TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Vacature 2024-02-01
  TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

  Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

  NV Bergkwartier - 2 leden Raad van Commissarissen

  “Wie wat bewaart, die heeft wat.” Het motto van NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel te Deventer.

   

  In de jaren ’60 van de vorige eeuw had de gemeente Deventer ingrijpende plannen voor het verpauperde middeleeuwse stadscentrum. Een aantal particulieren is opgestaan en introduceerde een andere manier van denken en kijken, geworteld in een sterk cultuurhistorisch besef. Al gauw lag er een plan voor stadsherstel op tafel. Panden met een monumentale status aankopen, restaureren en vervolgens verhuren. Vooral dat laatste was nieuw in Nederland, maar noodzakelijk om de goede staat van de panden, ook in de toekomst, te kunnen waarborgen.

  De Stichting Werkgroep Bergkwartier besloot tot oprichting van de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel. Het vermogen van de NV werd ingebracht door een aantal grootaandeelhouders: institutionele beleggers en bedrijven, en de gemeente Deventer, lokale bedrijven en organisaties met een meer maatschappelijk cultuurhistorisch doel. De Stichting Werkgroep Bergkwartier is nog steeds (groot-) aandeelhouder. Tot slot is het ook voor particulieren mogelijk te participeren als aandeelhouder. Veel (oud) Deventenaren geven op die manier inhoud aan hun betrokkenheid bij de stad.

  Inmiddels zijn we decennia verder. Veel historische panden zijn aangekocht, gerestaureerd en verhuurd als woning of bedrijfspand (waaronder horeca). NV Bergkwartier heeft in nagenoeg alle straten in de historische binnenstad een of meer panden in eigendom, waarmee duidelijk wordt hoe groot de impact is geweest van het eerdergenoemde initiatief van een aantal particulieren met visie.

  Zowel in Deventer als in Nederland heeft de NV Bergkwartier een uitstekende positie opgebouwd. In Deventer wordt met diverse stakeholders uitstekend samengewerkt met als resultaat een belangrijke bijdrage aan de vitale historische binnenstad van Deventer. Landelijk fungeert de NV Bergkwartier als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) als een van de voortrekkers in de SOM, oftewel Samenwerking Organisaties voor Monumenteigenaren.

  In 2018 is een meerjarenbeleid opgesteld waarin financieel gezond worden en achterstallig onderhoud wegwerken centraal stonden. Inmiddels is de NV Bergkwartier weer financieel gezond en is het onderhoud bijna teruggebracht tot het normale niveau. Voor de komende jaren zijn daarom de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Financieel gezond ondernemen.
  • (H)erkend worden als de gebouwd erfgoedpartner in Deventer.
  • Verduurzaming.
  • Verbetering van de kwaliteit van de panden.
  • Extra inzet op het vertellen van verhalen achter de panden.

  De werkorganisatie van de NV Bergkwartier bestaat uit een compact team, onder leiding van de directeur, met medewerkers die zich bezighouden met restauratie en onderhoud enerzijds en verhuur anderzijds. Verder is er (parttime) een financial controller werkzaam. In 2022 bedroeg het balanstotaal bijna € 70 mln met een stabiel positief bedrijfsresultaat.

  Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het statutair bestuur (de Directie) en op de algemene gang van zaken in de NV. De RvC dient de directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) gevraagd en ongevraagd van advies. In het Reglement RvC worden taken en verantwoordelijkheden nader beschreven.

  De RvC bestaat op dit moment uit 5 leden, waaronder de President-Commissaris. De commissarissen worden benoemd door de AvA. De Stichting Werkgroep Bergkwartier heeft het recht een bindende voordracht te doen voor 1 commissaris die in ieder geval aan het functieprofiel “aantoonbare affiniteit met de stad Deventer” dient te voldoen.

  In 2024 loopt de tweede zittingstermijn af van 2 commissarissen, te weten de President-Commissaris en de commissaris met een financieel profiel, tevens voorzitter van de auditcommissie. De RvC heeft voor beide vacatures het profiel vastgesteld, dat hierna zal worden beschreven. 

  Het profiel

  In algemene zin wordt van commissarissen van de NV Bergkwartier verwacht dat zij (tezamen) beschikken over de volgende persoonskenmerken:

  • Analytisch vermogen en snel doorzien van complexe vraagstukken c.q. besluitvormingsprocessen.
  • Helicopterview en een hoog abstractieniveau, leidend tot kritische distantie en gericht zijn op hoofdlijnen.
  • Duidelijke, onafhankelijke inbreng vanuit eigen expertise en zodoende een professionele klankbordfunctie voor de directie.
  • Representatieve en charismatische persoonlijkheid, tegelijkertijd relativerend en met een goed inlevingsvermogen.
  • Teamplayer met samenbindend vermogen; sociaal vaardig en in staat op uiteenlopende niveaus effectief te functioneren.
  • Zelfstandig en daadkrachtig.

