Training Programmamanagement (3 blokken van 2,5 dag) | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Training Programmamanagement (3 blokken van 2,5 dag)

Met deze training legt u een stevig fundament in het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken alle aspecten waarmee u in programma’s te maken krijgt. Hiermee bent u beter in staat uw eigen opgave tot een succes te maken. Deze training bestaat uit drie blokken van 2,5 dag.

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de beoogde doelen en baten tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerkingsverbanden tussen organisaties.

Deze training is een verlengde versie van de Training Programmamanagement van 2 blokken. Er is een derde blok van 2,5 dag waarin wij een aantal extra thema’s van programmamanagement behandelen. 

Opbrengst

Met deze training werkt u aan uw eigen visie op programmamanagement en maakt u de doorvertaling naar uw eigen opgave. Theorie, goed gesprek en werken aan uw eigen programma wisselen elkaar steeds af, om daarmee optimaal rendement uit deze dagen te halen. De training wordt al jaren zeer hoog gewaardeerd door onze deelnemers, met name vanwege de vele mogelijkheden om eigen vragen in te brengen, de persoonlijke benadering en ervaring van de trainers en het rijke materiaal dat ingezet wordt.

Aan het eind van deze training heeft u onder meer:

 • een integraal beeld van wat programmamanagement omvat en hoe u zich daartoe verhoudt
 • inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken
 • een fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie, samenwerking in programma's
 • meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties
 • gevoel voor hoe u zelf het beste uw rol als programmamanager kunt invullen in uw programma
 • concrete feedback op en houvast voor de aanpak van uw eigen programma
 • toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

Door het extra, derde blok is de opbrengst van deze training nog groter.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor programmamanagers. Ook projectmanagers en lijnmanagers die zich willen ontwikkelen in programmamanagement zijn welkom. Heeft u een andere rol, bijvoorbeeld die van programmaondersteuner, neemt u dan even contact met ons op.

Programma

Wij zetten onze ruime praktijkervaring met programma’s in. Dat doen we mede op basis van ons gedachtegoed in Werken aan Programma's (2016) en het Program Canvas (2016). Ook haken we andere methodes voor programmamanagement aan, zoals Managing Successful Programmes (MSP) en Programmatisch Creëren.

Blok 1, dag 1 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: de kern van programmamanagement (kiezen)
We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. We lichten toe welke rol en toegevoegde waarde programma’s daarbinnen hebben. Ook maken we een helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio’s en programma’s en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties. Tenslotte zetten we de essenties van programmamanagement op een rij.

Middag: vormgeven van de aanpak van een programma (programmeren)
We gaan in op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierin staan vragen centraal als: Wat is de visie? Welke strategie en aanpak met doelen, baten en inspanningen past daarbij? Wat hoort er wel en niet bij, en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we gebruiken, zijn onder meer het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas.

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
We onderzoeken een programma van een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Blok 1, dag 2 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: inrichten van de programmaorganisatie en van uw eigen rol (organiseren, beslissen)
De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities, verantwoordelijkheden en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de organisatie eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor uzelf?

Middag: grip krijgen en houden op de voortgang (besturen)
In onderdeel staat het managen, het besturen, centraal. We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voortgang in het programma te krijgen en te houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich bepaalde kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je?

Tussen blok 1 en 2 werkt u aan uw programma en onderzoekt u met onze reviewscan hoe u het doet op diverse aspecten. U krijgt inzicht in de aspecten waarop mogelijke verbeteringen aan te brengen zijn. U bereidt zich voor op het onderdeel over samenwerken en onderzoekt uw leiderschap als programmamanager.

Blok 2, dag 3 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: terugkijken en verdiepen op uw eigen praktijk
In eerste instantie kijken we terug op de eerste twee dagen en de tussenliggende periode. Welke nieuwe vragen zijn er naar boven gekomen? Ook is er ruimte verder te verdiepen op onderdelen uit het eerste blok. We kijken naar de uitkomsten van de reviewscan en geven daar betekenis aan. Van de andere deelnemers en de begeleiders krijgt u tips hoe u uw programma verder kunt verbeteren.

Middag: inzicht krijgen in uw leiderschap als programmamanager (leidinggeven)
De programmamanager vervult een cruciale leidende rol. Vaak heeft hij weinig of geen formele macht en dus moet het van zijn persoonlijkheid en gezag komen. Jo Bos, samenwerkingspartner en schrijver van Programmatisch Creëren, neemt ons mee in verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager. Hij reikt handvatten aan om uw eigen leiderschap te ontwikkelen.

Avond: uitdragen van je boodschap, de programmamanager als verhalenverteller
Een goed inhoudelijk verhaal over je programma is één. Dat verhaal eens over kunnen brengen aan je publiek en doelgroep is twee. Gastspreker Theo Hendriks neemt ons mee in manieren waarop je de communicatie over je programma kunt vormgeven. Daarbij maakt hij in het bijzonder gebruik van storytelling als manier om je boodschap over te brengen. Theo heeft diverse publicaties op dit gebied op zijn naam staan.

Blok 2, dag 4 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: vormgeven aan de samenwerking rond programma's (samenwerken)
In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen de betrokken onderdelen binnen een organisatie of tussen onafhankelijke organisaties. We reiken diverse perspectieven aan op die samenwerking en gaan onder meer in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit strategisch omgevingsmanagement).

Middag: nader in te vullen samen met de deelnemers
De laatste middag van dit blok vullen we samen met de deelnemers in op basis van hun behoeften. Onderwerpen die eerder aan de orde zijn, kunnen verder worden verdiept en we kunnen samen aan het werk met actuele praktijkvragen in uw programma.

Tussen blok 2 en 3 werkt u aan uw programma en bereidt u zich voor op de onderdelen over veranderen en risicomanagement.

Blok 3, dag 5 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: terugkijken en verdiepen op uw eigen praktijk
In eerste instantie kijken we terug op de eerste twee blokken en de tussenliggende periode. Welke nieuwe vragen zijn er naar boven gekomen? Ook is er ruimte om te verdiepen op onderdelen uit de voorgaande blokken waar u in de tussentijd mee aan de slag bent geweest of waar u verder op wilt verdiepen. Van de andere deelnemers en de begeleiders krijgt u tips hoe u uw programma verder kunt verbeteren.

Middag: totstandbrengen van een betekenisvolle verandering (veranderen)
Een programma is een veranderopgave. Maar de programma-aanpak is niet voor elke veranderopgave even geschikt. Dat betekent dat je als programmamanager iets moet weten over verandermanagement. Welke opvattingen heb je over hoe veranderingen binnen en buiten organisaties tot stand komen en hoe goed passen die bij je opgave? Wat kunnen we leren van de veranderkunde?

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
In de avond hebben we wederom een ervaren programmamanager op bezoek. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Blok 3, dag 6 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: analyseren en managen van risico’s in programma’s (besturen)
Binnen een programma en in de omgeving zullen allerlei gebeurtenissen plaatsvinden waar het programma last (bedreiging) of profijt (kans) van kan hebben. In dit onderdeel gaan we in op de vraag hoe je de risico’s in een programma gestructureerd kunt analyseren en managen. Dit onderdeel wordt verzorgd door gastspreker Fianne Lindenaar, expert op het gebied van risicomanagement in projecten en programma’s.

Middag: nader in te vullen samen met de deelnemers.
De laatste middag van de training vullen we samen met de deelnemers in op basis van hun behoeften. Onderwerpen die eerder aan de orde zijn, kunnen verder worden verdiept en we kunnen samen aan het werk met actuele praktijkvragen in uw programma.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van gastsprekers.

Dagen

Deze training bestaat uit drie blokken van elk 2,5 dag. Alle blokken hebben een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 19.30 uur, gevolgd door een diner (en overnachting). De 2e dag van elk blok duurt van 09.00 tot 17.00 uur. 

Coachingsgesprek

Hiernaast bieden we een individueel (coachings)gesprek van een uur aan met één van de trainers in de maanden na de training, dit is inbegrepen bij de cursusprijs. Dit aanbod is geldig tot ca. 1 jaar na start van de training.

Trainers en gastsprekers

Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement. Björn is auteur van het online boek Werken aan Programma's (2016) en het boek Program Canvas (2016). Wij nodigen ook gastsprekers uit, zoals:

 • Niels van Loon (programmamanager; avondprogramma)
 • Jo Bos (adviseur, begeleider en auteur; onderdeel leidinggeven)
 • Hans Licht (adviseur, begeleider en auteur; onderdeel samenwerken)
 • Frederik Jansen (programmamanager; avondprogramma)
 • Wilfrid Opheij (adviseur, begeleider en auteur; onderdeel samenwerken)
 • Gezinus Hagen (programmamanager; avondprogramma)
 • Fianne Lindenaar (adviseur, begeleider en auteur; onderdeel risicomanagement)
 • Theo Hendriks (storyteller, begeleider en auteur; onderdeel communicatie).

Online kennisomgeving, materialen en community

We stellen de online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop is veel materiaal over programmamanagement te vinden en (gratis) te downloaden. U ontvangt het boek Program Canvas, de hulpkaarten en een koker met canvasposters. Ook krijgt onze bundel met portretten van programmamanagers. Daarnaast wordt u lid van de community van programmamanagers, de PGM Community.

 

Kosten, inclusief materialen, overnachtingen en verzorging

De kosten voor deze training bedragen € 5.925,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, drie overnachtingen (op dag 1 van elk blokken) en alle overige cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de training).  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Mocht u niet kunnen of willen overnachten, neemt u dan contact op via opleidingen@tg.nl.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en indien u de training wilt annuleren dan dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten voor de training geheel in rekening te brengen. 


Meer trainingen


 

Expertises

Programmamanagement

Docenten

Helmuth Stoop

Partner

Helmuth Stoop

Als partner 'project- en programmamanagement' houd ik mij bezig met het adviseren en begeleiden van (profit- en non-profit-)organisaties die project- en/of programmamanagement willen implementeren en/of professionaliseren.