Gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat Gezamenlijk beheer Stadsbaantunnel Utrecht

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is eigendom van de gemeente Utrecht. De tunnel ligt tegen de A2-tunnel aan, terwijl die eigendom is van Rijkswaterstaat.

TwynstraGudde heeft een voorstel gedaan voor samenwerking bij toekomstbestendig beheer en onderhoud.

Krachten bundelen

De Stadsbaantunnel maakt onderdeel uit van het stedelijk wegennet van de gemeente Utrecht. De gemeente is daarmee ook eigenaar van de tunnel en wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid. De tunnel ligt echter tegen de A2 Leidsche Rijntunnel aan. Dit is een rijksweg en die valt onder Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Voor beheer en onderhoud is het logisch de krachten van beide organisaties te bundelen. Dat levert voordelen op voor wat betreft kennisdeling en kwaliteit. De gemeente Utrecht blijft eigenaar van de Stadsbaantunnel.

Van visie tot implementatie

De gezamenlijke opdrachtgevers hebben TwynstraGudde gevraagd een voorstel te maken voor samenwerking: van visie tot en met uitwerking in processen en organisatie. Om tot dit voorstel te komen hebben we beide organisaties op alle niveaus betrokken: van operationele medewerkers tot bestuurders. Allereerst hebben we in samenspraak een eensluidende visie op beheer en onderhoud van deze tunnel ontwikkeld met ambities ten aanzien van beschikbaarheid, kosten, preventief onderhoud en duurzaamheid. Vervolgens hebben we de werkprocessen in beeld gebracht op het gebied van instandhouding, calamiteitenbestrijding, opleiden, trainen, oefenen et cetera. Per activiteit hebben we scherp gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. We hebben de benodigde samenwerkingsorganisatie beschreven inclusief rollen, competenties, capaciteit en kosten. Aan de hand van simulaties hebben we de werkprocessen getest. Tot slot zijn alle afspraken opgenomen in een convenant.

Toekomstbestendig assetmanagement

Het assetmanagement van de Stadsbaantunnel is hiermee toekomstbestendig vormgegeven. Door de samenwerking wordt bovendien maximaal gebruikgemaakt van de beschikbare middelen. De combinatie heeft gezorgd voor een stevige inhoudelijke basis om op voort te bouwen. Men is zich meer dan voorheen bewust van de vereisten en uitdagingen bij het duurzaam beheren van de tunnel. De afspraken zijn helder en de organisatie is aan beide kanten op orde zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Combinatie van kennis

We hebben voor deze opdracht gebruikgemaakt van inhoudelijke kennis van tunnelveiligheid, assetmanagement en contractmanagement. Die hebben we gecombineerd met kennis van samenwerkingskunde en organisatiekunde.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.