Gemeente Den Helder Reorganisatie sociaal domein gemeente Den Helder

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor vrijwel alle taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en langdurig zieken en ouderen.

Om aan deze taken te kunnen voldoen heeft TwynstraGudde de gemeente Den Helder begeleid bij de ontwikkeling van een nieuwe hoofdstructuur voor de gemeentelijke organisatie. Dit heeft ook de basis gelegd voor het ontwerp voor de nieuwe afdeling Sociaal Domein.

Werkend krijgen

Gemeenten zijn voor vrijwel alle taken in het sociaal domein verantwoordelijk, waaronder taken op het gebied van de jeugdzorg, dagbesteding voor ouderen en gehandicapten en werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat biedt kansen om de vraag van de burger meer dan voorheen centraal te stellen en om over de sectoren heen een passend aanbod te doen. TwynstraGudde heeft de gemeente Den Helder begeleid en ondersteund bij het proces om te komen tot een nieuwe gemeentelijke hoofdstructuur en de toedeling van taken daarin. De nieuwe hoofdstructuur is met een positief advies van de OR door het College vastgesteld. Vervolgens heeft TwynstraGudde de gemeente begeleid bij het werkend krijgen van het advies en de inrichting en ontwikkeling van de nieuwe afdeling Sociaal Domein.

Zorgvuldige, stapsgewijze aanpak

De reorganisatie was complex en veelomvattend. Administratieve en ondersteunende taken zijn in een regionale backoffice ondergebracht, waarin Den Helder samenwerkt met twee buurgemeenten. Voor andere taken zijn generalisten aangesteld die in wijkteams samenwerken met maatschappelijke partners en in direct contact met de burger staan. Het gaat om een fundamenteel andere werkwijze waar kwetsbare mensen in de samenleving van afhankelijk zijn. Risico’s moeten daarom tot het uiterste worden beperkt. TwynstraGudde heeft een zorgvuldige, stapsgewijze aanpak begeleid, dichtbij de praktijk en in samenwerking met de professionals die het werk moeten doen. Er is een Werkgroep Sociaal Domein ingesteld, waar beleid en uitvoering samenkomen. Deze heeft de transformatie, onder begeleiding van TwynstraGudde, handen en voeten gegeven. Hierbij was het vooral van belang om de samenwerking tussen de uitvoeringspraktijk en de strategische beleidsontwikkeling binnen één nieuwe afdeling Sociaal Domein sterk te maken.

Een goede basis

Het advies over de hoofdstructuur van de gemeentelijke organisatie is door de OR en B&W overgenomen. Dat heeft een goede basis gelegd voor het vervolgtraject: een ontwerp voor de nieuwe afdeling Sociaal Domein. Hiermee is de gemeente klaar om invulling te geven aan haar nieuwe taken en de fundamentele andere werkwijze in het sociaal domein.

De meerwaarde van TwynstraGudde

Een reorganisatie brengt hoe dan ook vragen en onzekerheden met zich mee, zowel voor cliënten als voor medewerkers van de gemeente. De meerwaarde van TwynstraGudde ligt er onder meer in dat het veranderproces, met een duidelijk punt aan de horizon, in overzichtelijke delen wordt geknipt. Wat goed werkt, blijft voorlopig onveranderd. Dat geeft rust, terwijl binnen dat raamwerk ruimte ontstaat om te ontwikkelen.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.