Blog Zijn beheerders klaar voor het verduurzamen van de infrastructuur?

Verduurzaming en gebruik van circulaire materialen staan al enige tijd op de bestuurlijke agenda. Alhoewel nut en noodzaak zo nu en dan worden betwist, staat vandaag de dag vooral de hoe-vraag centraal. Een vraag die bij nieuw te realiseren infra misschien eenvoudiger te beantwoorden is dan bij bestaande infra.

Toegevoegd door Joost Meijer op 30 juli 2019

De verduurzamingsopgave voor onze infrastructuur is daarmee vooral een opgave voor de beheerder die aan de lat staat voor de onderhoudskeuzes van vandaag en in de toekomst. De vraag rijst hoe de beheerder naast de beheersing van de risico’s van alledag, de taak voor het toekomstbestendige areaal, het beste kan invullen.

Conservatieve kracht

De beheerorganisatie is vaak – en niet zonder reden – een conservatieve kracht. Zij is er immers op gericht om de bestaande infrastructuur te laten functioneren door weer en wind, door storing en calamiteit. Veranderingen aan bijvoorbeeld het systeem, de technologie, of van de betrokken onderhoudspartij kent een inherent risico dat het uitvoeren van de kerntaken van de beheerder door onbekendheid, kinderziektes of ontwerpfouten tot schade of storingen leidt.

Nieuwe eisen

Uiteraard wordt elke beheerorganisatie vroeg of laat geconfronteerd met nieuwe eisen aan het areaal die in de regel een verandering impliceren. Dit klinkt zonder meer door in de slogan van de vervanging en renovatie opgave van Rijkswaterstaat: “We gaan de infrastructuur verjongen, vernieuwen en verduurzamen”. Het gaat niet alleen om uitbreiding of vervanging, maar ook om de bestaande infrastructuur aan te passen aan de eisen van de toekomst.

Op veel plekken wordt gewerkt aan het vertalen van (hoge) ambities naar doelen voor de CO₂ uitstoot en het materialengebruik die gemoeid gaan met het werk aan de infrastructuur, oftewel het creëren van een klimaatneutrale infrastructuur en circulair werken. De vertaling van ambities naar uitvoerbare doelen vraagt ook om afstemming met de beheerorganisatie, een inspanning de doelen te incorporeren en te werken volgens een nieuwe, duurzame werkwijze.

Meer weten? Neem deel aan ons webinar Duurzaam & Klimaatbestendig asset management op 8 juni

Veiligheidseisen als inspiratie

De afgelopen jaren hebben wij samen met beheerorganisaties gewerkt om invulling te geven aan  nieuwe eisen. Een voorbeeld zijn de strengere veiligheidseisen aan de infrastructuur, in het bijzonder voor wegtunnels. De beheerder moet veel meer dan vroeger aantonen dat systemen op de juiste wijze functioneren en bijvoorbeeld continu op orde zijn voor calamiteitenbestrijding. Dit vraagt niet alleen om de technische middelen om deze veiligheidsdoelen in te vullen, maar ook om een andere manier van het organiseren van het beheer.

Er zijn lessen te leren over de ontwikkeling van veiligheid tot een gangbaar of zelfs vanzelfsprekend aspect van verantwoord beheer van de infrastructuur. Ten eerste is het goed om op te merken dat voordat eisen aan de infrastructuur formeel of zelfs in wetgeving vastleggen ze maatschappelijk zijn gedreven. Dit geldt voor zowel veiligheid als verduurzaming van de infrastructuur. Een les daarbij is dat een beheerorganisatie proactief kan inspelen op een maatschappelijke ontwikkeling en daarmee de oplossingen voor de opgave (mede) vormgeeft, vooruitlopend op nieuwe wetgeving. Ten tweede, er zijn praktische instrumenten om nieuwe eisen te verweven in het beheer. Vanuit tunnelveiligheid zijn bijvoorbeeld de wettelijk vastgelegde rollen van Veiligheidsbeambte en Tunnelbeheerder een manier waarop de verantwoording voor veiligheid wordt ingevuld. Ook uniformering van het areaal helpt om gemakkelijker keuzes te maken over de invulling van een nieuwe eis, denk aan de gestandaardiseerde tunneluitrusting.

Klaar voor het verduurzamen van de infrastructuur

Hoe kan de beheerorganisatie geleerde lessen gebruiken om ook klaar te staan voor het verduurzamen (of andere nieuwe eisen) van de infrastructuur? Wij werken samen met beheerders aan het klaar maken van de organisatie voor de verduurzaming van de infrastructuur. Zo maken wij via een model inzichtelijk welke beheerprocessen belangrijk zijn voor de verduurzaming en hoe de huidige stand van zaken zich verhoudt tot de gestelde doelen. Vervolgens benoemen wij en werken wij aan verbeterstappen om aan te geven wat de verduurzamingsambitie concreet voor de organisatie betekent. Deze verbeterstappen resulteren in dagelijks duurzaam gedrag van beheersorganisaties, net zoals veiligheidseisen vandaag de dag ingebed zijn in houding en gedrag van de beheerders.

Wil je ook de infrastructuur verduurzamen?

Experts in verduurzamen van infrastructuur

Alle mensen

Experts in verduurzamen van infrastructuur

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.