Hoe verdeel je de taken in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe verdeel je de taken in een project?

Vul de projectmedewerkersfunctie in

Project- of programmamedewerkers zijn de krachtbron van elk project en programma. Zij doen het inhoudelijke werk, afzonderlijk of in teamverband.

Elke project- of programmaopgave staat of valt met de medewerkers. Zij voeren de inhoudelijke inspanningen en activiteiten uit.

Soms werken ze in teamverband aan een project. Dat gaat niet vanzelf goed. De projectmedewerkers moeten zich dan gezamenlijk verantwoordelijk voelen, zowel voor het project als voor elkaars inbreng daarin.

Eisen

Een goede projectmedewerker:

 • levert de gevraagde bijdrage en brengt de benodigde deskundigheid in
 • voert zijn werkzaamheden uit binnen de plannen
 • rapporteert gevraagd en ongevraagd over de voortgang, en meldt dreigende afwijkingen onmiddellijk
 • erkent de ‘medewerkersparadox’: project-/programmamanager en medewerkers zijn elkaars gelijke; tegelijk verschillen ze in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • ontwikkelt door communicatie met andere medewerkers een gezamenlijk gevoel voor verantwoordelijkheid
 • helpt anderen en laat zichzelf door anderen helpen
 • hanteert geen starre procedures, systemen en formats, en is bereid voor meerdere “bazen” tegelijk te werken

Aandachtspunten:

 • elke medewerker moet werkzaamheden durven oppakken die toevallig in niemands functiebeschrijving staan
 • niet je best doen telt, maar datgene doen wat is afgesproken
 • bij projecten en programma's heeft degene die het weet het niet per se voor het zeggen

Taken van de projectmedewerker

Een van de drie kernposities bij projecten is die van de projectmedewerkers. Hun taken worden gespecificeerd.

Projecttmedewerkers voeren hun taken binnen de plannen uit en brengen daartoe hun deskundigheid in. Ze voelen zich medeverantwoordelijk voor het resultaat en betrokken bij het werk. Al of niet in teamverband zetten projectmedewerkers hun bereidheid en bekwaamheden in.

Taken van de projectmedewerker zijn:

 • hun werk doen als werker, vertegenwoordiger, waarnemer of belangenbehartiger
 • de geformuleerde en goedgekeurde opdrachten (laten) uitvoeren
 • capaciteitsbronnen uit de eigen organisatie of van daarbuiten inschakelen
 • de eigen deskundigheid inbrengen
 • gevraagd en ongevraagd bijdragen in inhoudelijke vraagstukken die het project betreffen
 • bijdragen aan het afstemmen van de activiteiten van werkgroepen
 • de voortgang van het eigen werk bewaken
 • een relatie onderhouden met de permanente organisatie
 • de eigen afdelingsleiding informeren over van tevoren afgesproken zaken, zoals bestedingen aan middelen en capaciteit
 • documenten helpen opstellen voor de tussentijdse rapportages aan de opdrachtgever
 • leidinggeven aan werkgroepen
 • deelresultaten op het totaal afstemmen
 • bijdragen aan samenwerkingsondersteunende functies.