Energietransitie: 10 inzichten voor de zomer

Energiebedrijven, netbeheerders, provincies en gemeenten hebben allemaal dezelfde ambitie voor de energietransitie: een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Elke dag werkt het team Energie van TwynstraGudde aan het versnellen van de energietransitie en om deze ambitie een stap dichterbij te brengen. 

Toegevoegd door Hanke Nijman op 25 juli 2019

Met de zomer in aantocht blikken we terug op wat ons afgelopen maanden opviel. Deze inzichten delen we graag. We hopen dat ze inspireren dat je er iets aan hebt in jouw eigen energiepraktijk.

1. Bepaalt de netbeheerder straks de locatie van zonneparken?

Decentrale opwek kan een grote belasting op het elektriciteitsnet zijn. Verzwaring van de netten vraagt om ruimte en tijd en brengt maatschappelijke kosten met zich mee. Ingrid Thijssen, CEO van netbeheerder Liander, spreekt zich uit: "Als de elektriciteitskabels de capaciteit van het zonnepark niet aankunnen, zou het zonnepark geen subsidie moeten krijgen". Ons advies aan initiatiefnemers en gemeenten: zoek vroegtijdig het contact met netbeheerders om je plannen te toetsen op de capaciteit, en gezamenlijk passende oplossingen te zoeken.

2. Kleine initiatieven helpen ook de energietransitie te versnellen.

Verschillende bewoners willen zelf participeren en aan de slag met de energietransitie. Zo ook Lois (15) uit Amsterdam. Ze heeft op de basisschool al geleerd over klimaatverandering. Ze heeft geen groot bedrijf of slim idee dat de oplossing is voor het klimaatprobleem, maar ze wil wel wat doen! Ze vraagt om concrete acties zodat zij ook kan bijdragen, en het niet alleen aan knappe koppen en bedrijven blijft. Onze ontwerpaanpak voor een mensgerichte energietransitie biedt de mogelijkheid om écht aan te sluiten bij de belevingswereld van bewoners, en zo iedereen een kans te geven om mee te doen.

3. Blauwe waterstof wordt steeds vaker gezien als schakel in de transitie naar groene waterstof.

De inzet van de productie en het gebruik van blauwe waterstof in chemie en raffinage in de Rotterdamse Haven wordt verkend met deze haalbaarheidsstudie. Blauwe waterstof is waterstof geproduceerd uit geïmporteerd aardgas waarbij de CO2 die vrijkomt wordt afgevangen. Collega Joost Ruiter was omgevingsanalist voor het project. In deze rol verzorgde hij overzicht, prioritering en woordvoeringslijnen voor gesprekken met stakeholders.

'Sterke regie op relaties is cruciaal om als project of partij een duidelijke en coherente boodschap over te brengen aan stakeholders.'
Joost Ruiter (TwynstraGudde)

4. Windparken stuiten vaak op een not in my backyard (NIMBY) reactie van de omgeving.

Kijken vanuit NIMBY bemoeilijkt de realisatie van windparken. Het inzetten van andere instrumenten, zoals financiële participatie, maakt dat windparken wel welkom worden ontvangen. Collega Ard Trouwborst deed ervaring op bij OnePlanetCrowd. Zij maakten mee-investeren in Zonnepark Apeldoorn mogelijk. Tip: Kies voor een andere manier van kijken, van NIMBY naar WIMBY: welcome in my backyard.

5. Biovergisting kan op kleine schaal een oplossing bieden tegen klimaatverandering.

Op grote schaal zitten er haken en ogen aan biovergisting. Denk aan de uitstoot bij het transport van plantaardige biomassa, het gebruik van schaarse (voedings)middelen en de effecten op de bodemkwaliteit bij mestvergisting. Decentrale biovergisting is daarmee een duurzamere oplossing vanwege het gebruik van restproducten en het beperkte transport.

6. De energietransitie gaat veelal over het zoeken van eigenaarschap.

Ook is het belangrijk om pilots op te zetten om daarna de best werkende slim uit te rollen. Er is nog geen alles-in-1-oplossing of grote totaaloplossing voorhanden. Onze overtuiging: Stap voor stap gaan we naar een duurzame toekomst.

7. De invoering van de Omgevingswet komt steeds dichterbij.

Er wordt al hard gewerkt aan omgevingsvisies en omgevingsplannen. Tegelijkertijd heeft de Omgevingswet impact op energieprojecten die nu worden opgestart. Verbind de energietransitie en Omgevingswet door doelstellingen op te nemen in omgevingsvisies en door projecten in te richten in de geest van de omgevingswet. In verschillende projecten richten wij de participatie zo in dat straks wordt voldaan aan de Omgevingswet.

8. De rol van gas is niet zomaar uitgespeeld

Natuurlijk wordt het aandeel Gronings Gas afgebouwd als gevolg van de aardbevingsproblematiek in Groningen. Op de Energeia Energy Day gingen we in gesprek over de rol van gas in onze energievoorziening. Er zal nog tientallen jaren gas via buisleidingen uit bijvoorbeeld Noorwegen of Rusland geïmporteerd worden, en er lopen talloze proefprojecten naar waterstof. Gasleidingen kunnen in de toekomst mogelijk anders ingezet worden. Het lijkt ons prematuur om ‘als doel op zich’ regionale of stedelijke gasnetten af te stoten ten gunste van all-electric of restwarmte toepassingen.

9. Tijdens de landelijke Omgevingsmanagement dag deelden we onze ervaring met strategisch omgevingsmanagement in energie programma’s.

In het plenaire programma concludeerde het panel: ga altijd open en direct in gesprek met je stakeholders. Daarom spreken wij niet over 'de boze burger', maar zien wij hen als kritische speler waarvan je project beter wordt.

10. Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepubliceerd. Hoewel akkoord?

De vele partijen die meewerkten aan het document moeten het nog aan hun achterbannen voorleggen. Zodoende wacht Nederland nog op de formele bevestiging van tal van cruciale partners. Kunnen ze zich vinden in de opgave en de doelen, en committeren ze zich aan de uitvoering van de afgesproken acties? Met onze ervaring in het bij elkaar brengen van partijen met vaak uiteenlopende belangen weten we: een akkoord is pas rond als het door iedereen getekend is.

Benieuwd naar meer inzichten?

Regelmatig delen we onze inzichten. Benieuwd naar wat ons opvalt in de energietransitie? Meld je dan nu aan voor deze reeks via onderstaand inschrijfformulier.

Of het nou gaat om een windpark, waterstof of de energie-netten: de sleutel ligt in het bij elkaar brengen van de juiste partijen én het zoeken naar balans tussen snelheid, betaalbaarheid en zorgvuldigheid. Daarbij gaat het om verbindingen tussen overheden, energiebedrijven, netbeheerders, kennisinstellingen en burgers in het speelveld van het energiesysteem. Wij kennen de publieke én private wereld en weten deze met elkaar te verbinden, met oog voor de uiteenlopende belangen en de inhoudelijke opgave.

Ja, houd mij op de hoogte

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.