaren zullen wij de diverse modules en programma’s blijven aanbieden voor medewerkers van het HWBP en de waterschappen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.