Rijkswaterstaat Samenwerken met omgeving voorkomt verrassingen bij bouw sluis Eefde

De nieuwe sluis bij Eefde is klaar. Strategisch omgevingsmanagement heeft eraan bijgedragen dat dit grote bouwproject grotendeels verrassingsvrij verlopen is voor de omgeving. TwynstraGudde heeft Rijkswaterstaat hierin ondersteund.

Foto: Rijkswaterstaat

Voor de scheepvaart is de sluis bij Eefde de enige schakel tussen de IJssel en de havens in Twente. Rijkswaterstaat breidt de capaciteit van de sluis uit om vervoer over water meer ruimte te geven. In 2017 is begonnen met de bouw van een nieuwe sluis. Zodra die klaar is, wordt de bestaande sluis gerenoveerd. Daarnaast wordt de weg over het sluiscomplex opnieuw ingericht en wordt de primaire kering van waterschap Rijn en IJssel verlegd. In 2021 is het omvangrijke project klaar. De bouw en het latere onderhoud worden gedaan door het consortium Lock to Twente.

Hinder nooit helemaal te voorkomen

Tijdens de uitvoering van het project is hinder voor de omgeving nooit helemaal te voorkomen. Schippers, de pleziervaart, automobilisten, watergebonden bedrijven in Twente en omwonenden in Eefde hebben af en toe te maken met overlast, wegomleggingen en geluidhinder. Rijkswaterstaat vroeg ons de realisatie te ondersteunen door gedurende het hele proces mee te denken vanuit de belangen van partijen in de omgeving.

Schakel tussen binnen en buiten

Als omgevingsteam vormen wij in feite de verbinding tussen binnen en buiten; tussen de interne teams die te maken hebben met techniek en contractuele zaken en de bewoner, de schipper of de wethouder die heel andere belangen heeft. We denken vanuit de belangen van stakeholders, zonder de doelstellingen van het project uit het oog te verliezen. Als methode gebruiken we Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Ieder jaar maken we een stakeholderstrategie en iedere maand hebben we overleg over issues die gaan spelen. We houden systematisch in de gaten wat de impact van werkzaamheden zal zijn, monitoren raakvlakken met projecten van anderen en zoeken steeds, namens Rijkswaterstaat en Lock to Twente gezamenlijk, naar oplossingen om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verrassingsvrij opereren

We hebben eraan bijgedragen dat het project tot nu toe verrassingsvrij is uitgevoerd. De vaarweg is op een paar uitzonderingen na beschikbaar gebleven voor de scheepvaart. Over incidentele stremmingen en wijzigingen van wacht- en opstelplaatsen is op tijd gecommuniceerd met schippers en watergebonden bedrijven. Over hinder en overlast voor de directe omgeving is in goede samenwerking met aannemer Lock to Twente gecommuniceerd met de inwoners van Eefde. Dat geldt ook voor onvermijdelijke hinder door intrillen van damwanden en bouwverkeer.

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde hebben ervaring met Strategisch Omgevingsmanagement. Hiermee brengen we de belangen van stakeholders systematisch en gestructureerd in kaart. We helpen vooruit te kijken, zodat we op tijd goede oplossingen kunnen vinden. Daar komt bij dat we bekend zijn met de dynamiek van grote bouwprojecten en de belangen van waterstaatkundige werken. In goed overleg met de opdrachtgever kunnen we daardoor elke belanghebbende op een passende manier in het project betrekken.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.