Provincie Overijssel Alliantie Nieuwe Energie Overijssel

In Overijssel wordt hard gewerkt aan het besparen van energie en het hernieuwbaar opwekken van energie. De provincie Overijssel heeft samen met partners een alliantie gevormd om de ambitie te bereiken dat in 2023 20% van het energieverbruik in Overijssel op een hernieuwbare manier wordt opgewekt.

Foto: Andreas Gücklhorn

Het overeenkomen van de gezamenlijke ambitie en programma is een eerste belangrijke stap, waarna zich de vraag voordoet hoe dit programma te organiseren. TwynstraGudde, heeft als onafhankelijke partij de provincie Overijssel en alliantiepartners geadviseerd over het inrichten van de organisatie.

De uitdaging

De provincie Overijssel werkt al een aantal jaren aan de transitie naar duurzame energie met het programma Nieuwe Energie Overijssel. Voor de uitvoering van het programma 2017-2023 heeft de provincie Overijssel de samenwerking gezocht met Stichting Natuur en Milieu Overijssel, VNO NCW Midden & MKB Nederland Midden, gemeente Hengelo, gemeente Zwolle, Enexis en Bio-energiecluster Oost-Nederland. Deze partijen vormen samen de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel.

TwynstraGudde is gevraagd een advies uit te brengen over de uitvoeringsorganisatie van de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel. In het advies is het voorkeursmodel voor de uitvoeringsorganisatie verder uitgewerkt en zijn de consequenties voor de provincie Overijssel in kaart gebracht. Het vertrekpunt daarbij was het programmateam van provincie Overijssel dat in de afgelopen jaren al gevormd was. De samenwerking met alliantiepartners en ook andere uitvoeringspartners voegt complexiteit toe aan de organisatie. Ruimte voor een adaptieve en flexibele aanpak staat voorop. Dat vraagt van kernpartners en hun achterban om op gezamenlijke doelen en randvoorwaarden te sturen en de uitvoering meer los te laten door te vertrouwen op de goede inspanningen van de uitvoeringsteams.

Onze aanpak

Om de doelstellingen voor de energietransitie te halen is tempo en uitvoeringskracht uitermate belangrijk. Daarom is de organisatie vooral vormgeven rondom de uitvoering. De partijen en medewerkers zijn vooral bevraagd op wat zij denken dat nodig is om de uitvoering van het programma tot een succes te maken. Er is een iteratief ontwerpproces doorlopen waarbij alle betrokken organisaties in de gelegenheid zijn gesteld om input en commentaar te leveren. Daarbij zijn de commentaren op het voorlopig ontwerp stap voor stap verwerkt.

Het resultaat

Door alle input van de partijen ziet het organisatieontwerp er heel anders uit dan het organisatieontwerp waarmee de partijen waren gestart. Het organisatieontwerp combineert de volgende uitgangspunten:

  • Samenwerken aan de uitvoering in netwerken, met zo weinig mogelijk overhead en zo veel mogelijk inzet in de uitvoering van projecten
  • Onderscheid maken in inhoudelijke thema’s en doelgroepen
  • Gelaagde verantwoordelijkheid (uitvoeringsteams, programmacoördinatieteam, kerngroep), waarbij de besluitvorming zo laag mogelijk in de organisatie plaatsvindt
  • Samenwerken aan de gezamenlijke ambitie
  • Monitoring van de voortgang in het bereiken van de gezamenlijke ambitie
  • Geen expliciete causale koppeling tussen projecten en effecten.
Het organisatieontwerp ziet er als volgt uit:
s1441-figuur-nme

De bevindingen en adviezen zijn samengevat in een eindrapport en eindpresentatie voor de alliantiepartners. De provincie Overijssel werkt nu samen met de alliantiepartners aan de hand van het organisatiemodel en de gegeven adviezen.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Als onafhankelijk adviesbureau was het voor TwynstraGudde mogelijk om met de partijen te komen tot een ontwerp dat werkbaar is voor alle betrokkenen. De alliantiepartners konden op een open manier hun verwachtingen en voorkeuren uitspreken. De combinatie van de inhoudelijke kennis over de energietransitie, ervaring met programmamanagement en teamontwikkeling, vernieuwende ideeën over netwerkregie en een adaptieve ontwerpaanpak zorgden voor een balans tussen proces én inhoud.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.