Voor de (nieuwe) waterschapsbestuurder Gekozen in het waterschapsbestuur en wat nu? Vijf tips voor een democratische start

Op 15 maart 2023 ging Nederland naar de stembus om de algemene besturen van de waterschappen te kiezen. Wij geven u als (nieuwe) waterschapsbestuurder vijf tips om de democratische kwaliteit van het waterschap te versterken.

Toegevoegd door Roel Valkman op 17 maart 2023

Vijf tips voor een democratische start in een nieuw waterschapsbestuur

Beste (nieuwe) waterschapsbestuurder,

Gefeliciteerd met uw zetel in het waterschapsbestuur. Na installatie rust op uw schouders de schone taak om samen met uw medebestuurders het waterschap te sturen en te controleren. En dat in een spannende tijd met grote maatschappelijke uitdagingen. Meer dan ooit vraagt deze tijd om democratische kwaliteit:

  1. De mogelijkheid voor burgers om de besluitvorming in het waterschap te beïnvloeden.
  2. De mogelijkheid voor het algemeen bestuur om de kaders te bepalen en daarop te sturen en te controleren.
  3. De mogelijkheid van het dagelijks bestuur om binnen die kaders te sturen op de uitvoering.

Vollaard en Binnema stellen in hun recent verschenen boek Waterschappen, democratie in een onbekend bestuur dat er werk aan de winkel is om de waterschapsdemocratie nieuw leven in te blazen en de invloed van burgers via het algemeen bestuur te versterken. Geen ‘reactieve raad van toezicht of passieve noodrem’, maar ‘actief opdrachtgeverschap’ tonen aan het dagelijks bestuur.

Dit sluit aan bij de oproep in onze whitepaper Waterschap verander de verhoudingen, intern en met de omgeving! Wij constateren dat de ambtelijke organisatie en het dagelijks bestuur de afgelopen jaren zijn geprofessionaliseerd, maar het algemeen bestuur deels is achtergebleven. Het gevolg is een onevenwichtig samenspel tussen beide besturen en ambtelijke organisatie, waarbij het algemeen bestuur moeite heeft zijn kaderstellende rol te vervullen. Er is in onze ogen een inhaalslag nodig waarbij het algemeen bestuur zich strategischer positioneert en zich veel sterker toelegt op het stellen van kaders bij belangrijke onderwerpen.

De komende weken geven we tips over wat u kunt doen om de democratische kwaliteit van het waterschap te versterken. De eerste tips gaan over het proces van coalitievorming.

Tip cijfers-voor-blog-01-2 Kies een onafhankelijke informateur met verbindende kwaliteiten, die het politieke veld kent

Doordat de waterschapsbesturen politieker zijn geworden, is het belangrijk dat een onafhankelijke informateur wordt gekozen. Een informateur die de context en inhoud van het waterschap en het waterschapsbestuur kent en daarnaast ervaring heeft in een meer politieke omgeving (zoals provincie of gemeente). Zo kan deze informateur enerzijds bewaken dat de context van het waterschapsbestuur behouden blijft; een meer inhoudelijke politiek (passend bij functionele democratie), met een eigen dynamiek (passend bij monisme). 

Anderzijds kan deze informateur de verdergaande politisering binnen het waterschapsbestuur op waarde schatten. Kortom, kies een informateur die weet wat er speelt bij de waterschappen, namelijk dat het takenpakket (veilig-voldoende-schoon) weliswaar niet veranderd is, maar de context waarin die taken moeten worden uitgevoerd wel. Het gaat minder over particuliere belangen en meer over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat het ook de komende decennia in Nederland goed wonen, werken en recreëren is. En wat dit vraagt van samenwerking met de andere overheden die gaan over het ruimtelijk domein.

Tip cijfers-voor-blog-02-2 Geef ruimte aan politieke verschillen en durf te kiezen

In het monistische waterschapsbestuur is het lange tijd gebruikelijk geweest om te streven naar een bestuursakkoord met een zo breed mogelijk draagvlak binnen het algemeen bestuur. Het liefst ondersteund door het gehele algemeen bestuur. Met de huidige opgaven voor waterschappen, die steeds meer raken aan verschillende maatschappelijke belangen, is het steeds minder mogelijk om tot oplossingen te komen waar iedere partij zich in kan vinden. Deze politisering van opgaven voor het waterschap hoeft niet ontkend te worden. Het kan juist benut worden om een coalitie te vormen die politieke keuzes durft te maken en heldere ambities en doelen nastreeft. Zie het bestuursakkoord hiermee ook niet alleen als een akkoord tussen de fracties die de coalitie vormen, maar als het akkoord met uw kiezers. Welke beloftes en politieke keuzes gaat u inlossen en waar mogen zij u na vier jaar op afrekenen? Ook dat is onderdeel van democratische kwaliteit.

Meer over ondersteuning van waterschapsbesturen in een veranderende wereld

Tip cijfers-voor-blog-03-2 Zorg voor verbindende ambtelijke ondersteuning met gedegen feitenkennis bij het opstellen van het bestuursakkoord

Onderhandelen over een bestuursakkoord vraagt om heldere goede basisinformatie. Informatie over de staat van het waterschap, de stand van zaken over de realisatie van doelen, welke vraagstukken besluitvorming vragen en waar ruimte voor besluitvorming ligt (qua beleid en financiën). De ambtelijke ondersteuning moet deze feiten zodanig kunnen aandragen dat u er mee kunt werken in de politieke arena. Dit vraagt een structurele betrokkenheid van de ambtelijke organisatie bij de onderhandelingen en het vermogen om de verbinding te kunnen leggen tussen twee werelden die verschillende waarden hanteren. U kunt hierbij denken aan een beleidsadviseur in combinatie met een bestuursadviseur.

Tip cijfers-voor-blog-04-2 Meld terug naar de kiezer wat er met zijn stem is gebeurd (water bij de wijn)

Voor invulling van de democratische kwaliteit is het van belang dat de kiezer begrijpt waarom een verkiezingsprogramma niet volledig is overgenomen in het bestuursakkoord. Per partij is een terugmelding aan de kiezer daarom noodzakelijk. Geef aan welke punten u heeft binnen gehaald en waar u water bij de wijn hebt moeten doen en waarom. Ook als oppositie kunt u met opgeheven hoofd een terugmelding doen. De kiezer zal het waarderen dat u er ook na de verkiezingen op gericht bent in contact te staan.

Tip cijfers-voor-blog-05 Besteed aandacht aan de verliezers in het algemeen bestuur

De ervaring leert dat gedurende de vorming van het bestuursakkoord niet iedereen zich winnaar voelt bij het uiteindelijke resultaat. Op inhoud worden keuzes gemaakt die niet iedereen zal omarmen. Dit is de realiteit en zal geaccepteerd moeten worden. Wat echter ook speelt is dat onderhandelingen en coalitievorming kan leiden tot barstjes in de relatie tussen partijen of personen. Deze procesmatige verliezen blijken vaker een langere nasleep te kennen. Aandacht voor het helen van de (procesmatige) wonden creëert een betere basis voor samenwerking en besluitvorming gedurende de resterende bestuursperiode.

Ons volgende artikel gaat over het samenspel in de driehoek algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie. Met tips over hoe u als lid van het algemeen bestuur het verschil kan maken. Wilt u deze als eerste ontvangen? Vul uw gegevens hieronder in. 

Ik ontvang graag het vervolg

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.