Wat is het DOR-Model?

Toepassing INK in de praktijk

De rode draad in het gebruik van het model is dat het draait om het op gang brengen en in beweging houden van een proces van continue en duurzame verbetering in een complexe omgeving.

Bewust maken

Een eerste stap in een ontwikkelproces voor het duurzaam verbeteren en ontwikkelen van de organisatie is een bewustwordingsfase. Vragen die daarin spelen zijn:

  • wat zien wij op onze organisatie afkomen?

  • wat zijn belangrijke ontwikkelingen in en om onze organisatie die voor ons functioneren van belang zijn?

  • hoe willen wij hiermee omgaan, wat vinden wij belangrijke uitgangspunten?

Kortom, vragen die erop gericht zijn om samen met een aantal sleutelspelers in de organisatie, bijvoorbeeld leiders, OR, etc. te verkennen waar de ontwikkeling op gericht moet zijn, wat daarvoor nodig is, waarop men in die ontwikkeling moet letten. Overigens kan in deze fase nog blijken dat het INK-managementmodel  helemaal niet nodig is in de ontwikkeling: het gaat immers niet om het model maar om het ontwerpen van een ontwikkelingsproces dat bij de organisatie pást.

Diagnose

Bij de diagnose wordt de organisatie de maat genomen. Vragen daarbij zijn hoe de organisatie functioneert, hoe zij ervoor staat, wat er in de omgeving speelt dat belangrijk is voor het functioneren en, om in INK termen te spreken, wat de conditie van de organisatie is. Met INK-instrumenten kunnen diverse organisatiediagnoses uitgevoerd worden. De positie bepalen is de meest populaire, maar ook is er enerzijds een soort ‘hit and run’ vragenlijstje, Anderzijds is er een uitgebreide vorm van zelfevaluatie, die geschikt is om op geauditeerd te worden.

Ambitie bepalen

Op basis van de diagnose wordt met ambitie bepalen verkend waar de organisatie over drie tot vijf jaar wil staan, wat daarvoor nodig is en hoe dit uitgevoerd wordt.

Reflectie

Reflectie is een noodzakelijke schakel, die ervoor zorgt dat ondanks alle druk de leiders regelmatig afstand nemen van het dagelijkse gedoe en reflecteren op hoe het nu eigenlijk echt gaat met de organisatie. En dan gaat het niet alleen om of de afgesproken doelen en resultaten wel gehaald worden, maar ook of leiders bij zichzelf en bij de gewenste stijl van leiderschap blijven; of medewerkers wel de ruimte krijgen om te ontwikkelen en dat ook daadwerkelijk doen; of de organisatie ook echt verantwoord en duurzaam omgaat met haar omgeving; etc. Kortom, tijd nemen om dieper na te denken of de organisatie haar verantwoordelijkheid waar maakt en haar potentieel benut.