Citrienfonds Evaluatie effectiviteit toekomstbestendige zorg

Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? In 2014 is het Citrienfonds ingesteld om daarvoor innovatieve programma’s op te zetten. TwynstraGudde heeft de effectiviteit hiervan geëvalueerd.

Het Citrienfonds is in 2014 ingesteld door de minister van VWS met als doel de ziekenhuiszorg meer toekomstbestendig te maken: juiste zorg, juiste informatie, juiste plek. En dat alles tegen betaalbare kosten. Vanuit het fonds zijn vijf innovatieve programma’s met meer dan honderd projecten gefinancierd. Deze worden uitgevoerd door de universitair medische centra (umc’s), veelal samen met ketenpartners. Voorbeelden zijn het stimuleren en faciliteren van regionale oncologienetwerken, een nieuwe, eenduidige wijze van registreren van patiëntgegevens en het in kaart brengen van onnodige zorg.

Tussen- en eindevaluatie

TwynstraGudde heeft in opdracht van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) onderzocht of de programma’s aan de doelen beantwoorden. Halverwege hebben we een tussenevaluatie uitgevoerd waarin we aanbevelingen hebben gedaan voor bijsturing. In 2019 hebben we een eindevaluatie gedaan. Daarin hebben we vooral gekeken naar de gerealiseerde resultaten.

Samenwerking is cruciaal

Voor het succes van de programma’s zijn inzet en commitment van de deelnemende umc’s noodzakelijk. Maar dat niet alleen. Voor de bredere doorwerking van resultaten is draagvlak bij de andere partners in de zorgketen cruciaal. Spanningen kunnen dit draagvlak schaden. Er is dus niet alleen aandacht nodig voor de inhoud, maar ook voor het proces. Daarom hebben we vooral ook gekeken naar de kwaliteit van de samenwerking tussen de umc’s en de voor de programma’s relevante partners.

Onze aanpak

We hebben documenten bestudeerd en gesproken met betrokken programmaleiders en teamleden. Dat heeft ons een goed beeld gegeven van alle ins en outs van de programma’s. Vervolgens hebben we gesproken met ketenpartners. Onze bevindingen hebben we besproken met betrokkenen en het eindresultaat hebben we in een rapport samengevat. Beide rapporten, de tussenevaluatie en de eindevaluatie, zijn door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Op grond van de aanbevelingen uit de evaluaties zijn de programma’s op onderdelen versterkt. De eindevaluatie heeft input gegeven voor de tweede fase van het Citrienfonds. In deze fase gaan vier programma's door met het in de praktijk brengen van de behaalde resultaten. Samen leiden deze tot duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren.

Waarom TwynstraGudde?

In deze opdracht komt een aantal expertises van ons bureau samen. Onze adviseurs hebben kennis van het zorgstelsel, kennen de partijen en hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast hebben we veel ervaring met het onderzoeken van samenwerkingsvraagstukken. Hierdoor kunnen we als onafhankelijke buitenstaander tot relevante resultaten komen.

Het rapport van de eindevaluatie kun je hier downloaden.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.