Blog De Raad in positie. Sturen in het sociaal domein

Met de nieuwe taken in het sociaal domein staan gemeenteraden voor het vraagstuk ‘Hoe kun je als lokale politiek goed sturen in de grote kluwen van de transformaties?’. De Raad heeft de positie, maar die komt niet vanzelf. Raadsleden moeten hun controlerende en sturende taak kunnen blijven uitvoeren, zonder de uitvoering nog complexer te maken. De beste zorg voor de inwoners staat voorop.

Toegevoegd door Roel Lauwerier op 25 juli 2019

Wij bieden hiervoor het product De Raad in positie. Sturen in het sociaal domein aan. Roel Lauwerier (adviseur, raadslid en oud-wethouder in Tilburg) en Mark Buck (adviseur en raadslid in Nijmegen) gaan met de Raad aan de slag om een duidelijk sturingskader te maken die past bij de gemeente. Wat komt er allemaal op je af? Hoe heeft de gemeente dit geregeld? En op welke wijze kan de Raad aan zet blijven? Na voorbereidend werk en twee inhoudelijke sessies met de Raad wordt er een integraal kader opgesteld aan de hand waarvan de Raad weer echt kan sturen. Niet meer papier, maar voortbouwend op het inhoudelijk beleid dat al is vastgesteld. Begrijpelijk, duidelijk en inzichtelijk.

Aanpak op maat gesneden

Onze aanpak wordt voor uw gemeente op maat gesneden. We doorlopen drie fasen.

Fase 1 Analyse dossiers

We bestuderen de bestaande beleidskaders en -documenten die door uw gemeente zijn vastgesteld voor het sociaal domein. Dat kan gaan om integrale nota’s voor het gehele domein of voor onderdelen van het sociaal domein, zoals de jeugdzorg of de zorg. Deze analyse levert input op voor de twee werksessies met de raadsleden.

Fase 2 Werksessies met raadsleden

Met de woordvoerders gaan we in twee sessies aan de slag. In de eerste sessie formuleren we met de raadsleden de waarden waarmee de Raad gaat sturen op het sociaal domein en de transformaties die moeten plaatsvinden. Deze waarden gelden voor het gehele sociaal domein en hebben dus een integraal karakter. Je kunt denken aan de waarde ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

Deze waarden krijgen kracht als de Raad weet te formuleren welke resultaten ze wenst te behalen. Een voorbeeld van een gewenst resultaat bij de waarde ‘één gezin, één plan, één regisseur’ is het voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en ervoor zorgen dat zorgverleners van elkaar weten wat ze doen en hun aanpak op elkaar afstemmen.

In de tweede sessie formuleren we met de raadsleden deze resultaten per waarde. Om daadwerkelijk te kunnen sturen, is het van belang de resultaten handen en voeten te geven in de vorm van criteria. Bijvoorbeeld door als criterium te formuleren dat er een integraal plan moet zijn geformuleerd en dat er bij elk dossier met meervoudige problematieken een regisseur is aangewezen.

Deze twee sessies zijn echte werksessies, omdat we met de aanwezige raadsleden ter plekke gaan werken. Afhankelijk van de gemeente gaan raadsleden tussen de twee sessies in aan de slag met de geformuleerde waarden. Deze actieve en interactieve aanpak zorgt ervoor dat de uiteindelijke uitkomsten niet alleen op papier van de Raad is, maar dat de Raad zich ook daadwerkelijk eigenaar voelt van de gekozen sturingsaanpak.

Fase 3 Sturen in het sociaal domein

De uitkomsten van de werksessies landen in een sturingskader waarmee de Raad haar positie inneemt binnen het sociaal domein. Afhankelijk van de gemeente kunnen we dit document zo formuleren dat het klaar is voor besluitvorming door de raad.

Voor wie?

We bieden dit product specifiek aan de gemeenteraden aan. Een goede samenwerking met de griffie is natuurlijk van cruciaal belang voor het welslagen van het project. De sessies verzorgen we intern bij uw gemeente.

Meer over samenwerken binnen het sociaal domein

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.