Ministerie van I&W Handreiking Beter Benutten in het MIRT

Het programma Beter Benutten is gericht op efficiënte benutting van bestaande infrastructuur.

Foto: Krijn van der Lugt

Het Ministerie van I&W vroeg ons een handreiking te maken om de leerpunten van dit programma te vervlechten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Adaptieve bereikbaarheidsprogramma’s

Het MIRT is het meerjarige investeringsprogramma van het Rijk voor verbetering van de bereikbaarheid. In het kader van dit programma zijn op dit moment circa 180 projecten in uitvoering. De opgaven worden complexer en raken meerdere sectoren. De MIRT-spelregels zijn hierop aangepast. Sleutelbegrippen in de nieuwe aanpak zijn een brede blik, maatwerk en samenwerking. Die aanpak wordt toegepast in adaptieve bereikbaarheidsprogramma’s waarin partijen gezamenlijk strategische opgaven bepalen, waarin gebruikers meer en meer centraal staan en de schotten tussen de verschillende vormen van vervoer verdwijnen.

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten, in 2017 afgerond, was gericht op het realiseren van een efficiënte benutting van bestaande infrastructuur op korte termijn. Onder andere door lokaal maatwerk, samenwerking met stakeholders, slimme benuttingsmaatregelen, verbetering P+R-voorzieningen en fietsenstallingen, logistieke maatregelen en ITS-maatregelen. De werkwijze die in Beter Benutten is ontwikkeld kan een meer adaptieve aanpak van het MIRT ondersteunen.

Handreiking

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg ons een handreiking te ontwikkelen voor projectleiders die met het MIRT aan de slag gaan. De vraag was om hen met een handreiking te laten zien hoe de werkwijze van Beter Benutten kan aansluiten bij de onderscheiden stappen in de MIRT-systematiek.

In samenspraak met projectleiders

In een bureaustudie hebben we allereerst de MIRT-systematiek geanalyseerd. We hebben onder andere gekeken naar MIRT-projecten die al een meer adaptieve aanpak laten zien. Vervolgens hebben we een serie interviews gedaan met diverse leiders van MIRT-projecten bij ministeries en provincies. Die interviews hebben een beeld opgeleverd van hoe de instrumenten van Beter Benutten kunnen worden vervlochten met de verschillende stappen van de MIRT-systematiek. Dit heeft een outline van de beoogde handreiking opgeleverd. Deze hebben we in werksessies besproken en aangescherpt met een kernteam van het ministerie. Een prototype hebben we in een brede werksessie voorgelegd aan potentiële gebruikers waarna we de reacties hebben verwerkt in een eindversie.

Het resultaat voor de opdrachtgever

We hebben de handreiking beschikbaar gesteld en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het MIRT-leerplatform. De handreiking ondersteunt het ministerie in het streven om MIRT-programma’s meer adaptief te maken. Met de beschreven werkwijze, is het bovendien mogelijk dat MIRT-programma’s niet alleen de bereikbaarheid op lange termijn verbeteren, maar tegelijk inspelen op de mobiliteitsbehoefte op korte en middellange termijn.

Waarom TwynstraGudde

De adviseurs van TwynstraGudde zijn bekend met zowel MIRT-onderzoeken en -verkenningen als met het programma Beter Benutten. We kennen de systematiek, de ervaringen en de leerpunten. We weten ook welke partijen we moeten hebben om over deze programma’s van gedachten te wisselen. Hierdoor konden we de kennis uit beide kanten effectief integreren en zo onze opdrachtgevers ontzorgen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.