Rijkswaterstaat Risicomanagement Ruimte voor de Rivier

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft TwynstraGudde het risicomanagement gedaan voor het programma Ruimte voor de Rivier.

Hiermee hebben we bijgedragen dat het omvangrijke programma binnen de gestelde kaders van tijd en geld is afgerond. Het programma Ruimte voor de Rivier bestaat uit circa 30 uiteenlopende projecten met als gezamenlijk doel een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijker leefomgeving. Die dubbeldoelstelling maakt het programma uniek in de wereld. Het gehele programma bestaat uit circa 30 verschillende civieltechnische projecten die onder leiding van projectteams en in samenwerking met lokale besturen worden gerealiseerd. In opdracht van het programmabureau Ruimte voor de Rivier heeft TwynstraGudde het programma sinds 2008 tot en met 2019 ondersteund om de risico’s qua tijd en geld te beheersen.


Onze werkwijze

We hebben het risicomanagement steeds nauwkeurig afgestemd op de programmasturing. Daarbij hebben we aandacht besteed aan de gelaagdheid in verantwoordelijkheden: tussen opdrachtgever en programmabureau, programmabureau en projecten en tussen projecten en en aannemers. Waar worden risico’s belegd? Welke financiële afspraken horen daarbij? Hoe vindt risicorapportage plaats? Het gaat hierbij onder andere om technische en financiële risico’s en om risico’s op het gebied van politieke besluitvorming. In de afrondende fase heeft de focus gelegen bij de oplevering en overdracht van projecten en bij het monitoren van restrisico’s.

Met alle projectteams is periodiek hun werkwijze en risicodossiers besproken en in risicobijeenkomsten binnen het programmabureau identificeren we ieder kwartaal de belangrijkste focuspunten. Zo maakten we de kernspelers van het programma bewust van risico’s en beheersmaatregelen.
Naast het risicomanagement, waren wij verantwoordelijk voor het planningsmanagement en de bestuurlijke rapportages. Gedurende de hele looptijd van het programma, maar zeker ook bij de afronding is een betrouwbare financiële eindstand en de verantwoording aan de politiek aan de orde geweest.

Continu

Risicomanagement is een continu proces. In de loop van het programma hebben we de aanpak dan ook voortdurend aangepast. We hebben ervoor gezorgd dat kennis en ervaring over zowel het risicomanagementproces als inhoudelijke risico’s zoveel mogelijk tussen projecten is gedeeld. In de eindfase van het programma hebben we de opdrachtgever ondersteund om de ervaringen te bundelen en beschikbaar te maken voor andere complexe infrastructurele programma’s en projecten in binnen- en buitenland.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Het programma Ruimte voor de Rivier is binnen de gestelde kaders van tijd en geld afgerond. Enkele van de 30 projecten zijn om aanwijsbare redenen uitgelopen, bijvoorbeeld omdat de scope van die projecten gaandeweg is uitgebreid. Binnen budget en planning realiseren, is een prestatie van formaat van zowel het programmabureau als van alle lokale projectteams. Het inzichtelijk en daarmee beheersbaar maken van de risico’s heeft daar zeker toe bijgedragen.

Waarom TwynstraGudde?

Het programma Ruimte voor de Rivier is uniek in alle opzichten. TwynstraGudde is in staat om maatwerk te leveren, zodat het risicomanagement precies past bij deze uniciteit. We volstaan niet met één beproefde werkwijze, maar reageren voortdurend op ervaringen, nieuwe inzichten en verschuiving van de programmafocus. Daarbij brengen we onze kennis en ervaring in op het gebied van infrastructurele projecten, watermanagement en politiek-bestuurlijke besluitvorming.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.