Blogreeks Werken aan klimaatadaptatie in coronatijd? Pak je moment en ga doelgericht door!

2020 zou hèt jaar worden voor waterschappen en gemeenten om risicodialogen te voeren en op basis daarvan de aanpak voor klimaatadaptatie te formuleren. De doorwerking van corona maakt dit echter niet makkelijk en veel overleggen, sessies en bestuurlijke besluitvormingsmomenten worden uitgesteld. Toch hoeft dit geen periode van stilstand te zijn. Benut dit moment om als gemeente of waterschap de eigen en de regionale ambitie en doelen rondom klimaatadaptatie helder te krijgen. Zorg ook voor bestuurlijk draagvlak en voldoende budget en capaciteit in de eigen organisatie. Om daarna nog doelgerichter te werken aan een klimaatadaptatieve gemeente of regio.

Toegevoegd door Jochiem Hendriksen op 12 januari 2021

Werken aan klimaatadaptatie is, ook zonder corona, geen makkelijke opgave voor decentrale overheden. Het grijpt in op bestaande programmering van plannen en projecten en het beleid is vaak nog niet helder. Tegelijkertijd wordt wel verwacht om nu al stappen te zetten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat waterschappen en gemeenten hierbij tegen een aantal knelpunten aanlopen.

Werken aan klimaatbestendigheid, maak het strategisch!

Vanuit onze adviespraktijk zien we dat al gauw wordt gekozen voor een lineaire aanpak van klimaatadaptatie: het doorlopen van de stappen van het DPRA wordt als uitgangspunt genomen. Er wordt een stresstest gemaakt, de risicodialoog wordt gevoerd en de uitvoeringsagenda wordt opgesteld. Producten worden hiermee een doel en niet het middel. Hierdoor ligt de focus op maatregelen voor de korte termijn. Dit is weliswaar een belangrijk onderdeel om aan de slag te kunnen, maar in onze visie ontoereikend om tegemoet te komen aan de wezenlijke vraag achter klimaatbestendigheid.

Werken aan klimaatadaptatie in Coronatijd

Wij pleiten daarom voor meer strategie. Welke onderliggende visie en langetermijnstrategie wordt hiermee verwezenlijkt? Hoe speelt het nemen van klimaatadaptieve keuzes een rol in ruimtelijke afwegingen, welke ruimtelijke opgaven komen hieruit voort? Welk samenspel vraagt dit tussen gemeente, waterschap en provincie? Door dergelijke vragen ook te stellen kunnen volwaardige bestuurlijke keuzes worden voorbereid en de samenhang en synergie met andere ontwikkelingen (en daarmee betrokkenheid) worden vergroot.

Pak je moment voor een verbeterde aanpak

Uitstel van veel overleggen en sessies maakt het niet makkelijk om de volgende stap te zetten in risicodialoog en besluitvorming. Maar van stilstand hoeft geen sprake te zijn: pak dit moment om te werken aan een strategische aanpak en interne borging van klimaatadaptatie.

Dit is hèt moment om als waterschap of gemeente ambitie te tonen op het gebied van klimaatadaptatie. Bouw aan de visie op klimaatadaptatie en leg actief de relatie met woningbouw en de energietransitie. Maak hiervan de consequenties inzichtelijk en zorg dat hierin bestuurlijke keuzes te maken zijn.

En benut dit moment om het vraagstuk te borgen in de organisatie. We zien dat het gemeente en waterschappen moeite kost om de aanpak rondom klimaatadaptatie intern te organiseren. Het vraagt om afdelingsoverstijgend werken, het creëren van voldoende begrip en draagvlak en voldoende budget en capaciteit. Niet vanzelfsprekend in crisistijden waarin werkwijzen veranderen en de aandacht moet worden verdeeld. Eerder schreven wij al over programmamanagement als oplossing om klimaatadaptatie een passende plek te geven in de organisatie. Ga aan de slag met een programma klimaatadaptatie en het inrichten hiervan. Zorg hiermee voor het benodigde houvast bij het sturen op klimaatadaptatie binnen jouw organisatie.

Wij roepen alle waterschappen en gemeenten dan ook op: pak je moment en ga daarna doelgericht aan de slag! Wij denken graag met je mee in jouw strategische keuzes, zodat je betere bestuurlijke keuzes kunt maken voor het klimaatadaptatievraagstuk nu, maar ook in de toekomst. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Lees ook het artikel over de Impulsregeling Klimaatadaptatie dat is gepubliceerd op h2owaternetwerk.nl.

Dit blog is in samenwerking met Wytse Dassen geschreven.

Wil je de andere blogs in deze reeks teruglezen?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.