Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Provincie Zuid-Holland Warmterotonde Zuid-Holland Cluster West

  In het westelijk deel van Zuid-Holland werken publieke en private partijen samen om de warmtelevering aan huizen, bedrijven en glastuinbouw uit te breiden met nieuwe warmtetransportleidingen. De uitdaging is om investeringen in de hele keten (bronnen, transport, afnemers) van de grond te krijgen.

  TwynstraGudde, heeft als onafhankelijke partij het proces begeleid waarbij de publieke en private partijen gezamenlijk een Verkennend onderzoek en Haalbaarheidsstudie hebben uitgevoerd.

  Samenwerken tussen organisaties wordt gedreven vanuit een gedeelde ambitie. De gezamenlijke ambitie is om de warmtevoorziening te verduurzamen door gebruik te maken van onbenutte restwarmte uit de Rotterdamse haven en nieuwe warmtebronnen. De provincie Zuid-Holland is zeer geschikt voor warmtelevering middels warmteleidingen, omdat er veel (rest)warmtebronnen zijn en de warmtevraag in stedelijk en glastuinbouwgebied relatief hoog is. Warmtelevering kan hier een alternatief bieden voor het verstoken van aardgas. De partijen die betrokken zijn bij de warmtevoorziening in het westelijk deel van Zuid-Holland hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband Cluster West. Samen hebben zij de mogelijkheden verkend voor de uitbreiding van het bestaande netwerk met nieuwe transportleidingen. Het gaat daarbij om circa 65 km leidingen; een investering van 400 tot 500 miljoen euro.

  Onze aanpak

  In een samenwerking wil je stappen vooruitzetten. We hebben de samenwerkende partijen geholpen met het uitwerken van de gezamenlijke ambitie, het opstellen van een fasering en aanpak en het stap-voor-stap besluiten nemen. Om de onafhankelijkheid te borgen werkten we in opdracht van alle partijen. Door goed te luisteren naar de verschillende partijen en hun belangen boven tafel te krijgen stelden we de samenwerkingspartners in staat om tot heldere, zorgvuldig voorbereide keuzes te komen.

  Het resultaat

  Vanuit de rollen procesbegeleider en projectsecretaris hebben we samen met projectteamleden van alle organisaties een Verkennend rapport en een Haalbaarheidsstudie opgesteld. De rapporten bevatten een uitwerking van leidingtracé’s, business cases, maatschappelijke baten, risicoanalyses en voorstellen voor governance. Door in goed overleg en stap voor stap met elkaar te komen tot een onderbouwing heeft dit geleid tot draagvlak bij de deelnemende partijen voor de rapporten. Op basis van het gezamenlijke werk zijn er bestuurlijke besluiten genomen voor de vervolgaanpak waarin coalities gaan werken aan de realisatie van concrete projecten.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde kon als onafhankelijk bureau naast de partijen staan. Cruciaal hiervoor was het vertrouwen in onze aanpak en mensen. Juist daardoor konden we deze organisaties helpen. De combinatie van een sensitieve procesbegeleider en een (technisch) inhoudelijke projectsecretaris zorgde voor een balans tussen proces én inhoud; sturen én realiseren.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen