Topsector Energie Samenhang in roadmaps voor energietransitie

De Topsector Energie werkt aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem in Nederland. Op allerlei terreinen zijn daarvoor innovaties en systeemveranderingen nodig. 

TwynstraGudde heeft samen met de Topsector Energie en betrokken consortia een roadmap methodiek ontwikkeld en toegepast voor het programma systeemintegratie.

Volledig duurzaam in 2050

De doelstelling van de Topsector Energie is een volledig duurzame energievoorziening in 2050 met een CO2-reductie van 80 tot 95 procent ten opzichte van 1990. Die doelstelling is in lijn met nationale en Europese afspraken en is leidend voor verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Zij werken het energiesysteem van de toekomst op onderdelen uit. Ook wordt uitvoering gegeven aan een programma voor systeemintegratie met drie thema’s voor kennis en innovatie: warmtesystemen, conversie & opslag en management van het energiesysteem. Voor dit programma is behoefte aan een onderzoeksagenda.

Roadmaps voor systeemintegratie

In opdracht van de Topsector Energie hebben drie consortia op deze gebieden een roadmap ontwikkeld die de basis vormt voor de gevraagde onderzoeksagenda. De Topsector Energie heeft aan TwynstraGudde gevraagd om in samenwerking met de consortia een roadmapmethodiek op te zetten en toe te passen die er voor zorgt dat de drie roadmaps uniform van opzet zijn.

Vanuit de toekomst op weg

Voor deze opdracht hebben we een team samengesteld met specialisten op het gebied van energietransitie en roadmapping. Dit team heeft de methodiek in samenspraak met de drie consortia ontwikkeld en stap voor stap verfijnd. Daardoor konden we aansluiten bij de inhoudelijke ontwikkelingen in de consortia. De methodiek is erop gericht om grip te krijgen op de onzekere toekomst en de discussie hierover te ordenen: wat zijn de wenkende perspectieven, welke mogelijke knelpunten komen we onderweg tegen en wat moet of kun je nu doen? Welke eerste zinvolle stappen moet je zetten?

Meervoudig kijken

We starten bij verschillende realistische toekomstbeelden voor 2050. Deze beelden zijn uitdagend en helpen om cruciale knelpunten in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is het ‘meervoudig kijken’. Dat is van belang omdat de energietransitie immers niet alleen een technisch vraagstuk is. Het gaat ook om ruimtelijke inpassing, sociale en maatschappelijke impact, economische effecten en bestuurlijke en juridische opgaven. Vanuit de toekomst werken we naar het heden en identificeren we knelpunten die leiden tot onderzoeksvragen. De methode staat of valt met de toepassing ervan. We hebben met de consortia samen gewerkt aan in een eenduidige toepassing van de methodiek.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Het resultaat: inzicht in samenhang

Het resultaat is, dat de drie roadmaps onderling vergelijkbaar zijn van opzet, ook al zijn de thema’s verschillend en al zijn ze door drie consortia los van elkaar ontwikkeld. We hebben de resultaten per roadmap vertaald in een visualisatie. De drie visualisaties bij elkaar geven in één oogopslag de opbouw van de roadmap weer: wat zijn de toekomstbeelden, welke cruciale knelpunten staan er onderweg en welke onderzoeksagenda volgt daaruit? De uniformiteit en de visuele presentatie van de roadmaps vergroten het inzicht in de relatie tussen toekomstbeelden, knelpunten en onderzoeksagenda. Op 5 juli 2018 zijn de roadmaps door de Topsector Energie in samenwerking met de drie consortia gepresenteerd.

Waarom TwynstraGudde?

De adviseurs van TwynstraGudde hebben kennis van de energietransitie en ervaring met roadmapping. Wij kunnen de verbinding leggen tussen de methodiek en de inhoudelijke opgave. Door onze onafhankelijke positie kunnen wij bovendien de verbinding tussen de verschillende partijen faciliteren om zo te komen tot een uniforme aanpak.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.