Aanpak Waarderen van grondposities

De grote woningbouwopgave zorgt ervoor dat er steeds meer ontwikkelingen geïnitieerd worden bij gemeenten. De grote woningbouwopgave zorgt voor druk op actuele grondposities en de waardering daarvan. Met de kredietcrisis in ons achterhoofd moet er verstandig gekeken worden naar het in ontwikkeling nemen van grondposities en het daarmee faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen.

Het vereist ervaring en deskundigheid om te kunnen beoordelen of aangegeven verwachtingen een realistische weergave zijn. TwynstraGudde heeft veel ervaring met het opstellen van grondexploitaties en het financieel managen van deze grondexploitaties.

Lees hier de case over de grondexploitatie in Amstelveen.

Daarmee beschikt TwynstraGudde over de deskundigheid om grondexploitaties te valideren. Met behulp van een validatie van een grondexploitatie(portefeuille) kan een behoorlijke mate van zekerheid verkregen worden over de betrouwbaarheid van de gehanteerde uitgangspunten en de daaruit volgende waardering.

Waarom valideren?

TwynstraGudde heeft ervaring met het uitvoeren van validaties of second-opinions op grondexploitaties of grondexploitatieportefeuilles. Klanten van TwynstraGudde waar we betrokken zijn bij de grondexploitatie zijn gemeenten, samenwerkingsverbanden, projectontwikkelaars of andere grote grondeigenaren.

In onze adviespraktijk komen wij de volgende aspecten tegen die wij toetsen:

 1. Zijn de uitgangspunten voor het opstellen van een grondexploitatie juist?
  (Bijvoorbeeld het beoordeling van parameters of gehanteerde eenheidsprijzen)
 2. Zijn de verwachtingen van de markt realistisch
  (bijvoorbeeld grondprijzen of fasering)
 3. Is het risicoprofiel op de juiste manier bepaald?
 4. Zijn de gebruikte rekenmodellen juist en betrouwbaar

Hoe voeren wij de validatie uit?

TwynstraGudde kan in korte tijd een betrouwbare uitspraak doen over een grondexploitatie of gehele portefeuille. Dit kan op een relatief eenvoudige manier door naar de gehanteerde uitgangspunten voor opgenomen kosten, opbrengsten en gehanteerde parameters te kijken en het rekenmodel te beoordelen. Vaak gaat dit samen met een interview met de opsteller van de grondexploitatie, om keuzes voor bepaalde uitgangspunten te kunnen wegen.

Een uitgebreidere analyse is ook mogelijk waarbij specifiek naar risico’s gekeken wordt, door een risicoanalyse (kwantitatief) uit te voeren op de te beoordelen grondexploitatie(s).

Lees hier meer over het Financieel management van gebiedsontwikkeling.
Download onze aanpak

Waarderen van grondposities

Producten

Een validatie kan meer op hoofdlijnen uitgevoerd worden, maar ook uitgebreider. TwynstraGudde gaat daarbij uit van de eigen expertise en controleert dus niet alleen de uitgangspunten of onderbouwingen die door de klant aangeleverd worden. Op deze wijze is de controle onafhankelijk en betrouwbaar.

Een validatie op hoofdlijnen bestaat uit het beoordelen van:

 • Gehanteerde parameters (prijsindex en rente)
 • Gehanteerde eenheidsprijzen en kostenramingen
 • Opgenomen opbrengsten
 • Opgenomen fasering (afzetsnelheid)
 • De rekenkundige juistheid van het rekenmodel

Bij een uitgebreidere beoordeling wordt nog gekeken naar:

 • Een toets op de betrouwbaarheid van het rekenmodel
 • Een kwalitatieve risicoanalyse

Stel een vraag?

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.