Hoe kom je tot de juiste strategie?
  1. kennisbank
  2. Organisatiekunde
  3. Hoe kom je tot de juiste strategie?

Strategie bepalen met behulp van SWOT-analyse

Een veel gebruikte aanpak bij het komen tot een strategie, is de SWOT-analyse (sterkte-zwakte / kansen-bedreigingen-analyse). Deze analyse maakt strategische alternatieven zichtbaar. De nieuwe strategie is een keuze uit deze alternatieven.

Kansen grijpen met sterkten?

De interne verkenningen maken zichtbaar welke sterkten en zwakten de organisatie kent. De externe verkenningen brengen vervolgens trends in beeld. Dit zijn ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie waarop deze geen invloed heeft.
In het licht van de trends en van de doelen van de organisatie, blijken sommige sterkten en zwakten belangrijker dan andere.
Trends waartegenover de organisatie sterkten kan stellen zijn kansen. Bedreigingen zijn trends die de zwakten van de organisatie treffen.

Sterkten/zwakten versus kansen/bedreigingen

Sterkten en zwakten worden tegenover kansen en bedreigingen geplaatst. Daardoor kunnen strategische alternatieven worden doordacht. Goede alternatieven benutten of ontwikkelen kansen en sterkten, en vermijden of verminderen bedreigingen en zwakten. Alternatieven kunnen bijvoorbeeld bestaan in het zoeken van nieuwe doelgroepen, het benaderen van andere markten en het aanbieden van andere producten of diensten.

Aan de gekozen alternatieven worden middelen toegewezen. In een strategienota worden onder andere doelstellingen, activiteiten, verantwoordelijkheden, termijnen en middelen gespecificeerd.

 
organisatiekunde-SWOT-strategiebepaling

Valkuilen

  • Een SWOT-analyse brengt slechts de bestaande organisatie en trends in beeld. Onverwachte gebeurtenissen kunnen echter trend-breuken veroorzaken, die bestaande sterkten en zwakten een heel andere betekenis geven. 

  • Ook als nieuwe trends tijdig zichtbaar zijn, kunnen gevestigde organisaties gemakkelijk het initiatief verliezen aan startende organisaties. Deze zijn minder geënt op de oude situatie, en dus wendbaarder.

  • Een SWOT-analyse zal nooit kunnen uitgaan van volledige informatie. Zorgvuldigheid, hoe belangrijk ook, mag dan ook niet ten koste gaan van de voortgang.Beweging creëren met interventies - groot interventieboek