Hoe kies ik voor de juiste aanbestedingsprocedure?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Hoe kies ik voor de juiste aanbestedingsprocedure?

Soorten aanbestedingsprocedures

Voor de Europese aanbesteding van (infrastructurele) bouwprojecten komen, behoudens uitzonderingsgevallen, drie aanbestedingsprocedures in aanmerking: de openbare procedure, de niet-openbare procedure en de concurrentiegerichte dialoog.

Alledrie de procedures zijn wat betreft verloop en voorschriften beschreven in de aanbestedingswet. De openbare procedure en de niet- openbare procedure kunnen worden beschouwd als de reguliere procedures. Aan de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog zijn in de wet bijzondere voorwaarden verbonden.

Contracteren-en-aanbesteden-soorten-aanbestedingsprocedures

In de Aanbestedingswet staat staan de gevallen genoemd waarin deze procedures gebruikt mogen worden.

Alledrie de procedures kennen deels dezelfde stappen:
  • Een publicatie: een openbare kennisgeving van de opdracht die verplicht moet worden gepubliceerd via Tenderned. De publicatie bevat (een verwijzing naar) een beschrijving van de opdracht, de aanbestedingsprocedure, uitsluitingsgronden, minimumeisen, gunningscriteria en contractstukken.
  • Een periode om een aanbieding te maken: in de praktijk zal het, afhankelijk van het soort opdracht en type contract ook gaan om het maken van ontwerpen en schrijven van Plannen van Aanpak.
  • Een inschrijving: de aanbestedingsprocedures dienen allen te resulteren in meerdere inschrijvingen. Dit zijn de aanbiedingen van marktpartijen waarmee zij hopen de opdracht te verwerven.
  • De beoordeling: om tot de keuze van een winnende inschrijving te komen worden de tijdig ingediende en geldige inschrijvingen beoordeeld. Dit resulteert in een beoordeling en score per inschrijver.
  • De gunning: iedere aanbesteding eindigt als het goed is in de gunning van de opdracht aan de partij die de winnende inschrijving heeft gedaan.