Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Integrale benadering voor toekomstbestendig vastgoed

  De afgelopen jaren is het de norm geworden dat bedrijven een portefeuilleroutekaart opstellen, inclusief een strategie om CO2-reductiedoelstellingen te realiseren. Dit moeten bedrijven doen om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen uit sectorale routekaarten, het klimaatakkoord en het akkoord van Parijs.

  Toegevoegd door Jurgen Jaakke op 21 oktober 2022

  Naast de opwarming van de aarde, hebben we als maatschappij ook te maken met extremer weer, schaarser worden van drinkwater, biodiversiteitsverlies, uitputting van grondstoffen en afbraak van de bestaande natuur. Om deze problemen tegen te gaan is een bredere duurzaamheidsambitie nodig dan alleen de focus op CO2-reductie.

  Formuleer een ambitie op emissievrij, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief

  Zorg er ten eerste voor dat de duurzaamheidsambities waaraan de organisatie wil bijdragen helder zijn. Bijvoorbeeld op basis van de Sustainable Development Goals. Voor de gebouwde omgeving worden in het ‘Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ vier relevante thema’s genoemd, namelijk: emissievrij, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief. Voor toekomstbestendige gebouwen is het van belang dat deze vier thema’s meegenomen worden in het beleid en ontwerpuitgangspunten.

  Integrale benadering voor toekomstbestendig vastgoed

  Reserveer vervolgens budget per ambitie/thema. Zorg dus dat er naast een budget voor het reduceren van het energieverbruik van gebouwen, er ook een budget is om de biodiversiteit op het terrein te verbeteren en om circulaire materialen te gebruiken. Op die aspecten kan vaak met relatief weinig kosten veel effect worden behaald. Daarom is het nodig budget te reserveren om de strategische ambities naar concrete tactische doelstellingen te vertalen, om direct aansluitend concrete uitvoerbare maatregelen te formuleren. Als doel om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

  Integraal verduurzamingskader vastgoedNew call-to-action

  Wij hebben een checklist ontwikkeld waar mee je kunt controleren in hoeverre er verduurzamingsmaatregelen worden genomen die bijdragen aan de doelstellingen. De checklist zorgt ervoor dat niet alleen maatregelen voor CO2 reductie worden genomen, maar ook maatregelen voor circulariteit, biodiversiteit, waterkringloop. De checklist is nu gratis te downloaden. 

  Maak ruimte voor groen en blauw op en rondom het gebouw

  Doordat de thema’s emissievrij, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief met elkaar zijn vervlochten ontstaan er kansen om maatregelen te plannen die effect hebben op meerdere thema’s.

  Het biedt kansen om de bovengenoemde thema’s integraal te benaderen waarbij simpelweg meer ruimte wordt gegeven aan de natuur. Dat kan relatief gemakkelijk worden gedaan door plaats toe te wijzen aan groen en blauw, en aan te laten sluiten op bestaande structuren. 

  Door dit te doen wordt effect behaald op zowel het thema CO2-reductie, biodiversiteit als klimaatadaptatie. De overmatige emissies, vervuiling van de leefomgeving, droogte en biodiversiteitsverlies zijn onder andere symptomen van menselijke aantasting van de natuur. Door ruimte de geven aan natuur wordt onder andere CO2 opgenomen, verbetert de kwaliteit van de bodem en vermeerdert de aanwezige flora en fauna.

  Stuur op het effect in plaats van de maatregel

  Het is van belang dat de verduurzamingsmaatregelen geen doel op zich worden, maar dat de verduurzamingsmaatregelen bijdragen aan het beoogde verduurzamingseffect. Zo voorkom je een leegstaand bijenhotel naast een zonnepark.

  Als je als organisatie vastgoed wilt verduurzamen neem dan zowel het gebouw als het terrein mee in de scope van het project. Let daarnaast op dat hetgeen wat je doet, daadwerkelijk effect heeft.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen