TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Vacature 2024-01-12
  TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

  Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

  HAN_ 2 leden Raad van Toezicht

  HAN_ University of Applied Sciences biedt studenten onderwijs en voert praktijkgericht onderzoek uit om bij te dragen aan de wereld van morgen. Samen met het werkveld, docenten, onderzoekers en studenten innoveert en ontwikkelt de HAN kennis en vaardigheden op maatschappelijke vraagstukken. Waarbij zij zich richten op het duurzaam en toekomstbestendig bijdragen aan slimme, schone en sociale oplossingen. De HAN speelt hierbij als kennisinstelling een verbindende rol in de regio. 

   

  De HAN is geworteld in het stroomgebied van Rijn, Waal en IJssel: de Regio Arnhem-Nijmegen. Maar ook de Achterhoek, Noord-Limburg en de Veluwe behoren tot haar verzorgings- of voedingsgebied.

  Met ruim 4000 medewerkers verzorgt de HAN 64 bachelor-, 18 associate degree (Ad)- en 17 masteropleidingen, zowel voltijd als deeltijd, duaal en individueel (online), voor ruim 35.000 studenten uit meer dan 100 landen. Daarnaast richt de HAN zich op advies, nascholing, (post-)hbo-opleidingen en ruim 300 cursussen en trainingen op werkende mensen in bedrijven, instellingen en organisaties.
  Onderwijs wordt aangeboden in verbinding met onderzoek en het werkveld. Samen met werkveldpartners werkt de HAN in 50 lectoraten en een zevental Centres of Expertise aan praktijkgericht onderzoek, kennisinnovatie en kennisvalorisatie.

  Met het Koersbeeld 2022-2028 geeft de HAN invulling aan de strategie voor de komende jaren. De HAN wil dat eind 2027 iedere student en medewerker het verschil maakt op maatschappelijke vraagstukken en daarmee een betekenisvolle bijdrage levert aan de wereld van morgen.

  College van Bestuur

  De HAN wordt geleid door een driehoofdig College van Bestuur (CvB). Onder het CvB is een directielaag bestaande uit de directeuren van de 14 academies, Centrale Stafafdelingen en Services. De HAN kent een medezeggenschapsstructuur die aansluit op de zeggenschapsstructuur met een Medezeggenschapsraad, Academieraden, een Deelraad Centrale Staf en Services en Opleidingscommissies.

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht is werkgever  van het CvB, ziet toe op het beleid en geeft daarover gevraagd en ongevraagd advies. De RvT bestaat uit 7 leden en kent drie commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit: dr. ir. Peter van Laarhoven (voorzitter), drs. Ruben Wenselaar (vicevoorzitter), drs. Baukje ter Huurne, drs. Hugo Mans, drs. Machteld Roos, dr. Gülden Yilmaz en drs. Leon van de Zande.
  Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van twee leden zoekt de HAN kandidaten voor de functies: Lid Raad van Toezicht met bestuurlijke ervaring en lid Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van onderwijs.

  De taken van de RvT zijn omschreven in de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bestaan o.a. uit:

  1. Het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur alsook met het bewaken en behartigen van de doelstellingen en de denominatieve grondslag respectievelijk grondslagen waarop de stichting het onderwijs baseert. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de door haar in standgehouden instelling(en) voor hoger beroepsonderwijs.
  2. Het adviseren, stimuleren en met raad terzijde staan van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht oefent namens de stichting de werkgeversrol uit ten opzichte van het College van Bestuur.

  Ook is het volgende bepaald:

  • De Stichting HAN kent een Raad van Toezicht bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
  • De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
  • Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.
  • Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en worden ook overige aspecten van diversiteit (onder andere nationaliteit, leeftijd en achtergrond) in acht genomen.
  • De (leden van de) Raad van Toezicht beschikt over ten minste expertise op het gebied van financiën, onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, digitalisering, het besturen van grote professionele organisaties en heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast beschikt de (leden van de) Raad van Toezicht over een breed netwerk dat relevant is voor het functioneren van de Raad van Toezicht.
  • Er dient een spreiding te zijn over de door de HAN bestreken regio en werkvelden.
  • Er dient een balans te zijn tussen leden die een persoonlijke binding hebben met de regio en leden die dat niet hebben.
  • Er dient vanuit deskundigheid op strategisch bestuurlijk niveau bekendheid en affiniteit te zijn met de hierna genoemde terreinen en/of organisaties; juridische zaken; bedrijfsvoering; ondernemerschap; maatschappelijke ondernemingen (regionale overheden, onderwijs, welzijn, zorg); bedrijfsleven en industrie; personeel en organisatie.

