Gemeente Vlaardingen De implementatie van de Omgevingswet in Vlaardingen

Hoe geven we de implementatie van de Omgevingswet vorm en welke ambitie hanteren we hierbij? Welke kansen en opgaven gelden specifiek voor Vlaardingen? En welke aanpak passen we toe?

De Gemeente Vlaardingen ziet dat de implementatie van de Omgevingswet veel meer is dan een juridische opgave en zet in op een aanpak die aansluit bij de ontwikkeling die de organisatie wil maken. Wij hielpen de Gemeente Vlaardingen met het opstellen van een implementatieplan waarbij eigen ambitie, organisatieontwikkeling en de kansen vanuit de Omgevingswet centraal staan.

De Gemeente Vlaardingen bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking en vormt een bundeling en vereenvoudiging van een grote hoeveelheid wetten en regelingen in het ruimtelijk domein. De implementatie van de Omgevingswet is hiermee een juridische opgave en gaat daarnaast (en vooral) om de wijze waarop overheden omgaan met initiatieven en ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Het is hiermee een wet die kansen biedt voor burgers, bedrijven én overheden. De Gemeente Vlaardingen benadert de Omgevingswet dan ook als veranderopgave. Een veranderopgave die nauw aansluit bij de lopende organisatie-ontwikkelopgave. Dit vraagt een op maat gemaakte aanpak, passend bij de organisatie, ambitie en mogelijkheden van Vlaardingen.

Aanpak

Om Vlaardingen op een passende manier Omgevingswet-proof te maken, begeleidden wij de gemeente bij het opstellen van het Implementatieplan. Met dit plan als einddoel is in nauwe samenwerking met de Programmamanager implementatie Omgevingswet een proces ontworpen waarin in afstemming met interne belanghebbenden de ambities, opgaven en doelen zijn geformuleerd.

In een aantal sessies is een belangrijk deel van de organisatie, van strategisch tot operationeel niveau, meegenomen in de Omgevingswet en hetgeen dit betekent voor Vlaardingen. Hierin is door de organisatie, met de Omgevingswetscan van TwynstraGudde, de huidige en gewenste situatie onder de Omgevingswet gegeven voor wat betreft de organisatie (cultuur, structuur en competenties), omgeving (samenwerken, participatie en leefomgeving) en het gereedschap (instrumenten en DSO). Hierdoor zijn kansen en opgaven geïnventariseerd en is een indruk van de wenselijke ambitie opgedaan. De Omgevingswetscan heeft geholpen om inzicht te krijgen in de Vlaardingse veranderopgave en daarmee in de inzet van het instrumentarium, het werken in de organisatie en de omgang met de omgeving.

De uitwerking van de implementatiesporen (Kerninstrumenten, DSO en Anders werken) is gedaan in sessies waar gebruikt is gemaakt van het zogenaamde projectcanvas. Zo is gekomen tot de doelen, resultaten, mijlpalen en planning per spoor.

Resultaat

Dit alles heeft geresulteerd in een Implementatieplan waarin de Vlaardingse veranderopgave beschreven is. Doordat uitgebreid stil gestaan is bij de ambitie en de sterke punten en ontwikkelpunten van de organisatie, sluit het Implementatieplan aan bij de specifieke situatie van Vlaardingen en de lopende organisatieontwikkeling. Daarnaast gaat het plan in op de aanpak van de implementatie; de sporen waarin dit plaatsvindt en de mijlpalen daarin, de organisatiestructuur en de benodigde capaciteit en middelen. Hierdoor maakt het Vlaardingen inzichtelijk waar het mee aan de slag kan.

Meerwaarde van TwynstraGudde

Naast dat wij uitstekend op de hoogte zijn van de inhoud van de wet, begrijpen wij ook de implicaties ervan voor organisaties en weten wij die te vertalen naar de specifieke context van die organisatie. Door in onze aanpak maatwerk en draagvlak centraal te stellen, helpen wij organisaties écht verder. Door ons ontwikkelde instrumenten als de Omgevingswetscan en het projectcanvas, helpen hierbij de complexiteit te verminderen en geven in één oogopslag duidelijkheid. Mede hierdoor zijn wij in staat de implementatie van de Omgevingswet begrijpelijk en gedragen te krijgen in organisaties.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.