Blog Zorgcoördinatie actueel in iedere ROAZ-regio

Zorgcoördinatie staat inmiddels in iedere ROAZ-regio op de agenda. Maar hoe krijg je een werkend initiatief met alle acute keten partners ook echt samen van de grond? En wat kun je doen om tempo te houden in het proces?

Toegevoegd door Arjan de Jong op 22 maart 2023

Zorgcoördinatie organiseren klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De afgelopen jaren zijn in meerdere regio’s pilots uitgevoerd, met wisselende uitkomsten. Wat vooral bleek: Er zijn nogal wat praktische puzzels die moeten worden opgelost en elke ketenpartner heeft een aantal puzzelstukjes in handen.

De minister is er duidelijk over dat hij zorgcoördinatie ziet als een belangrijke pijler voor het overeind houden van kwaliteit en beschikbaarheid van acute zorg. Maar ook zorgorganisaties zelf vinden dat zorgcoördinatie in de acute keten er structureel moet komen: eind maart brachten vijf landelijke koepels een richtinggevend advies uit dat helpt om de puzzel te ordenen

Zorgcoördinatie urgent in iedere ROAZ-regio

Er is dus momentum voor regionale zorgcoördinatie. Vanuit TwynstraGudde zijn we betrokken bij de inrichting van de zorgcoördinatie in meerdere regio’s zoals IJsselland, Limburg, en Twente. 

We zien daar wat werkt en wat niet. Vanuit die ervaring hebben we 7 tips geformuleerd voor bestuurders en projectleiders die zorgcoördinatie werkend willen krijgen. 

cijfers-voor-blog-01-2Zorg met goede analyses voor draagvlak 

Zorgcoördinatie komt alleen goed van de grond als professionals in de praktijk bereid zijn samen te werken en daarvoor enige autonomie op te geven. Die bereidheid neemt flink toe als je kunt uitleggen waarom zorgcoördinatie beter is dan hoe ze nu werken. Laat dus met goede analyses van zorgpaden en op basis van feiten zien dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.

cijfers-voor-blog-02-2Schets een aantrekkelijk perspectief

De pioniers op het gebied van zorgcoördinatie - zoals het ZCC Midden Nederland - hebben al veel voor elkaar gekregen waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Dat is ze gelukt, omdat ze werden gedreven door een visie van hoe waardevol zorgcoördinatie uiteindelijk zou kunnen worden. Dit hielp ze door moeilijke momenten heen.   

cijfers-voor-blog-03-2Realiseer het perspectief via een groeimodel

Met het richtinggevend advies en de opgedane ervaringen in de pilotregio’s zijn bruikbare bouwstenen beschikbaar om zorgcoördinatie in een regio in te richten. Maar elke regio kent een eigen context, er is geen blauwdruk. Neem de tijd om te ontdekken wat  in de eigen regio wel en niet past, maar begin wel alvast met organiseren wat snel en laagdrempelig kan.

cijfers-voor-blog-04-2Deel informatie om integrale oplossingen te zien

Zorgcoördinatie gebeurt nu ook al in de acute keten, maar vaak op basis van allerlei aparte bilaterale afspraken.

De meerwaarde van regionale zorgcoördinatie zit in het overzicht dat je creëert over de keten en het inzicht dat dan ontstaat in allerlei extra mogelijkheden om bestaande capaciteit over de gehele keten effectiever in te zetten.

cijfers-voor-blog-05Investeer in passende bemensing

Triëren en coördineren is een vak en dus staat of valt het succes met goede vakmensen die open staan voor nieuwe taken, rollen en uitdagingen, samenwerkingsgericht zijn en zich kunnen verplaatsen in zowel burgers als zorgprofessionals. Selecteer kritisch, zet de beste vakmensen vanuit de ketenpartners in en biedt ontwikkelmogelijkheden via (modulaire) opleiding en taakverbreding.

cijfers-voor-blog-06_2Omarm de initiatiefnemers in de regio

Regionale zorgcoördinatie is nieuw en moet dus vanaf nul worden opgebouwd. In de regio’s waar dat inmiddels goed is gelukt, is dat te danken aan initiatiefnemers die zich niet lieten leiden door bestaande verhoudingen en werkwijzen, maar handelden vanuit hun overtuiging dat verandering nodig is. Deze vormkracht is in elke regio nodig.

cijfers-voor-blog-07Zet een eigenstandige organisatie op

Zorgcoördinatie komt alleen van de grond als partijen in de keten hun coördinatietaken ook daadwerkelijk overdragen aan een nieuwe, gezamenlijke voorziening. De drempel om dat te doen wordt lager als er een zichtbare organisatie is die het vertrouwen wekt dat de taak daar in goede handen is. Geef die organisatie een plek, alleen een virtuele samenwerking op afstand is onvoldoende stevig.

We hebben nog veel meer advies! Heb je interesse of ben je gewoon benieuwd naar onze ervaringen? Reageer dan via Douwe of Arjan.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.