Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Ministerie van I&W Handreiking Beter Benutten in het MIRT

  Het programma Beter Benutten is gericht op efficiënte benutting van bestaande infrastructuur.

  Foto: Krijn van der Lugt

  Het Ministerie van I&W vroeg ons een handreiking te maken om de leerpunten van dit programma te vervlechten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

  Adaptieve bereikbaarheidsprogramma’s

  Het MIRT is het meerjarige investeringsprogramma van het Rijk voor verbetering van de bereikbaarheid. In het kader van dit programma zijn op dit moment circa 180 projecten in uitvoering. De opgaven worden complexer en raken meerdere sectoren. De MIRT-spelregels zijn hierop aangepast. Sleutelbegrippen in de nieuwe aanpak zijn een brede blik, maatwerk en samenwerking. Die aanpak wordt toegepast in adaptieve bereikbaarheidsprogramma’s waarin partijen gezamenlijk strategische opgaven bepalen, waarin gebruikers meer en meer centraal staan en de schotten tussen de verschillende vormen van vervoer verdwijnen.

  Beter Benutten

  Het programma Beter Benutten, in 2017 afgerond, was gericht op het realiseren van een efficiënte benutting van bestaande infrastructuur op korte termijn. Onder andere door lokaal maatwerk, samenwerking met stakeholders, slimme benuttingsmaatregelen, verbetering P+R-voorzieningen en fietsenstallingen, logistieke maatregelen en ITS-maatregelen. De werkwijze die in Beter Benutten is ontwikkeld kan een meer adaptieve aanpak van het MIRT ondersteunen.

  Handreiking

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg ons een handreiking te ontwikkelen voor projectleiders die met het MIRT aan de slag gaan. De vraag was om hen met een handreiking te laten zien hoe de werkwijze van Beter Benutten kan aansluiten bij de onderscheiden stappen in de MIRT-systematiek.

  In samenspraak met projectleiders

  In een bureaustudie hebben we allereerst de MIRT-systematiek geanalyseerd. We hebben onder andere gekeken naar MIRT-projecten die al een meer adaptieve aanpak laten zien. Vervolgens hebben we een serie interviews gedaan met diverse leiders van MIRT-projecten bij ministeries en provincies. Die interviews hebben een beeld opgeleverd van hoe de instrumenten van Beter Benutten kunnen worden vervlochten met de verschillende stappen van de MIRT-systematiek. Dit heeft een outline van de beoogde handreiking opgeleverd. Deze hebben we in werksessies besproken en aangescherpt met een kernteam van het ministerie. Een prototype hebben we in een brede werksessie voorgelegd aan potentiële gebruikers waarna we de reacties hebben verwerkt in een eindversie.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  We hebben de handreiking beschikbaar gesteld en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het MIRT-leerplatform. De handreiking ondersteunt het ministerie in het streven om MIRT-programma’s meer adaptief te maken. Met de beschreven werkwijze, is het bovendien mogelijk dat MIRT-programma’s niet alleen de bereikbaarheid op lange termijn verbeteren, maar tegelijk inspelen op de mobiliteitsbehoefte op korte en middellange termijn.

  Waarom TwynstraGudde

  De adviseurs van TwynstraGudde zijn bekend met zowel MIRT-onderzoeken en -verkenningen als met het programma Beter Benutten. We kennen de systematiek, de ervaringen en de leerpunten. We weten ook welke partijen we moeten hebben om over deze programma’s van gedachten te wisselen. Hierdoor konden we de kennis uit beide kanten effectief integreren en zo onze opdrachtgevers ontzorgen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen