Wetterskip Fryslân Energiebeleid Wetterskip Fryslân

Het klimaat verandert. Wetterskip Fryslân wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst en heeft zich tot doel gesteld in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast wil zij graag een voorbeeldfunctie vervullen naar de omgeving.

Een belangrijke component op weg naar klimaatneutraliteit is het energieverbruik. TwynstraGudde is daarom aan de slag gegaan met het opstellen van het energiebeleid voor Wetterskip Fryslân.

De uitdaging in dit proces zat vooral in het vinden van het bestuurlijke draagvlak van het Energiebeleid. Het Energiebeleid is naar ons idee realistisch zijn als er een bestuurlijk-strategisch kader kan worden geformuleerd dat voldoende draagvlak heeft bij de bestuurders én waar projectleiders voldoende houvast in hebben voor de in de uitvoering te maken keuzes en afwegingen. Wij hebben dit geborgd door van meet af aan in het proces de inhoud van de bestuurlijke uitgangspunten zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij datgene wat projectleiders nodig hebben bij het maken van strategische keuzes in de uitvoering. Door middel van het gezamenlijk opstellen van een Doelen -Inspanningen-Netwerk (DIN) is inzicht verkregen in welke energie gerelateerde doelstellingen Wetterskip Fryslân heeft en op welke wijze ze met elkaar samenhangen. In interviews en bestuurlijke sessies zijn de bestuurlijke uitgangspunten geïdentificeerd.

Resultaat voor de opdrachtgever

Het opgeleverde energiebeleid is erop gericht om de uitstoot van CO2 terug te dringen, door energiebesparingsmaatregelen en met eigen duurzame energieopwekking. Binnen de organisatie speelt de bredere vraag rondom het omgaan met het veranderende klimaat en wordt er gewerkt aan overkoepelend klimaatbeleid, het opgestelde energiebeleid zal hier onder komen te hangen. Er is bestuurlijk draagvlak ontstaan voor het uitvoeren van maatregelen uit het energiebeleid. Het uitwerken van het beleid heeft inmiddels al geleid tot twee concrete investeringsvoorstellen voor zowel de aanleg van zonnepanelen als het ombouwen van een RWZI tot een energiefabriek.

'TwynstraGudde heeft een intern multidisciplinair team geleid om de doelstellingen om te zetten in bestuurlijk gedragen Energiebeleid. In een relatief korte periode heeft zij door een gestructureerde projectmatige aanpak bijgedragen aan het succes van dit traject.'

Waarom TwynstraGudde

Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met faciliteren van de bestuurlijke dialoog in strategie- en beleidsvorming (richten), de verbinding te leggen met de organisatie en benodigde samenwerking (inrichten) en concrete resultaten (verrichten). Deze ervaring hebben we in deze opdracht gecombineerd met specifieke kennis van waterbeheer, circulaire economie, klimaat en duurzame energie.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.