Blog Zorg voor mensen met verward gedrag

Inzet van de gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, reclassering politie en inwoners is essentieel om ambulantisering succesvol door te voeren. Er moeten alternatieven worden gevonden voor vraagstukken op het gebied van wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale contacten, vrije tijd en zorg voor mensen die verward gedrag vertonen. Alternatieven waarin passende zorg en ondersteuning wordt gegeven aan cliënten en hun netwerk. Een duurzame samenwerking tussen organisaties en het aanboren van het sociaal netwerk is noodzakelijk.

Toegevoegd door Roel Lauwerier op 25 juli 2019

In de afgelopen jaren is gebleken dat zorg in de wijk nog niet altijd die zorg en veiligheid heeft kunnen bieden wat de intramurale setting wel biedt. Verschillende oorzaken en uitingen van psychische aandoeningen maken dat veel partijen betrokken zijn om mensen met verward gedrag op te kunnen vangen. Wijkteams, politie, woningcorporaties ouderenzorg, (specialistische) GGZ en gehandicaptenzorg zijn nog maar een begin van de tientallen partijen die samen moeten werken om een vangnet te creëren en mensen met verward gedrag handvatten te bieden om grip op het eigen leven terug te krijgen. En ook burgers kunnen een rol hebben in de acceptatie en ondersteuning van deze mensen.

Sinds oktober 2018 dienen alle gemeenten een sluitende aanpak te hebben voor mensen die verward gedrag vertonen. Er moeten oplossingen liggen op het gebied van onder andere preventie, melding, passende ondersteuning en informatievoorziening, zodat mensen niet langer tussen wal en schip vallen. TwynstraGudde kan je op verschillende manieren ondersteunen om deze aanpak te ontwikkelen én te realiseren. Afhankelijk van de situatie en de vraag gebruiken we hiervoor verschillende invalshoeken.

Samenwerking als fundament

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een werkende, persoonsgerichte aanpak en een passend ondersteuningsaanbod ligt bij verschillende ketenpartners. Om een sluitende aanpak te realiseren is het van belang dat alle schakels naadloos op elkaar aansluiten. Samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein, tussen regionale en lokale partijen, en tussen publieke en private organisaties.

De diversiteit in partijen en regiogrenzen maakt het lastig te bepalen wie verantwoordelijk is voor het welzijn van een persoon met verward gedrag. Dit is best ingewikkeld, zeker omdat de gemeente een regierol heeft en tegelijkertijd ook een schakel in de keten is. Wij kunnen u helpen deze samenwerking werkend te krijgen door vanuit onafhankelijk perspectief het goede gesprek met elkaar te voeren.

De situatie

De realisatie van de werkende aanpak is domeinoverstijgend en vraagt integrale samenwerking tussen verschillende partijen. En dit kan alleen als iedereen in de keten zijn rol pakt. Echter maakt de diversiteit in partijen en regiogrenzen het lastig te bepalen wie verantwoordelijk is voor het welzijn van een persoon met verward gedrag. En wie welke rol speelt bij het opstellen en implementeren van de werkende aanpak. Niet altijd is duidelijk welke rol deze partijen hebben en wat hun ambitie, verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde is.

Vijf invalshoeken op samenwerken

Wij geloven dat het van belang is om deze relevante partijen in gesprek te brengen en met elkaar op zoek te gaan naar de verbinding. En om daarnaast concrete afspraken te maken over regie en verantwoordelijkheid, zodat alle schakels uiteindelijk op elkaar aansluiten en niemand tussen wal en schip valt. De samenwerkingsverbanden tussen al deze verschillende partijen zijn complex. Het Kijkglas voor samenwerking van Kaats & Opheij (2012) helpt bij het doorgronden en optimaliseren van dergelijk complexe samenwerkingsverbanden. Dit kijkglas kent vijf dimensies die als randvoorwaarden en als succesfactoren voor duurzame samenwerking kunnen worden gezien: Om goede samenwerking te bewerkstelligen tussen de verschillende partijen in de keten, dien je rekening te houden met alle vijf aspecten uit dit kijkglas.

 • Er is een gedeelde ambitie: de katalysator van een succesvolle samenwerking is een gedeelde ambitie, welke centraal staat in het kijkglas.
 • Er wordt recht gedaan aan de belangenvan de samenwerkende partners: het is belangrijk om scherp en concreet te weten waar men gezamenlijk voor gaat, maar tegelijkertijd oog te hebben voor de verschillende belangen – en die ook te expliciteren. Wat komt welke deelnemer ‘halen’ en ‘brengen’ in de samenwerking?
 • Er is sprake van een constructieve relatieop persoonlijk niveau: samenwerken is mensenwerk.
 • De samenwerking kent een professionele organisatie.
 • Er is sprake van eenbetekenisgevend proces waarin de goede stappen worden gezet.

Onze aanpak

Aan de hand van interviews en groepsgesprekken helpen wij jou de vijf aspecten uit het Kijkglas in kaart te brengen. Samen definiëren we de succesfactoren en aandachtspunten van samenwerking voor deze partijen. Door het gesprek aan te gaan maken we de gedeelde en gedragen ambities concreet, en maken we de verschillende belangen, maar ook de wederzijdse afhankelijkheden bespreekbaar. Op deze manier werken we samen met aan een betere samenwerking die optimaal bijdraagt aan een sluitende, persoonsgericht aanpak en passend ondersteuningsaanbod voor mensen met verward gedrag.

Ondersteuning van het netwerk

TwynstraGudde heeft in samenwerking met Matchpoint het plan ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ ontwikkeld dat zich richt op effectieve benutting van het netwerk in de buurt om personen die de grip op hun leven (dreigen) te verliezen te ondersteunen met behulp van een mobiele app. Deze app is beschikbaar voor de personen rondom de cliënt, die melding kunnen maken als het dreigt mis te gaan. Dit kan de postbode, de buurvrouw, een familielid of de wijkverpleegkundige zijn. Voor iedere groep rondom de cliënt en dus eigenlijk voor iedere burger, biedt de app ondersteuning in het signaleren van mogelijke problemen en het bieden van hulp als het dreigt mis te gaan. Denk bijvoorbeeld aan tips voor het stellen van goede hulpvragen, contactgegevens van relevante hulporganisaties en instanties en achtergrondinformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen.

Netwerk rondom cliënt

Wanneer een cliënt stabiel is, wordt een plan gemaakt waarbij op een laagdrempelige en vrijblijvende manier het informele en professionele (zorg)netwerk van een cliënt wordt ingezet om signalen door te geven via de app, wanneer de cliënt gedrag vertoont dat kan duiden op een mogelijke terugval. Indicatoren hiervoor stelt de cliënt samen met de behandelaar op. De netwerkmanager (bijvoorbeeld een casemanager of cliëntmanager) wordt ondersteund door de signalen die hij/zij over de cliënt ontvangt. De netwerkmanager krijgt als taak de signalen rondom een cliënt op te vangen en deze op een juiste manier door te zetten in het netwerk van hulporganisaties en instanties. Dit netwerk heeft duidelijk de verantwoordelijkheden belegd en is handelingsbekwaam.

Effectievere en efficiëntere behandeling

Door middel van het verbeteren van de tijdige signalering van mogelijke incidenten of problemen bij cliënten kan worden gewerkt aan een betere, effectievere en efficiëntere behandeling voor cliënten. Vroegtijdige signalering leidt uiteindelijk tot een betere en eerdere begeleiding van cliënten en een besparing van tijd en middelen voor de directe omgeving en publieke zorg- en veiligheidsinstanties.

De mens achter personen met verward gedrag centraal

Wanneer er sprake is van complexe vraagstukken waar verschillende stakeholders bij betrokken zijn, is het belangrijk om over de grenzen van de eigen organisatie en processen heen te kijken. Veel verschillende organisaties en instanties hebben op enige manier te maken hebben met de doelgroep ‘verwarde personen’. Gezamenlijk komen tot een sluitende aanpak voor deze doelgroep vraagt om een brede kijk op het vraagstuk waarbij wordt gekeken naar de totale waardeketen.

Om te voorkomen dat betrokken partijen alleen kijken naar de eigen activiteiten en processen, is het waardevol om de wensen, behoeften en beleving van verwarde personen centraal te stellen. Dit zorgt voor een gezamenlijke visie op de doelgroep en geeft inzicht in wat er nodig is om de huidige aanpak te verbeteren of uit te breiden.

De Human Care Journey

De ‘Human Care Journey’ is ontwikkeld door TwynstraGudde en helpt organisaties om de patiënt/cliënt (lees: mens) centraal te stellen in alle facetten van de organisatie.

'Value in health care is determined in addressing the patient’s particular medical condition over the full cycle of care, from monitoring and prevention to treatment to ongoing disease management.'
Michael E. Porter, Redefining Health Care: Creating Value-based Competition on Results

De Human Care Journey geeft inzicht in de beleving van het totale zorgpad vanuit het perspectief van de mens en laat zien welke wensen, behoeften en drijfveren ze hebben.

Aan de hand van persoonlijke gesprekken krijgt men inzicht in:

 • De wensen en (latente) zorgbehoeften van verwarde personen en hun omgeving.
 • De reis die zij en hun omgeving afleggen naar aanleiding hiervan.
 • De (zorg)partijen, personen en informatiekanalen die zij tegenkomen.
 • Bepalende momenten gedurende deze reis (moments that matter).
 • De rationele en emotionele gestuurde overwegingen.

Wat levert het op?

De Human Care Journey is gericht op de totale ‘reis’, van het ontstaan van de zorgbehoefte tot het moment dat deze persoon de grip op het leven weer terugkrijgt. Concreet levert dit de volgende resultaten op:

 • Het totale zorgpad gevisualiseerd als ‘Human Care Journey’ (vanuit het persepctief van de verwarde persoon).
 • Segmentiemodel en persona’s (archetypen van verschillende doelgroepen).
 • Inzichten in relevante thema’s.
 • Verbeterpunten ten aanzien van de huidige zorg rond verwarde personen.
 • Ideeën voor nieuwe zorgconcepten en participatie van cliënten.

Onze aanpak

De Human Care Journey is zowel klein- als grootschalig in te zetten en gemakkelijk aan te passen aan specifieke casussen en doelgroepen. Het traject bestaat uit de volgende 5 blokken.

 1. Startbijeenkomst
  Gericht op werkafspraken, doelgroep definitie (omvang doelgroep, subgroepen, etc.) en het identificeren van belanghebbenden (o.a. zorgaanbieders en overheidsinstanties).
 2. Deskresearch
  Gericht op een theoretische verdieping in de doelgroep en het komen tot interview topics.
 3. Diepte-interviews
  Met (ex) verwarde personen en waar nodig professionals en andere betrokkenen in het zorgpad.
 4. Analyse van de bevindingen.
 5. Presenteren van bevindingen.

  Waaronder de visuele reiskaart met touchpoints, segmenten en persona’s, belangrijke thema’s en mogelijke verbeterpunten voor het zorgpad en de organisatie van zorg.

Lees hier meer over samenwerken in het sociaal domein

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.