Fontys Hogeschool Validatie omvangrijk huisvestingsprogramma voor Fontys

Fontys Hogeschool heeft in 2015 een huisvestingsprogramma vastgesteld waarmee toekomstbestendige huisvesting gerealiseerd gaat worden voor haar opleidingen. Het huisvestingsprogramma heeft een grote impact op de financiële meerjarenraming, onder andere vanwege de omvang en de lange termijn verplichting.

Foto: Tim Gouw

Door voortschrijdend inzicht in de uitvoering van het huisvestingsprogramma is het programma in 2018 herijkt. Deze herijking had impact op de scope en budgetten van (deel)projecten, het proces en de organisatie. Het College van Bestuur wilde ter ondersteuning van het eigen besluitvormingstraject en de onderbouwing van belangrijkste besluiten een externe validatie. TwynstraGudde heeft deze validatie uitgevoerd waarbij de volgende drie thema’s zijn daarbij onderzocht:

  • Bouwkosten en indexering
  • Ruimtegebruik en efficiency
  • Governance

De uitvoering

TwynstraGudde heeft in een periode van zes weken de validatie uitgevoerd. Alle relevante documenten met betrekking tot het huisvestingsprogramma zijn uitgebreid geanalyseerd en er zijn verdiepende gesprekken gevoerd met de betrokkenen. Een validatie betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven. Onze ervaring met de beheersing van vergelijkbare programma’s en projecten bij onderwijsorganisaties hebben wij gebruikt om uitgangspunten te relateren aan de praktijk.

Het resultaat

Op basis van onze constateringen zijn per thema aanbevelingen gedaan. Deze waren gericht op het succesvol afronden van het resterende deel van het huisvestingsprogramma. In de laatste fase van de validatie is uitgebreid overleg geweest met de verantwoordelijke dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken, met als doel om de aanbevelingen op korte termijn uitvoerbaar te maken voor de programma-organisatie. Het eindrapport is gepresenteerd aan het voltallige College van Bestuur.

'Soms is het goed om een onafhankelijke blik van buiten te hebben om intern het goede gesprek te kunnen voeren en weer scherp vooruit te kijken.'
Fontys

Toegevoegde waarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft bewezen ervaring met het uitvoeren van validaties in het algemeen en vastgoedadvies voor onderwijsinstellingen in het bijzonder. Door onze mix van ervaring op het gebied van kostenmanagement, huisvesting en organisatie zijn wij in staat geweest in een kort tijdsbestek de drie thema’s intensief te onderzoeken en aanbevelingen voor Fontys te formuleren.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.