  Daarnaast worden er in het reglement een aantal (functie-)profielen benoemd die in de RvC als expertisegebieden (in een mix) aanwezig moeten zijn:

  • Financieel.
  • Juridisch.
  • Vastgoed/monumentenzorg.
  • Marketing.
  • PR en communicatie.
  • HRM en organisatieadvies.
  • Affiniteit met de stad Deventer (op bindende voordracht).

  De President-Commissaris beschikt daarnaast over specifieke voorzitterskwaliteiten.

  De taken van de leden van de RvC worden overeenkomstig de functieprofielen verdeeld. Er is op dit moment een auditcommissie die ten behoeve van de voltallige RvC voorbereidende werkzaamheden verricht rond alle aspecten van financiën en bedrijfsvoering en voor die onderwerpen tevens als eerste klankbord fungeert ten behoeve van de directeur. De auditcommissie is tevens aanspreekpunt voor de externe accountant. Verder is er een remuneratiecommissie. Er zijn plannen voor een derde commissie, de vastgoedcommissie.

  Profiel – specifiek President-Commissaris

  De President-Commissaris is als voorzitter van de RvC het eerste aanspreekpunt voor het functioneren van de RvC en zijn commissies. De President-Commissaris treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de directie en voor de aandeelhouders over het functioneren van de directie en de leden van de RvC. De directie en de President-Commissaris voeren regelmatig overleg. De President-Commissaris treedt op als voorzitter van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en zorgt voor een ordelijk en efficiënt verloop daarvan. De President-Commissaris moet beschikken over voldoende tijd om de functie vervullen. 
  Deze, meer formele eisen, worden doorvertaald naar de situatie van de NV Bergkwartier voor de komende jaren.

  Het is duidelijk dat de verhouding tussen directie en RvC afwijkt van de situatie in grotere organisaties. Doordat de werkorganisatie klein is en vooral operationeel mist de directeur binnen zijn organisatie een klankbord om te sparren op meer strategisch niveau. Daardoor valt de directeur meer dan normaal terug op de expertise binnen de RvC. Dit vraagt om een rolvast optreden van beide partijen, waarbij een duidelijke regierol is weggelegd voor de President-Commissaris.
  Voor de nabije toekomst is een aantal duidelijke doelstellingen neergelegd. Dit vergt, onder meer, strategisch opereren naar stakeholders en aandeelhouders gericht op een sterke positionering van de NV Bergkwartier: waar zijn we van en wat willen we bereiken? 

  Voor de President-Commissaris betekent dit een scherp oog hebben voor deze strategische vraagstukken, en mede vormgeven aan de discussie hierover, evenals voor andere ontwikkelingen. En naast de directeur, beschikken over de nodige statuur als boegbeeld van (de RvC van) NV Bergkwartier.

  Profiel – specifiek lid RvC met financieel profiel en voorzitter auditcommissie

  Het lid van de RvC dat voorzitter is van de auditcommissie heeft een ruime ervaring met financieel-economische vraagstukken op strategisch niveau. Daarbij past een academische opleiding als (bedrijfs-)econoom, bedrijfskundige of accountancy.
  Door het ontbreken van uitgebreide specifiek financieel-economische kennis binnen de werkorganisatie van NV Bergkwartier wordt deze commissaris ook gezien als het “financieel geweten” van de RvC. Dit vraagt proactief en ondernemend handelen, naast nauwkeurig oog hebben voor financiële continuïteit en bijbehorende risico’s.

  De gewenste kandidaat heeft een achtergrond als accountant of financieel eindverantwoordelijke CFO in een complexe organisatie. Ervaring met financiële processen en regelgeving op het brede terrein van de volkshuisvesting en vastgoed strekt zeker tot aanbeveling.

  Omdat met het vertrek van de huidige President-Commissaris specifiek juridische kennis uit de RvC verdwijnt is het gewenst deze opnieuw in te vullen. Wanneer er kandidaten zijn die zich herkennen in een van de eerder beschreven profielen en daarnaast ook beschikken over specifiek juridische kennis, dan worden zij met nadruk uitgenodigd te solliciteren

  Bezoldiging

  De bezoldiging is conform de Regeling Normering Topinkomens Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, bezoldigingsklasse C, die van toepassing is voor toezichthouders.

  Procedure en planning

  De procedure is erop gericht om de 2 nieuwe leden Raad van Commissarissen in juni 2024 te benoemen. NV Bergkwartier laat zich in deze procedure begeleiden door Dick Webbink, Associate partner bij TwynstraGudde Executive Search. De kennismakingsgesprekken met Dick Webbink vinden online plaats in week 11 2024. 

  De gesprekken met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op 4 april. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. 

  Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dick Webbink van TwynstraGudde Executive Search (dwe@tg.nl).  Heb je voor deze functie belangstelling? Upload uiterlijk 3 maart a.s. jouw motivatiebrief en CV via deze button. 

  Solliciteren

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen