Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Huizen Versterken regie bij grote projecten gemeente Huizen

  De gemeenteraad van Huizen wil weten of de besluitvorming en de controle bij grote projecten doelmatig en doeltreffend zijn. In opdracht van de gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft TwynstraGudde dit onderzocht en aanbevelingen voor verbetering gedaan.

  Grote overheidsprojecten worden vaak geplaagd door uitloop in tijd en geld. In de ogen van burgers zijn overheden nauwelijks in staat dergelijke projecten onder hun regie naar behoren uit te voeren. Raadsleden hebben vaak het gevoel voor voldongen feiten te worden geplaatst. In 2005 heeft de gemeente Huizen het ‘Protocol Procedure en Informatievoorziening grote projecten’ ingevoerd met als doel de gemeentelijke grip op grote projecten te versterken. De Rekenkamercommissie vroeg TwynstraGudde aan de hand van twee cases de werking van dit protocol te onderzoeken.

  Onze visie

  Voor een gemeente zijn grote projecten vaak een middel om (ambitieuze) beleidsdoelen te realiseren. Vaak zijn er veel partijen bij betrokken, zoals andere overheden, private partijen en maatschappelijke organisaties. Kenmerkend is dat de gemeente daarbij verschillende petten op heeft. De grootste risico’s bij dergelijke projecten hebben vaak te maken met politieke besluitvorming en wijziging van de doelstellingen. Daarom is het te beperkt om alleen te kijken naar het projectmanagementsucces: is een project binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd? In onze visie gaat om het projectsucces: draagt het project bij aan de beoogde beleidsdoelen?

  Onze aanpak

  We hebben allereerst een normenkader ontwikkeld: een maatlat om de kwaliteit van de projectbeheersing te beoordelen. Dat normenkader is opgesteld aan de hand van het protocol van de gemeente Huizen, algemene en specifieke kaders, de theorie en praktijkervaring. Daarnaast hebben we de besluitvorming over een periode van tien jaar rond de twee door de gemeente aangedragen cases geanalyseerd. Daarvoor zijn beide projecten bezocht, documenten bestudeerd en interviews gedaan met betrokkenen. Het feitenrelaas dat hieruit volgde hebben we naast het normenkader gelegd. Dat heeft geleid tot conclusies en een aantal concrete aanbevelingen.

  Het resultaat

  Onze rapportage is door de Rekenkamercommissie overgenomen en aangeboden aan de raad van de gemeente Huizen. We hebben geconstateerd dat de besluitvorming bij grote projecten naar behoren verloopt. Wel zijn er op enkele punten verbeteringen mogelijk. De rapportage biedt enkele duidelijke handvatten waarmee de gemeenteraad zijn controlefunctie verder kan versterken.

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met rekenkameronderzoek in het algemeen en onderzoek bij grote projecten in het bijzonder. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met een onafhankelijke, kritische blik.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen