Aanpak Sociaal domein in control

De dienstverlening in het sociaal domein staat onder druk. Veel gemeenten overschrijden hun budget. Soms is er te weinig grip op werkprocessen en financiën. Hoe blijf je in de lead als het gaat om opdrachtgeverschap voor de jeugdzorg, de Participatiewet en de WMO? De interim-managers van TwynstraGudde helpen je om de uitvoering van het werk onder controle te krijgen.

Toegevoegd door Beata Neerhoff op 8 januari 2020

Gemeenten zijn sinds 2015 integraal verantwoordelijk voor het complete sociaal domein. Het werk wordt gedaan, maar soms is er nog geen adequate organisatie die integraal, effectief sturing geeft aan de beheersing van de processen. De laatste tijd valt het financiële aspect misschien het meest in het oog. De kosten lopen op en het is niet één-twee-drie helder waar dat door komt. Onder de motorkap zien we dan vaak een complex van vraagstukken op het gebied van cultuur, organisatie, structuur, informatievoorziening,  procesbeheersing en in sommige gevallen beleid.

In onze visie is een integrale aanpak nodig om de resultaten van interventies borgen. We kijken naar de toegang tot de zorg. Hoe is die in jouw gemeente geregeld? Wij zoeken naar mogelijkheden om indicering te baseren op het voorkomen van zorg, in plaats van op verlening van zorg. In zorgplannen besteden we expliciet aandacht aan doorstroming en het afschalen naar lichtere vormen van zorg. Ook nemen we de contracten met leveranciers onder de loep. Vaak zijn contracten teveel gericht op de levering van producten en te weinig op prestaties.

Verder zoeken we naar oplossingen om de sociale wijkteams te versterken. Bijvoorbeeld door de informatievoorziening te stroomlijnen zodat analyses en maatregelen sneller tot resultaat leiden. We dragen ertoe bij dat iedereen in dit werkveld over de juiste kennis en kunde kan beschikken om de vaak complexe taken aan te kunnen.

Vanuit deze integrale benadering helpen wij bij het ontwerp en de inrichting van een organisatie die grip heeft op de uitvoering van het werk. We starten met het stellen van een onafhankelijke diagnose. Daarna richten we stap voor stap de werkorganisatie zodanig in dat een oplossing voor geconstateerde problemen effectief is. Alle noodzakelijke maatregelen treffen we als verantwoordelijk manager uiteraard in overleg met de directie. We kijken daarbij naar alle bedrijfsonderdelen. Op cruciale functies waar het schort aan kennis of voorbeeldgedrag zoeken we adequate ondersteuning om de medewerkers ‘on the job’ te ondersteunen. We lossen de geconstateerde problemen niet alleen op; we borgen de oplossingen ook voor de toekomst.

Het resultaat is dat je effectief sturing kunt geven aan de uitvoering van het werk in het sociaal domein. Je hebt grip op prestaties, kosten, kwaliteit en risico’s. Daarmee borg je dat zorgprofessionals zich op het werk kunnen concentreren en dat goede zorg beschikbaar en toegankelijk blijft voor mensen die het nodig hebben.

Gerealiseerde opdrachten

De interim-managers van TwynstraGudde zijn de afgelopen tijd betrokken (geweest) bij het oplossen van vraagstukken in het sociaal domein bij de centrum-gemeenten Venlo, Doetinchem en Hoorn.

Gemeenten worden ondersteund in het versterken van de lokale democratie

Ook in 2021 geeft het Kabinet beleidsprioriteit aan het versterken van de lokale democratie. Via verschillende programma’s moeten gemeenten straks beter in staat zijn inwoners te betrekken bij de lokale politiek.

Meer over het betrekken van inwoners bij lokale politiek, over nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen, verstedelijking en woningbouw, gebiedsontwikkeling en de financiële huishouding van gemeenten, download onze Prinsjesdag-quickscan.

Download

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.