Rijkswaterstaat Risico’s Hoogwaterbeschermings-programma beheersbaar maken

In het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma werken Rijkswaterstaat en de waterschappen aan versterking van 362 km waterkeringen en achttien sluizen, stuwen en gemalen. TwynstraGudde helpt de programmaorganisatie om grip te krijgen op de risico's van dit omvangrijke programma.

In het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) worden zwakke keringen verbeterd om de veiligheid van het achterland te garanderen. In het programma worden 87 projecten uitgevoerd, verspreid over Nederland. Ieder project is uniek qua vorm en proces, waardoor de risico’s lastig zijn te overzien. Aanvankelijk werd de programmaorganisatie te vaak verrast door uitloop van een project in geld en/of tijd. TwynstraGudde heeft voorstellen gedaan om het risicomanagement te herzien en om zo beter in control te zijn.

Onze visie

Risicomanagement is het bewust omgaan met onzekerheden, zodat grip wordt gekregen op de opgave. Risico’s moeten regelmatig in kaart worden gebracht en besproken. Voor de belangrijkste worden beheersmaatregelen getroffen. Soms worden risico’s ook ingecalculeerd. Door middel van risicomanagement worden risico’s regelmatig en actief besproken en beheerst. Zo helpt risicomanagement bij het realiseren van de doelen van een programma.

De aanpak

Omdat het HWBP-2 een programma is waarbij het risicomanagement vormgeven moest worden heeft TwynstraGudde een onderscheid gedefinieerd naar verschillende niveaus binnen het HWBP-2 waar zich risico’s voordoen: projectrisico’s die binnen de projecten kunnen worden opgevangen, projectrisico’s die niet binnen het project zelf meer zijn op te vangen en daarom binnen het programma dienen te worden opgevangen en programmarisico’s. Deze gelaagdheid is gekoppeld aan afspraken over verantwoordelijkheid en rapportage binnen het programma. Door intensive samenwerking tussen TwynstraGudde en de projectorganisatie is de nieuwe werkwijze ontwikkeld én geïmplementeerd.

Het resultaat

Op alle lagen in de programmaorganisatie is een helder beeld ontstaan van mogelijke risico’s. Risicomanagement is een onderdeel geworden van het primaire werkproces en draagt bij aan de sturing van het programma. Risico’s worden ieder kwartaal volgens een vast protocol gerapporteerd. Verrassingen worden hierdoor beperkt. Risico’s worden proactief aangepakt en prognoses zijn accuraat. Vervolgens kan de projectorganisatie elk half jaar de Tweede Kamer betrouwbaar over de voortgang informeren.

De meerwaarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van vormgeven en werkend krijgen van risicomanagement in complexe programma’s (bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier). Deze kennis en ervaring verbinden we aan bekendheid met de organisatie van Rijkswaterstaat en kennis op het gebied waterstaatkundige werken.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.