Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Noord-Nederland Handvatten voor beter werkproces RIEC Noord-Nederland

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Nederland helpt bij een integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC brengt daarvoor de partners in de veiligheidsketen samen. TwynstraGudde heeft het werkproces geëvalueerd. De lessen zijn vertaald in aanbevelingen voor verbetering.

Binnen het RIEC Noord-Nederland werken politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, de belastingdienst en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe met elkaar samen. Het RIEC levert aan de ene kant expertise en maakt aan de andere kant een integrale, ketenbrede aanpak mogelijk. Zowel strafrechtelijk, fiscaal als bestuursrechtelijk. Om de aanpak te versnellen en meer slagkracht te geven, is het werkproces eind 2019 aangevuld met een extra team. De verwachte resultaten bleven echter uit. Daarentegen ervaarden de partners meer bureaucratie. In opdracht van het RIEC Noord-Nederland heeft TwynstraGudde een evaluatieonderzoek gedaan.

Terugkijken en vooruitkijken

Onze adviseurs hebben niet alleen gekeken in hoeverre het nieuw ingerichte werkproces leidde tot een efficiënte informatiedeling en effectieve integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het doel van een evaluatie is wat ons betreft niet alleen terugkijken, maar juist de geleerde lessen aan te grijpen om concrete verbetermogelijkheden te signaleren en handvatten te bieden om die lessen te implementeren.

Documentenanalyse en interviews

Om tot een goed beeld te komen, hebben we allereerst verschillende informatiebronnen geanalyseerd zoals verslagen van vergaderingen en besluitenlijsten. Op grond hiervan hebben we een interviewprotocol gemaakt. Daarmee hebben we een groot aantal gesprekken gevoerd met interne en externe betrokkenen. Onze bevindingen hebben we getoetst in focusgroepen en samengevat in een compact rapport. Hierin hebben we concrete aanbevelingen gedaan om de structuur en de werkprocessen van het RIEC Noord-Nederland op enkele punten te versterken. De uitvoering van de opdracht is stap voor stap besproken in een begeleidingscommissie met betrokkenen van het RIEC en externe partners.

Beter zicht op meerwaarde

De evaluatie en de voorgestelde aanpassingen van het werkproces dragen ertoe bij dat de kernpartners een beter zicht hebben op de meerwaarde van het RIEC. Het wederzijds vertrouwen groeit, net als de motivatie om ondermijnende criminaliteit via het RIEC aan te pakken. Dat komt ten goede aan de samenwerking en draagt uiteindelijk bij aan een effectieve aanpak van ondermijning.

Download whitepaper Samenwerken in de aanpak van ondermijning

Waarom TwynstraGudde?

De adviseurs van TwynstraGudde kennen de belangrijkste kernpartners in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. We doorgronden hun perspectieven en spreken hun taal. Daarbij hebben we veel ervaring met evaluatieonderzoek binnen en buiten het veiligheidsdomein. In deze onderzoeken hebben we niet alleen aandacht voor procedures en de inrichting van werkprocessen, maar vooral ook voor de menselijke kant van de samenwerking. We vertalen de lessen uit een evaluatie in aanbevelingen voor verbetering.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.