Gemeente Nieuwkoop MKBA helpt bij kiezen locatie voor integraal kindcentrum

De gemeente Nieuwkoop wil in het dorp Nieuwveen een integraal kindcentrum (IKC) vestigen. Voor deze alles-in-één-school voor kinderen van nul tot dertien jaar zijn vier locaties onderzocht. De gemeente heeft TwynstraGudde daarom gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te maken. Deze helpt bij de gemeentelijke besluitvorming en ondersteunt ook de participatie van bewoners.

In Nieuwveen, een dorp van zo'n 4.500 inwoners in de gemeente Nieuwkoop, groeit de basisschool hard. Daarom is een nieuw schoolgebouw nodig. Dit bracht de gemeente ertoe na te gaan denken over een mogelijke combinatie van functies in het nieuwe gebouw. In combinatie met een kinderopvang zou een integraal kindcentrum kunnen worden gerealiseerd, mogelijk aangevuld met sportvoorzieningen en een buurthuis. Om uit vier mogelijke locaties een keuze te maken, wilde de gemeente de voor- en nadelen van elke locatie in kaart brengen. Daarom kozen wij voor een MKBA. Hierbij werkten we samen met bureau KuiperCompagnons, dat de schetsontwerpen verzorgde.

MKBA-methodiek

De MKBA is een wetenschappelijke methode - verplicht bij grote rijksprojecten - waarmee de welvaartseffecten van alternatieven tegenover elkaar kunnen worden afgewogen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende alternatieven voor de aanleg van een weg, spoorlijn of woonwijk. Gemeenten gebruiken de methodiek steeds vaker om bestuurlijke besluiten te nemen op basis van objectieve gegevens en inzicht in kosten en opbrengsten van alternatieven. Bijzonder aan de MKBA is de mogelijkheid om naast de financiële effecten ook de effecten van een plan op zachtere waarden goed in kaart te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de woonomgeving, geluk, gezondheid, recreatiemogelijkheden of veiligheid.

'De MKBA zet de voor- en nadelen van verschillende locaties op een rij. Dit helpt ons bij het maken van de uiteindelijke keuze.'
Rianne Steenbrink, procesmanager sociaal domein gemeente Nieuwkoop

Keuzes inzichtelijk maken

Voor het integraal kindcentrum Nieuwveen zijn vier locaties onderzocht. Deze vier alternatieven hebben we vergeleken door deskresearch te doen en op regelmatige basis met alle betrokkenen te overleggen. Daaruit blijkt dat als je heel zorgvuldig kijkt, geen van de vier locaties er echt uit springt als voorkeurslocatie. Wat wel opvalt: de locatie met de hoogste kosten brengt een aantal maatschappelijke voordelen met zich mee. Deze locatie biedt bijvoorbeeld extra sportmogelijkheden voor de kinderen van de school en opvang en het ruimtegebruik is efficiënter dan bij de andere drie locaties. Daar staan echter hogere kosten tegenover. Dat vraagt om een politieke afweging, die dankzij de MKBA kan worden gemaakt op basis van heldere gegevens.

Participatie van bewoners

In Nieuwveen is de MKBA niet alleen een nuttig instrument gebleken voor de gemeentelijke besluitvorming over de locatie van het integraal kindcentrum. We hebben ons onderzoek op verzoek van de gemeente ook gepresenteerd op een bewonersavond. Op die avond kwamen meer dan zestig inwoners van Nieuwveen meepraten over de plannen. De MKBA bewees hier zijn nut doordat bewoners zagen dat de gemeente heel precies naar de voor- en nadelen van elke locatie heeft gekeken. Ook konden sommige zorgen worden weggenomen, over de veiligheid van een weg bij een van de locaties bijvoorbeeld. Hiermee was namelijk rekening gehouden in de schetsuitwerking van die locatie in de MKBA. Zo bewijst deze methodiek zijn waarde op meerdere vlakken.

Waarom TwynstraGudde?

Met de MKBA-systematiek hebben TwynstraGudde-adviseurs veel ervaring. Als zij voor dit instrument kiezen, doen zij dat in overleg met betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Voor iedereen is dan duidelijk is hoe het onderzoek tot stand komt. Als het nodig is schakelen we daarbij verschillende specialisten van TwynstraGudde in, bijvoorbeeld op het gebied van participatie, organisatiekunde en financieel management. De MKBA zoals TwynstraGudde die uitvoert, vormt een objectieve basis voor politiek-bestuurlijke besluitvorming waarbij keuze uit alternatieven nodig is. Daarmee levert de MKBA een bijdrage aan zorgvuldig onderbouwde, democratische besluiten bij gemeenten.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.