Provincie Gelderland Generatieverschillen in actie in living lab

Bij de Provincie Gelderland werken mensen van alle generaties dagelijks met elkaar samen. In de organisatie ontstond de vraag hoe deze generaties elkaar kunnen versterken in hun dagelijkse werk. Wij hebben voor hen een living lab georganiseerd om inzicht te krijgen in hoe de diverse generaties werken, welke opvattingen en percepties zij hebben en welke impact dit heeft op het resultaat.

Door het living lab weten de medewerkers van de provincie meer over iedere generatie, waardoor zij elkaars acties en belevingswereld beter begrijpen. Dit heeft de onderlinge samenwerking positief bevorderd.

In het living lab wordt een situatie gesimuleerd waarin generaties met elkaar moeten samenwerken aan een gemeenschappelijke taak. Het living lab is op zo’n manier ingericht dat de nadruk ligt op de ervaring, om op die manier een spiegel voor te houden en bewustwording te creëren bij de deelnemers.

Het living lab bestaat uit twee rondes, waarbij de deelnemers onder tijdsdruk werken aan een combinatie van taken. In de eerste ronde zijn de deelnemers ingedeeld met leden van hun eigen generatie (Babyboom bij Babyboom, Generatie X bij X, etc.). In de tweede ronde werken de generaties in gemixte samenstelling aan twee vergelijkbare, nieuwe taken. Om te voorkomen dat deelnemers, door hun functie en inhoudelijke kennis, een voorsprong zouden hebben ten opzichte van elkaar, is gekozen voor taken waar wel denkkracht en creativiteit voor nodig is, maar geen specifieke voorkennis.

Naast deelnemers aan het living lab zijn er ook werknemers van de provincie aangewezen die de rol van observator op zich hebben genomen. Een belangrijk onderdeel van het living lab is namelijk het observeren van de samenwerking tussen generaties, om hier lessen uit te trekken die breder in de organisatie kunnen worden verspreid.

Inzichten

Het observeren van de deelnemers in het living lab leverde verschillende inzichten op. Ten eerste werd duidelijk dat de percepties van verschillende generaties zich ook manifesteren in openlijk gedrag. Zo is bij Generatie Z het doel erg belangrijk en zodra dit helder is gaat iedereen aan de slag en ontstaat een impliciete taakverdeling. Ze maken lol, maar nemen de opdracht ook serieus.

Bij Generatie Y is het proces leidend, en dat moet vooral leuk zijn; er wordt lang geknutseld en geëxperimenteerd met verschillende prototypes. In de groep met Generatie X’ers worden direct rollen en taken verdeeld en kent de samenwerking een sterk inhoudelijk en resultaatgericht karakter. De samenwerking tussen de Baby Boomers kent juist een focus op kennis en inhoudelijke analyse, maar ook opstandigheid richting de opdracht en er wordt uiteindelijk niet of nauwelijks tot concrete acties gekomen.

Opvallend is ook het verschil tussen de eerste en de tweede ronde. Er ontstaat echt een ander soort samenwerken in de gemixte groepen dan in de groepen waarin deelnemers van dezelfde generatie samenwerken. Waar in de eerste ronde de generaties elkaar al snel versterken in elkaars overtuigingen en dit leidt tot specifiek dominant gedrag dat overduidelijk verschillend is per generatiegroepje, zijn in de tweede ronde de kenmerken van de verschillende generaties nog steeds zichtbaar, maar is het effect ervan niet altijd hetzelfde.

In sommige van de gemixte groepen heeft het bij elkaar zetten van verschillende generaties tot effect dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gewerkt, met als gevolg dat minder snel een dominante vorm van gedrag ontstaat en dat er creatievere oplossingen worden gezocht. Taken worden gecombineerd en de kwaliteiten van verschillende generaties worden benut om gezamenlijk te komen tot een verbeterde optelsom van de individuen.

Echter, in andere gemixte groepen leiden de verschillen juist tot miscommunicatie. Een Generatie Y’er die een persoonlijke opmerking maakt om de relatie te bestendigen (‘mijn leidinggevende moest eens weten dat ik vandaag met Lego aan het bouwen ben’) wordt bijvoorbeeld niet gehoord en een X’er die juist verbinding probeert te maken op inhoud met een Y’er (‘jij hebt verstand van duurzaamheid toch, misschien kunnen we dat inzetten?’) krijgt geen reactie. In sommige van de groepjes leidt dit er zelfs toe dat er geen sprake meer is van teamwerk, maar eerder van losse individuen die niet communiceren en los van elkaar werken met een tegenvallend teamresultaat tot gevolg.

Hoe de kwaliteiten van verschillende generaties benutten?

Uit de observaties blijkt dus dat het samenwerken met verschillende generaties voor de provincie een meerwaarde kan opleveren, maar dat het ook kan leiden tot miscommunicatie en onbenut potentieel. Om miscommunicatie te voorkomen helpt bewustwording over generaties om bepaalde opvattingen die medewerkers impliciet meenemen (doordat zij uit een bepaalde generatie komen) bespreekbaar te maken. Door meer te leren over ieders eigen generatie en andere generaties kan het voor teamleden onderling makkelijker worden om elkaars acties en belevingswereld te begrijpen. De provincie is hier actief mee aan de slag gegaan. Dit heeft de onderlinge samenwerking positief bevorderd.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.