Provincie Zuid-Holland Warmterotonde Zuid-Holland Cluster West

In het westelijk deel van Zuid-Holland werken publieke en private partijen samen om de warmtelevering aan huizen, bedrijven en glastuinbouw uit te breiden met nieuwe warmtetransportleidingen. De uitdaging is om investeringen in de hele keten (bronnen, transport, afnemers) van de grond te krijgen.

TwynstraGudde, heeft als onafhankelijke partij het proces begeleid waarbij de publieke en private partijen gezamenlijk een Verkennend onderzoek en Haalbaarheidsstudie hebben uitgevoerd.

Samenwerken tussen organisaties wordt gedreven vanuit een gedeelde ambitie. De gezamenlijke ambitie is om de warmtevoorziening te verduurzamen door gebruik te maken van onbenutte restwarmte uit de Rotterdamse haven en nieuwe warmtebronnen. De provincie Zuid-Holland is zeer geschikt voor warmtelevering middels warmteleidingen, omdat er veel (rest)warmtebronnen zijn en de warmtevraag in stedelijk en glastuinbouwgebied relatief hoog is. Warmtelevering kan hier een alternatief bieden voor het verstoken van aardgas. De partijen die betrokken zijn bij de warmtevoorziening in het westelijk deel van Zuid-Holland hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband Cluster West. Samen hebben zij de mogelijkheden verkend voor de uitbreiding van het bestaande netwerk met nieuwe transportleidingen. Het gaat daarbij om circa 65 km leidingen; een investering van 400 tot 500 miljoen euro.

Onze aanpak

In een samenwerking wil je stappen vooruitzetten. We hebben de samenwerkende partijen geholpen met het uitwerken van de gezamenlijke ambitie, het opstellen van een fasering en aanpak en het stap-voor-stap besluiten nemen. Om de onafhankelijkheid te borgen werkten we in opdracht van alle partijen. Door goed te luisteren naar de verschillende partijen en hun belangen boven tafel te krijgen stelden we de samenwerkingspartners in staat om tot heldere, zorgvuldig voorbereide keuzes te komen.

Het resultaat

Vanuit de rollen procesbegeleider en projectsecretaris hebben we samen met projectteamleden van alle organisaties een Verkennend rapport en een Haalbaarheidsstudie opgesteld. De rapporten bevatten een uitwerking van leidingtracé’s, business cases, maatschappelijke baten, risicoanalyses en voorstellen voor governance. Door in goed overleg en stap voor stap met elkaar te komen tot een onderbouwing heeft dit geleid tot draagvlak bij de deelnemende partijen voor de rapporten. Op basis van het gezamenlijke werk zijn er bestuurlijke besluiten genomen voor de vervolgaanpak waarin coalities gaan werken aan de realisatie van concrete projecten.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Toegevoegde waarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde kon als onafhankelijk bureau naast de partijen staan. Cruciaal hiervoor was het vertrouwen in onze aanpak en mensen. Juist daardoor konden we deze organisaties helpen. De combinatie van een sensitieve procesbegeleider en een (technisch) inhoudelijke projectsecretaris zorgde voor een balans tussen proces én inhoud; sturen én realiseren.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.