Gemeente Huizen Versterken regie bij grote projecten gemeente Huizen

De gemeenteraad van Huizen wil weten of de besluitvorming en de controle bij grote projecten doelmatig en doeltreffend zijn. In opdracht van de gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft TwynstraGudde dit onderzocht en aanbevelingen voor verbetering gedaan.

Grote overheidsprojecten worden vaak geplaagd door uitloop in tijd en geld. In de ogen van burgers zijn overheden nauwelijks in staat dergelijke projecten onder hun regie naar behoren uit te voeren. Raadsleden hebben vaak het gevoel voor voldongen feiten te worden geplaatst. In 2005 heeft de gemeente Huizen het ‘Protocol Procedure en Informatievoorziening grote projecten’ ingevoerd met als doel de gemeentelijke grip op grote projecten te versterken. De Rekenkamercommissie vroeg TwynstraGudde aan de hand van twee cases de werking van dit protocol te onderzoeken.

Onze visie

Voor een gemeente zijn grote projecten vaak een middel om (ambitieuze) beleidsdoelen te realiseren. Vaak zijn er veel partijen bij betrokken, zoals andere overheden, private partijen en maatschappelijke organisaties. Kenmerkend is dat de gemeente daarbij verschillende petten op heeft. De grootste risico’s bij dergelijke projecten hebben vaak te maken met politieke besluitvorming en wijziging van de doelstellingen. Daarom is het te beperkt om alleen te kijken naar het projectmanagementsucces: is een project binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd? In onze visie gaat om het projectsucces: draagt het project bij aan de beoogde beleidsdoelen?

Onze aanpak

We hebben allereerst een normenkader ontwikkeld: een maatlat om de kwaliteit van de projectbeheersing te beoordelen. Dat normenkader is opgesteld aan de hand van het protocol van de gemeente Huizen, algemene en specifieke kaders, de theorie en praktijkervaring. Daarnaast hebben we de besluitvorming over een periode van tien jaar rond de twee door de gemeente aangedragen cases geanalyseerd. Daarvoor zijn beide projecten bezocht, documenten bestudeerd en interviews gedaan met betrokkenen. Het feitenrelaas dat hieruit volgde hebben we naast het normenkader gelegd. Dat heeft geleid tot conclusies en een aantal concrete aanbevelingen.

Het resultaat

Onze rapportage is door de Rekenkamercommissie overgenomen en aangeboden aan de raad van de gemeente Huizen. We hebben geconstateerd dat de besluitvorming bij grote projecten naar behoren verloopt. Wel zijn er op enkele punten verbeteringen mogelijk. De rapportage biedt enkele duidelijke handvatten waarmee de gemeenteraad zijn controlefunctie verder kan versterken.

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met rekenkameronderzoek in het algemeen en onderzoek bij grote projecten in het bijzonder. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met een onafhankelijke, kritische blik.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.