Gemeente Rotterdam Doorontwikkeling vastgoedorganisatie gemeente Rotterdam

Binnen de gemeente Rotterdam ontstond met het bekend worden van het ‘Boompjeskade’ dossier druk om de afdeling Vastgoed weer professioneel te laten werken. TwynstraGudde is gevraagd om vorm te geven aan deze doorontwikkeling c.q. organisatieverandering.

De afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam maakte in 2016 en 2017 moeilijke jaren door, na het openbaar worden van malversaties bij het Waterfront poppodium (Boompjeskade). Het leidde onder meer tot een raadsenquête en een rekenkameronderzoek. Om in deze context als afdeling Vastgoed weer grip te krijgen op de eigen ontwikkeling, is TwynstraGudde gevraagd om de afdeling hierbij te ondersteunen.

Professioneel vastgoedmanagement

Centraal in onze opdracht stond de vraag waar de vastgoedorganisatie en haar medewerkers stonden qua professionaliteit, waar zij zouden moeten staan en hoe dit te realiseren. Doordat wij in een korte tijd gesprekken hebben gevoerd met medewerkers van binnen en buiten de afdeling, kregen wij snel een beeld van de ontwikkelopgave. Die is vervolgens leidend geweest voor een verdiepende fase van het onderzoek, gericht op verbeteringen. Om de verbetervoorstellen te toetsen op draagvlak en haalbaarheid binnen de organisatie was een Begeleidingscommissie aangesteld, waarin de diverse geledingen van de organisatie zitting hadden, inclusief de Ondernemingsraad.

Volwassenheidsmodel Gemeentelijke Vastgoedorganisaties

Ter onderbouwing van de verbetervoorstellen is een analyse uitgevoerd: - Kwantitatieve analyse: wat betekent de opgave van de afdeling Vastgoed om een portefeuille van circa 3.000 objecten te beheren? - Kwalitatieve analyse: hoe moet de vastgoedorganisatie functioneren om deze opgave te kunnen realiseren?

Om de bevindingen te structureren is gebruik gemaakt van het Volwassenheidsmodel Gemeentelijke Vastgoedorganisaties, waarmee ook een vergelijking met andere gemeenten gemaakt kon worden.

atomium

Figuur 1. Volwassenheidsmodel Gemeentelijke Vastgoedorganisaties (bron: TwynstraGudde)

Organisatiecultuur en leiderschap

Al voordat wij ons eindadvies aan de afdeling Vastgoed hadden opgeleverd, zijn wij samen met de medewerkers gestart met een aantal verbetervoorstellen. Deze kwamen voort uit de invalshoek ‘mensen & cultuur’ en behoefden directe aandacht. Met groepen medewerkers zijn enkele sessies gehouden over de organisatiecultuur en persoonlijk leiderschap. Daarnaast heeft het MT over hetzelfde thema gesproken, naast een aantal inhoudelijke sessies gericht op het ‘vak van vastgoedmanagement’. Als slot hebben wij ons eindadvies gepresenteerd aan de voltallige afdeling Vastgoed, waarna aansluitend een cultuursessie voor alle medewerkers plaatsvond. Met als doel de verbetervoorstellen uitvoerbaar te maken voor elke individuele medewerker.

Toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Door onze praktijkervaring met vastgoedmanagement binnen gemeenten en onze expertise op het gebied van cultuurverandering konden wij zowel adviseren als tegelijkertijd interveniëren. Zodoende heeft de gemeente Rotterdam een inhoudelijk goed onderbouwd advies hoe te professionaliseren. En zijn de medewerkers direct aan de slag gegaan met de verbetering.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.