Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Raadslid, herpak je grip op verbonden partijen!

  Steeds meer taken worden op afstand van de eigen gemeente uitgevoerd via verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld een omgevingsdienst of sociaal werkbedrijf. Hierdoor ervaren raadsleden dat zij onvoldoende kunnen sturen op deze taakuitvoering. De raad moet daarom zelf meer aan het stuur staan en blijven aangeven wat zij belangrijk vindt ten aanzien van deze verbonden partijen. Ons advies: grijp de nieuwe raadsperiode aan als natuurlijk moment om je grip op de verbonden partijen te versterken!

   

  Toegevoegd door Thijs Boertien op 21 maart 2022

  De democratische legitimiteit bij verbonden partijen is al langere tijd onderwerp van discussie in gemeenteland. Veel raden worstelen hierbij met de invulling van hun kaderstellende en controlerende rol. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) erkent deze uitdaging en heeft TwynstraGudde gevraagd om ‘handelingsperspectieven’ te ontwikkelen die raden kunnen gebruiken om hun grip op verbonden partijen te vergroten. Aan de hand van documentenstudie en groepsgesprekken met verschillende lokale overheden hebben wij drie handelingsperspectieven ontwikkeld.

  Uitgangspunt van onze handelingsperspectieven is dat het gebruik ervan niet voelt als ‘extra werk’ maar dat de werkwijze past in de cycli die raden sowieso al doorlopen. Het eerste handelingsperspectief richt zich daarom op de vierjarige raadsperiode: die kan worden benut om afwegingen te maken over het bestuurlijk, financieel én inhoudelijk belang van verbonden partijen.

  Blog 2 gemeenteraadsverkiezingen 2022 in tekst

  In onze ogen is jaar 1 van de raadsperiode cruciaal om als raad je positie te pakken. Je beschikt als raad daarbij over de volgende ‘knoppen’ om aan te draaien:

  • Overdrachtsperiode: in de overdracht van raad op raad is toenemend veel aandacht voor de positie van de raad in de regio. Het is daarom aan te raden om tijdens de overdrachtsperiode het thema verbonden partijen expliciet te (laten) agenderen. Op deze manier kan de nieuwe raad een oordeel vormen over de huidige stand van zaken van de verbonden partijen.
  • Informele kennismaking: de raad kan aansturen op een informeel kennismakingsmoment met verbonden partijen. Dit draagt bij aan de basiskennis over de verbonden partijen voor (nieuwe) raadsleden en geeft meer inzicht in de wijze waarop de kaderstellende en controlerende rol kan worden ingevuld. Ook kunnen verbonden partijen zichzelf presenteren en laten zien op welke manier zij een bijdrage leveren aan de lokale taken waar je als gemeente voor staat.
  • Koppeling lokale speerpunten: in jaar 1 van de raadsperiode worden de lokale speerpunten voor de komende vier jaar vastgelegd in een college- en of raadsprogramma. De vaststelling hiervan kan worden benut om het gesprek aan te gaan over de wijze waarop verbonden partijen kunnen danwel moeten bijdragen aan de lokale ambities. De raad kan het college in het vervolg aanspreken op deze uitgangspunten.

  Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug begint in heel Nederland een frisse raad aan een nieuwe vierjarige periode. Kom in actie en benut jaar 1 van deze periode om als raad je positie ten opzichte van verbonden partijen te versterken. 

  Meer weten?

  Ben je benieuwd naar een uitleg van het hele handelingsperspectief en een toelichting op de andere twee handelingsperspectieven? Bekijk dan ons interactieve eindrapport op de website van Kennis Openbaar Bestuur. Of wil je meer weten over onze visie op regionale samenwerking? Bel of mail mij of mijn collega Sharon Blair-Zuijderhoff. We maken graag nader kennis en denken met je mee.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen