Blog Twee type beheerders: de ambachtsman en de regievoerder

Afhankelijk van welke beheerder je spreekt verschilt het beeld van wat een beheerorganisatie is en hoe zij moet werken. De beelden over de beheerorganisatie lijken soms zo ver uit elkaar te liggen dat er sprake is van twee type beheerders.

Toegevoegd door Joost Meijer op 23 maart 2018

In zwart-wit termen kunnen ze als volgt worden geschetst: aan de ene kant een beheerder als “ambachtsman” (m/v) die de conditie van een object optimaliseert op basis van historische en technische kennis en aan de andere kant een beheerder als “regievoerder” (m/v) die op basis van data het areaal aanstuurt op prestatie, kosten en risico’s. Wij vinden dat beide type beheerders hun rol te spelen hebben in een beheerorganisatie en met elkaar moeten samenwerken in een beheerorganisatie. Sommige beheerders besteden de rol van “ambachtsman” uit, ook dan is verbinding maken en samenwerken van belang.

Voor nationale en regionale beheerders in de infrastructuur adviseren wij over het beter organiseren, samenwerken en presteren van assetmanagement (AM). Ons advies kan zich bijvoorbeeld richten op het verbeteren van werken volgens rollen en taken, op de keuzes in de prestaties van het areaal die een organisatie maakt, of het in kaart brengen van risico’s. Om de adviezen te ontwikkelen en te implementeren zijn zowel de ambachtsman als regievoerder nodig, waarbij beide natuurlijk hun kwaliteit en valkuil hebben.

Kwaliteiten en valkuilen

Een vaak terugkerend thema binnen beheerorganisaties is hoe te zorgen dat een organisatie wegbeweegt van het managen van incidenten oftewel het “brandjes blussen” en zich meer voorbereid op de lange termijn. Het laten leiden door de brandjes is een valkuil van de ambachtsman, doordat te veel wordt gefocust op het oplossen van een knelpunt en het terugbrengen van een object naar de oude functionaliteit, zonder een integrale afweging. Op die manier werkt de ambachtsman reactief, maar niet persé effectief voor de gewenste prestatie van het areaal. De regievoerder heeft de kwaliteit om vooraf afwegingen te maken over knelpunten. Concreet kan dit door bijvoorbeeld storingsdata af te stemmen op het preventief onderhoud waardoor het aantal storingen en de benodigde inspanning beter worden ingeschat en keuzes worden gemaakt over investeringen. De valkuil van de regievoerder is de vervreemding van het areaal, waardoor de beheerder grip verliest op het praktische functioneren van het object en inzicht in slimme oplossingen voor knelpunten. In de praktijk kan dit ook gebeuren als de afstand tussen de formele beheerder en de uitvoerder van onderhoud te groot is. De ambachtsman heeft de kwaliteit om met behulp van deze kennis het beheer in te richten. De vraag blijft hoe beide type beheerders binnen één organisatie samenwerken.

Aanpak organiseren assetmanagement

Wij merken dat veel van onze opdrachtgevers bewust zijn van de kwaliteiten en valkuilen van beide typen beheerders, maar ook zoeken naar hoe dit werkt binnen het assetmanagementproces, van analyseren van knelpunten en storingen tot het daadwerkelijk onderhouden van een object. Wij werken met beheerorganisaties om hun ambitie op assetmanagement te realiseren. Wij inventariseren daarbij de scope van de opgave door de assetmanagementambitie en de bestaande organisatie in kaart te brengen. Vervolgens is deze stap de basis voor een plan afgestemd op de organisatie. In onze visie is de succesfactor voor de transitie naar een assetmanagementproces de menselijke factor. Een organisatiecultuur waarbinnen medewerkers taakvast werken met begrip van het assetmanagementproces waar ze onderdeel van uitmaken. Een dergelijke cultuur vereist leiderschap en inlevingsvermogen in de verschillende rollen binnen het assetmanagementsysteem. Bij het inrichten van het assetmanagementsysteem richten wij ons daarom in het bijzonder op drie aandachtspunten:

  1. Cultuur en competenties: wij werken met opleiding- en cultuurveranderingstrajecten waarin praktijk en theorie worden verbonden.
  2. Leiderschap en managementverantwoordelijkheid: om de rol als assetmanager in te vullen en assets aan te sturen ontwikkelen wij een sturingsproces waarin sturingsinformatie wordt gecreëerd.
  3. Communicatie met stakeholders: wij helpen bij het betrekken van stakeholders vanuit de geëigende rollen en verantwoordelijkheden.

De ambachtsman klinkt ouderwets en de regievoerder misschien te afstandelijk, maar door aandacht te hebben voor de kwaliteiten en valkuilen worden de twee typen bij elkaar gebracht en wordt assetmanagement werkend. Wij verbinden deze type beheerders door bewust te zijn van hun kwaliteiten en valkuilen, dit doen we door te adviseren en mee te werken binnen beheerorganisaties.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.