Interprovinciaal Overleg Het Interprovinciaal Overleg geeft klimaatadaptatie koers en snelheid

In 2050 is Nederland klimaatrobuust. Dat is het doel waar alle overheden in ons land voor gaan. TwynstraGudde helpt het Interprovinciaal Overleg (IPO) om in dit nieuwe speelveld positie te bepalen. Wat kan het IPO als koepelorganisatie doen om de aanpak van klimaatadaptatie een impuls te geven?

Alle overheden worstelen met dezelfde vraag: hoe maken we Nederland beter bestand tegen wateroverlast, droogte, hittestress en overstromingen? En hoe doen we dat zo efficiënt mogelijk? Maatregelen die enkel klimaatadaptatie dienen, zijn veelal niet kosteneffectief. Daarom wordt ingezet op het combineren van meerdere opgaven waaronder natuur, energietransitie, woningbouw, landbouw en regionale infrastructuur. Synergie maakt de aanpak effectief en haalbaar. Soms is klimaatadaptatie het vliegwiel, soms een meekoppelkans of onderdeel van de overkoepelende opgave. In alle gevallen is samenwerking het sleutelwoord.

De rol van het IPO

Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. Het IPO denkt mee bij het opstellen van visies en uitvoeringsprogramma’s. Het IPO denkt ook mee over de besteding van rijksmiddelen om klimaatadaptatie op regionaal niveau een impuls te geven.

Beleidsadviseur klimaatadaptatie

Namens TwynstraGudde vervult Jochiem Hendriksen op interim-basis de rol van beleidsadviseur klimaatadaptatie. Hij voert overleg met alle provincies om de rol en positie van de provincies in beeld te krijgen en zo hun gezamenlijke inzet te bepalen. Een actueel thema is bijvoorbeeld de aanpak van de vitale en kwetsbare infrastructuur zoals de infrastructuur voor energie telecom, de waterketen en de hoofdinfrastructuur. Hoe voorkom je dat bij een overstroming deze infrastructuur uitvalt? De provincies zullen voor enkele van deze functies een coördinerende rol oppakken door hierover het gesprek aan te gaan met netwerkbeheerders om zo de klimaatopgaven te bepalen. Daarbij is het belangrijk het onderwerp zo breed mogelijk aan te vliegen: niet alleen vanuit de watersector, maar ook vanuit ruimtelijke ordening, milieu en energie.

Samenwerking versterken

Vanuit een procesmatige aanpak met verstand van samenwerkingskunde verzorgt Jochiem de coördinatie en afstemming tussen de provincies en medeoverheden. Enerzijds helpt hij de gezamenlijke belangen van de provincies bij het Rijk voor het voetlicht te krijgen. Anderzijds helpt bij de provincies om kennis en ervaring te delen. Hij combineert daarbij zijn kennis van klimaatadaptatie met die van de rol en positie van de verschillende overheden. Alle overheden werken tenslotte gezamenlijk aan hetzelfde doel: zorgen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is. Het IPO versterkt de samenwerking door koers te bepalen en helpt zo de klimaatadaptatie te versnellen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.