Gemeente Krimpenerwaard Nieuw gedachtegoed voor gemeente Krimpenerwaard over huisvesting en vastgoed

De gemeente Krimpenerwaard heeft een veelzijdige vastgoedportefeuille. Om hier professioneel en bedrijfsmatig sturing aan te geven is een samenhangend beleid belangrijk. Daarnaast wil de gemeente beleid ontwikkelen, waardoor ook in de toekomst op een passende wijze onderdak geboden kan worden aan maatschappelijke activiteiten. TwynstraGudde heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van het Vastgoedbeleid en een Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen. Het resultaat is een (ambtelijk) breed gedragen gedachtegoed over gemeentelijk vastgoed met maatschappelijke impact én bedrijfsmatig realisme.

De gemeente Krimpenerwaard krijgt regelmatig verzoeken van inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen over het gebruik van gemeentelijke accommodaties. Kan de gemeente onze vereniging onderdak bieden? Mogen wij gebruik maken van de sporthal?

Samen de kaders bepalen

Voor dit soort specifieke huisvestingsvragen bepaalt de afdeling Sociaal Domein of en welke rol de gemeente speelt bij het huisvesten van maatschappelijke activiteiten. Als de wens bestaat of er een wettelijke plicht is om hier als gemeente in te voorzien, is het aan de afdeling Vastgoed om de meest effectieve en passende vastgoedoplossing te verzorgen.

Huisvestings- en vastgoedvraagstukken vragen dus om een integrale aanpak. Daarom heeft TwynstraGudde in nauwe samenwerking met de interne projectleiders van de afdeling Vastgoed en het Sociaal Domein de eerste contouren van de twee beleidsstukken opgesteld. Daarna hebben we dit in werksessies en individuele gesprekken voorgelegd aan medewerkers van de betrokken afdelingen.

Simulatiespel: verschillende benaderingen voor hetzelfde vraagstuk

Een van de manieren om de gesprekken te faciliteren was een door TwynstraGudde ontwikkeld simulatiespel. Hierbij hebben we fictieve casussen voorgelegd aan ambtenaren, de directie van de gemeente en het college van B&W.

Zo schetsten we bijvoorbeeld het voorgenomen vertrek van een kinderopvang uit een klein dorp, vanwege de te hoge huur van de gemeentelijke accommodatie. Daarna stelden we de vraag of dit voor de gemeente een vastgoedprobleem of een maatschappelijk vraagstuk is. Waar de één hier een maatschappelijk dilemma in zag, had de ander een bedrijfsmatige benadering.

Door ieders kijk op de casus plenair te delen, ontstond het besef dat er verschillende benaderingen zijn voor hetzelfde probleem. Voor dit soort vraagstukken is daarom een integrale benadering nodig, die vraagt om zowel een rationele bril als om maatschappelijke sensitiviteit: balans tussen maatschappelijke impact en bedrijfsmatig realisme.

Effectief beleid voor maatschappelijk vastgoed

Samen met de projectleiders van de gemeente zijn het Vastgoedbeleid en de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen opgesteld. In het Vastgoedbeleid zijn de kaders gesteld om het gemeentelijk vastgoed op een doeltreffende en efficiënte manier te beheren. De Kadernota biedt een afwegingskader om eenduidige besluiten te nemen over specifieke huisvestingsvragen voor maatschappelijke activiteiten. De twee beleidsstukken sluiten naadloos op elkaar aan.

Een nieuw gedachtegoed over huisvestings- en vastgoedvraagstukken

Door op zowel de behoeften aan onderdak als het gemeentelijke aanbod aan vastgoed te focussen, is er een samenhangend gedachtegoed ontstaan binnen de gemeentelijke organisatie. Breed in de organisatie is het besef gekomen dat huisvestings- en vastgoedopgaven een integrale aanpak nodig hebben en er continu gezocht moet worden naar een balans tussen de maatschappelijke meerwaarde van een fysieke plek en de bedrijfsmatige kant van vastgoed.

De twee beleidsstukken en het gedeelde gedachtegoed bieden houvast voor bestuurlijke besluiten over huisvesting en vastgoed. Door de juiste afwegingen te maken kan de gemeente Krimpenerwaard straks met dezelfde maatschappelijke middelen meer impact maken. De vastgoedportefeuille sluit zo beter aan op de wensen van inwoners.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Vastgoedmanagement en huisvestingsadvies zijn expertises van TwynstraGudde. Met onze kennis van vastgoed, sociaal-maatschappelijk begrip en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen weten we de maatschappelijke meerwaarde en de bedrijfsmatige kant van huisvesting met elkaar te verbinden. In nauwe samenwerking met de opdrachtgevers heeft dit geleid tot twee beleidsstukken en een gedeeld gedachtegoed waar de gemeente Krimpenerwaard toekomstige besluitvorming op kan baseren.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.