Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Ministerie van Defensie Beheersing van het programma Luchtruimherziening

De indeling van het Nederlandse luchtruim wordt herzien. Dat is nodig voor een efficiënter gebruik van het luchtruim en het beperken van hinder. De herziening is een complexe klus. TwynstraGudde is verantwoordelijk voor de programmabeheersing.

Het Nederlandse luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie hebben opdracht gegeven tot een herziening van de indeling van het luchtruim. Doel is een integrale, toekomstbestendige indeling, gebaseerd op een zorgvuldige afweging van publieke belangen.

Complex zonder precedent

Het is een complexe opgave die niet eerder is uitgevoerd in Nederland. De complexiteit zit in het ontbreken van een gestandaardiseerde aanpak, de veelheid aan stakeholders en de diverse belangen die een rol spelen. Zo wegen economische en duurzaamheidsbelangen mee en dient de oplossing zowel militair als civiel draagvlak te hebben. TwynstraGudde heeft de opdracht om namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de beheersing van het programma vorm te geven en uit te voeren. Grip houden op het proces. Bij een complex programma dat onder een vergrootglas ligt, bestaat een reële kans dat je het beoogde doel uit het oog verliest. Het programma kan bijvoorbeeld alleen succesvol zijn als de omgeving betrokken is. Maar als de druk te groot is, gaat de ‘waan van de dag’ overheersen. Het team moet grip houden op het programma en het te doorlopen proces. Wij zorgen vanuit programmabeheersing voor de sturingsinformatie die daarvoor nodig is.

Voortdurend inzicht

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het team voortdurend een actueel inzicht heeft in risico’s met de mogelijke consequenties voor planning, financiën en inzet van mensen, zodat gestuurd kan worden op adequate beheersing. Dat doen we door in contact te blijven met alle teamleden binnen het programma. Vooral op momenten waarop zich, al dan niet door druk, nieuwe beslissingen aandienen. Dan geven wij aan welke consequenties die voor het programma kunnen hebben.

Beter voorspelbaar

Door onze bijdrage wordt het complexe programma beter voorspelbaar. Wij zorgen dat het team tijdig de juiste beheersinformatie heeft om het programma te kunnen (bij)sturen. Daardoor kan het team alert reageren op nieuwe ontwikkelingen. We houden het doel van het programma in het vizier. Uiteindelijk dragen we daarmee een steentje bij aan een optimale benutting van het luchtruim en een zorgvuldige afweging van alle belangen.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde heeft veel ervaring met de beheersing en sturing van grote en complexe programma’s. Onze adviseurs zijn kritisch, hebben kennis van zaken en een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Meerwaarde is bovendien dat we onafhankelijk zijn en daardoor gemakkelijk de verbinding tussen de verschillende partijen kunnen leggen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.