  Gezien de opdracht van de Raad van Toezicht om de maatschappelijke opgave van de HAN te bewaken en toe te zien op een effectieve en doelmatige realisatie daarvan, heeft de Raad van Toezicht de komende jaren bijzondere aandacht voor de volgende thema’s (in willekeurige volgorde):

  • Realisatie en de uitvoering van het nieuwe HAN IP Koersbeeld 2022-2028;
  • Kwaliteit van onderwijs en onderzoek alsmede kwaliteitscultuur in het primair proces;
  • Resultaatgerichte sturing van de organisatie, met aandacht voor doelmatige en professionele bedrijfsvoering;
  • Innovatie van het onderwijs en digitalisering;
  • Leven lang ontwikkelen;
  • Strategische HR en talentmanagement;
  • Governance (invulling werkgeversrol);
  • De (landelijke) positie van de HAN in het debat over de toekomst van het hoger onderwijs.

  De uitdagingen waar het hoger onderwijs in het algemeen zich voor gesteld zien, en dus ook de HAN, vragen veel betrokkenheid van de leden van de Raad van Toezicht om op die manier, naast het houden van toezicht, het College van Bestuur ook te kunnen adviseren en als klankbord te kunnen optreden.

  Het profiel

  In aanvulling op bovenvermelde functie-eisen is de HAN op zoek naar kandidaten die zich in onderstaande persoonlijkheidsbeschrijving herkennen:

  • Inhoudelijk gedreven.
  • Handelend vanuit gezag en kracht en niet vanuit macht.
  • Overtuigend op basis van persoonlijkheid en deskundigheid.
  • Zeer betrokken bij het HBO in het algemeen en in deze rol bij de HAN in het bijzonder. 
  • Rolvastheid.
  • Positief kritisch en oplossingsgericht.
  • Toegankelijk.
  • Relativeringsvermogen en in staat om problematieken in een breder perspectief te zetten.
  • Samenwerkingsgericht.
  • Heeft oog voor inclusie en diversiteit.

  Lid met ervaring o.g.v. onderwijs:

  Aan het gezochte lid wordt,  de volgende aanvullende functie-eisen gesteld:

  • Kennis en ervaring met het hbo.
  • Kennis van innovatie en digitalisering in het hoger onderwijs.

  Daarnaast is:

  • Binding met de regio een pré.
  • Het zijn van een alumnus van de HAN of hbo-instelling, bijvoorbeeld werkzaam geweest of een opleiding gevolgd een pré.

  Het gezocht lid is beoogd lid van de Commissie OOK (Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit).

  Lid met een bestuurlijke achtergrond:

  Aan het gezochte lid wordt, de volgende aanvullende functie-eis gesteld:

  • Bestuurlijke achtergrond.

  Daarnaast is:

  • Binding met de regio een pré.
  • Ervaring als toezichthouder een pré.

  Het gezocht lid is beoogd lid (en potentieel voorzitter) van de remuneratiecommissie.

  Arbeidsvoorwaarden

  De bezoldiging voor leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op 8% van het WNT-maximum (WNT: Wet normering topinkomens).

  Procedure en planning

  De procedure is erop gericht om de 2 nieuwe leden Raad van Toezicht in april 2024 te benoemen. De HAN laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, Partner van TwynstraGudde Executive Search. De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats in de periode 20 t/m 27 februari 2024. 

  De gesprekken met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op: 8 of 11 maart 2024. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Ook maakt de VOG een onderdeel uit van de procedure. 
  Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl).  

  Heb je voor  één van deze functies belangstelling? Upload uiterlijk 6 februari a.s. jouw motivatiebrief en CV via deze button. 

  Solliciteren

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

   

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen