Marco van Lente | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Marco van Lente

Partner

Stadsontwikkeling is sinds de kredietcrisis veranderd. Traditionele verdienmodellen met stijgende grond- en vastgoedprijzen werken niet meer. Gemeenten, corporaties en andere grondeigenaren staan voor de vraag hoe verliezen en rentekosten op grondposities kunnen worden beperkt en hoe op een andere manier waardecreatie kan plaatsvinden. Explorerende samenwerking is daarbij een kansrijke en duurzame oplossingsrichting. Explorerend samenwerken is een vorm van samenwerken waarbij vooraf niet vaststaat wat het resultaat zal zijn, maar waar partijen zich wel aan willen committeren vanuit een gemeenschappelijk gedefinieerd belang. Er is vaak private investeringskracht die niet wordt benut in steden en regio's. Daarvoor moeten bestaande werkmethoden en masterplannen van tafel en met andere partijen op een andere manier worden samengewerkt dan voorheen. Andere publieke instellingen en andere private investeerders en eindgebruikers. Daar is lef voor nodig. Met mijn kennis, ervaring en netwerk kan ik gemeenten, corporaties en andere grondeigenaren helpen de private investeringskracht te ontsluiten en de explorerende samenwerking vormgeven. Niet alleen op papier, maar werkend in de praktijk met een gezonde businesscase.

About me

Ik heb veel ervaring opgebouwd met de voorbereiding en oprichting van regionale uitvoeringsorganisaties tussen gemeenten die gebieden ontwikkelen. Zo ben ik directeur geweest van twee bedrijvenschappen in de Haagse regio en Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Ook de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) in de Duin- en Bollenstreek heb ik opgericht en als directeur op de rails gezet. In beide gevallen gaat het om ondernemingen met gemeenten als aandeelhouders.

Bij de Greenport Duin- en Bollenstreek is een zorgvuldige voorbereiding van de GOM van cruciaal belang geweest. Een intergemeentelijke structuurvisie en een samenwerkingsovereenkomst vormen de basis voor de gebiedsonderneming die zich toelegt op herstructurering en vitalisering van de bollensector en verfraaiiing van het landschap. Door een set basisspelregels en vooral ook veel ruimte voor maatwerk ontstaan in de afgelopen tijd veel particuliere initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de GOM. En dat in crisistijd en zonder een groot investeringsprogramma van de overheid!

Momenteel adviseer ik de gemeente Nijmegen over de te volgen strategie bij de ontwikkeling van de locaties Waalsprong en Waalfront. Explorerende samenwerking met andere partijen met duurzame belangen in de stad en ruimte geven aan private initiatieven biedt kansen om de Waalsprong te laten bijdragen aan de vitaliteit van de stad Nijmegen.

Bij de vorming van een succesvolle publiek private samenwerking besteed ik aandacht aan:

1. Kansen zien en stimuleren

2. Rollen, verantwoordelijkheden en risico's beschrijven op basis van inzicht in de belangen en vertrouwen

2. Transparantie over kosten en baten gedurende de gehele periode van samenwerking

3. Governance structuur en -protocol

4. Nieuwe verdienmodellen en businesscases met verdienpotentieel.

 

 

 

 

 

Op avontuur in de gebiedsontwikkeling!

Blogs

  • Krachtig herstel woningmarkt ontbeert onderbouwing

    21 oktober 2013 Lees verder