Water | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Water

De Nederlandse watersector werkt aan integrale oplossingen voor klimaatadaptatie, veiligheid, (drink)waterkwaliteit en duurzaamheid. Dat vraagt om samenwerking tussen waterschappen, drinkwaterbedrijven en onderdelen van gemeenten, provincies en Rijk die te maken hebben met de inrichting van de fysieke leefomgeving. Twynstra Gudde helpt u om doelen te stellen, focus aan te brengen in programma’s en projecten en coalities werkend te krijgen. U kunt rekenen op onze ervaring met organisatievraagstukken, onze kennis van de watersector en de inzet van ons netwerk..

Aan de slag met een klimaatadaptieve stad en regio

Grotere neerslagpieken, een hogere of lagere grondwaterstand en hittestress vereisen klimaatadaptief waterbeheer in stad en regio. Hoe kunt u dat realiseren? Wij helpen u de ambities te stellen en te vertalen in programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden.

Lees verder

Doorpakken op de circulaire economie

De watersector kan en wil bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie. Technisch is er veel mogelijk, maar ambities richten, de organisatie invullen en samenwerking effectief maken, is een ander verhaal. Wij helpen u om initiatieven operationeel te maken.

Lees verder

Besluitvorming met goed assetmanagement

De assets van uw organisatie zijn van grote waarde. Goed assetmanagement kan daarom bijdragen aan het realiseren van primaire doelstellingen van uw organisatie. Wij helpen u hiermee en we zorgen voor de koppeling tussen uitvoering en bestuurlijke besluitvorming.

Lees verder

Uw organisatie gericht en ingericht krijgen voor de toekomst

Technologische, maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen eisen voortdurend de aandacht op. Welke koers kiest u voor de lange termijn? Hoe vertaalt u dit in doelstellingen, programma’s en projecten? Hoe krijgt u die naast bestaande opgaven georganiseerd?

Lees verder

Uw organisatie werkend krijgen

De wateropgave vraagt steeds vaker om samenwerking en een integrale aanpak. Er zijn nieuwe coalities, spelregels en werkwijzen nodig. Dat vereist ook nieuwe competenties van uw medewerkers. Wij helpen u om veranderingen in uw organisatie werkend te krijgen.

Lees verder

Werken aan internationale watervraagstukken

Met watermanagement loopt Nederland internationaal voorop. Ons land kan producten en kennis delen met tal van andere landen. Twynstra Gudde zet de Nederlandse ervaring in bij internationale opgaven. Andersom verrijkt deze buitenlandse ervaring ons werk in Nederland.

Lees verder

Cases

Vitale en kwetsbare functies snel waterrobuust maken

Met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wil de overheid Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken. Er is daarbij speciale aandacht voor vitale en kwetsbare functies. Twynstra Gudde nam deel aan een kernteam dat de voortgang van dit programmaonderdeel waarborgt.

Lees de case

Wizard

Stan Duifhuizen

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt