Woningcorporatie De Goede Woning Risicomanagement woningcorporatie De Goede Woning

Woningcorporatie De Goede Woning wil haar financiële positie verbeteren en grip hebben op risico’s. TwynstraGudde heeft geholpen met de invoering van risicomanagement, naadloos aansluitend bij de manier van werken van de corporatie.

De Goede Woning is een betrokken wooncorporatie in de stad Apeldoorn. De corporatie maakt wonen betaalbaar en bereikbaar voor mensen die niet zelfstandig in deze basis kunnen voorzien.
In 2010 heeft De Goede Woning ingrijpende besluiten genomen om haar financiële positie te verbeteren. De corporatie wil ‘in control’ zijn en financieel gezond worden en blijven. Goed risicomanagement hoort daarbij, met betere en bedrijfsspecifieke projectbeheersing. In opdracht van De Goede Woning heeft TwynstraGudde geholpen om risicomanagement structureel onderdeel te maken van het dagelijks doen en denken van de medewerkers.

Onze visie

Risico’s hoeven niet per se te worden vermeden; het gaat ook om het bewust nemen van risico’s. Daarmee is risicomanagement een integraal onderdeel van de werkzaamheden zoals die door een organisatie worden uitgevoerd. Het verschaft inzicht in de belangrijkste risico’s om deze vervolgens ook daadwerkelijk en tijdig te beheersen. Tegelijk moet een organisatie dusdanig risicobewust zijn, dat zij er ook naar handelt. De invoering van goed risicomanagement heeft daarmee enerzijds te maken met systemen en structuren, kennis en kunde en anderzijds met aspecten als cultuur en managementstijl.

Onze aanpak

Binnen De Goede Woning hebben we risicomanagement stapsgewijs en in nauwe samenhang met de organisatie opgezet. We zijn uitgegaan van de beproefde ‘RISMAN-methodiek’. Eerst hebben we samen met een interne werkgroep een stappenplan opgesteld met een werkwijze die de kaders, praktische invulling van taken, verantwoordelijkheden en toe te passen methoden vastlegde. Uitgangspunt was om zo dicht mogelijk bij de bestaande werkvormen en wijze van rapporteren te blijven. In een serie workshops met verschillende onderdelen van het bedrijf namen we de medewerkers mee. Wij stelden onder andere het eerste organisatiebrede risicodossier op met daarin een dertigtal risico’s en een top-5 van meest bepalende risico’s. Vervolgens hebben we de resultaten geëvalueerd en kon het management de definitieve versie vaststellen.

Download whitepaper Professioneel risicomanagement bij projecten

Het resultaat voor de opdrachtgever

Binnen De Goede Woning is risicomanagement een structureel onderdeel geworden van het werk van alle medewerkers. We hebben niet slechts een document opgeleverd; we hebben ook het hele proces in werkwijzen vastgelegd, compleet met namen en verantwoordingscycli. Het risicomanagement is in samenspraak met de organisatie opgezet en sluit daardoor nauw aan bij de dagelijkse praktijk. Het risicobewustzijn bij de medewerkers is groter geworden.

'We hebben het gevoel dat we risicomanagement echt samen met TwynstraGudde hebben vormgegeven en dat de aanpak goed aansluit bij hoe we als organisatie werken. TwynstraGudde heeft samen met ons een passende werkwijze gehanteerd om risicomanagement in onze organisatie een flinke stap verder te brengen.'
Bram Lipsch, Manager Strategie & Communicatie

De meerwaarde van TwynstraGudde

Onze adviseurs hebben brede ervaring met risicoanalyses in diverse organisaties. We werken vanuit beproefde modellen, maar kunnen die op maat toepasbaar maken in een concrete omgeving. Daarbij combineren we kennis van de corporatiesector. Door samenwerking met de opdrachtgever zorgen we ervoor dat het ontwikkelde systeem wordt ingebed in de organisatie en ook echt gaat werken.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.